ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 8

1Аны юсюнден айтханыбызны эм башы уа буду: кёкледе уллу Аллахны тахтасыны онг жанында олтургъан бизни аллай Баш Дин Къуллукъчубуз барды. 2Эмда Ол, адам къурамай, Раббий къурагъан сыйлы жерде эм хакъ керти чатырда къуллукъ этеди. 3Хар баш дин къуллукъчу саугъала бла къурманла келтирир ючюн салынады; ол себепден бизни Баш Дин Къуллукъчубуз да къурман келтирирге керек эди. 4Ол, жер башында къалгъан болса эди, сора дин къуллукъчу да боллукъ тюйюл эди; нек десегиз, Тауратны Законуна кёре, къурман келтириучю дин къуллукъчула бардыла. 5Ала кёкдегини юлгюсюне эм ауанасына къуллукъ этедиле, нек десегиз Муса табыныучу чатырны ишлерге башлагъан заманда Аллах анга: «Къара, хар затын да санга тауну башында кёргюзтюлген юлгюге кёре ишле», – деп айтханды. 6Энди уа Исса, эм иги ант сёзле бла бегиген эм иги кесаматны Келечиси болгъаны кибик, жердеги дин къуллукъчуладан айырма къуллукъ да алгъанды. 7Нек десегиз биринчи кесамат кемликсиз болгъан болса эди, сора экинчисине жер излерге керек болмаз эди. 8Алай а файгъамбар, алагъа гурушха этип: «Ма, келедиле кюнле, дейди Раббий, Мен ол заманда Израильни юйюрю бла эм Яхуданы юйюрю бла жангы кесамат этерикме. 9Мен, аланы аталарыны къолларындан тутуп, Мисирни жеринден чыгъаргъан кюнде ала бла этген кесаматымча аллай кесамат боллукъ тюйюлдю; нек десегиз ала Мени ол кесаматыма тюз болмагъандыла, Мен да аланы сан этмей къойгъанма дейди Раббий. 10Ол кюнледен сора Израильни юйюрю бла этерик кесаматым ма буду дейди Раббий: Мен законларымы аланы акъылларына саллыкъма эм аланы жюреклерине жазарыкъма эм аланы Аллахлары боллукъма, ала уа Мени халкъым боллукъдула. 11Эм бир адам да кесини жууугъуна эм кесини къарындашына: Раббийни бил деп юйретирик тюйюлдю; нек десегиз барысы да, гитчеден уллугъа деричи да Мени билликдиле. 12Нек десегиз Мен аланы терсликлерине мархаматлы боллукъма эм аланы гюняхларын бла законсузлукъларын мындан арысында эсиме келтирлик тюйюлме», – дейди. 13«Жангы кесамат» деп айтып, биринчини эскилигин кёргюзтгенди; эскирген бла къартайгъан а жокъ этилирге жууукъду.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\