ЧЮЙЮТЛЕЛЕГЕ 9

1Биринчи кесаматны да Аллахха къуллукъ этиуню юсюнден жорукълары эмда дуниядагъы табыныучу жери бар эди. 2Бир чатыр къуралгъан эди. Аны «Сыйлы Жер» деп аталгъан биринчи бёлюмюнде чырахтан, стол эмда Аллахха жораланнган ётмекле бар эдиле. 3Экинчи жабыуну ары жанында уа «Сыйлыланы Сыйлысы» деп аталгъан чатыр бар эди. 4Анда уа алтын ладан ийис этдириучю эм хар жанындан да алтын бла тышланнган кесаматны кюбюрчеги бар эди, ол кюбюрчекде уа ичине манна къуюлгъан алтын сауут, Харунну чакъгъан таягъы эм кесамат жазылгъан гыйы ташла бар эдиле. 5Кюбюрчекни юсюнде уа гюняхланы кечдириучю жерни ауаналары бла жапхан махтаулу Аллахны керупларыны статуялары жерлешип эдиле. Энди уа бу затланы юсюнден толусу бла айтыргъа амал жокъду. 6Бары да алай къуралгъандан сора, дин къуллукъчула, чатырны биринчи бёлюмюне хар заманда кирип, къуллукъларын этедиле. 7Чатырны экинчи бёлюмюне уа жылдан бир кере жангыз баш дин къуллукъчу киреди, ол да кеси ючюн эм халкъны билмей этген гюняхлары ючюн этилген къурман къан бла болмаса ары кирмейди. 8Биринчи чатыр тургъанлыкъдан алыкъа сыйлы жерге жол ачылмагъанын Сыйлы Нюр муну бла кёргюзтеди. 9Бу уа бусагъат заманнга юлгюдю; келтирилип тургъан саугъала бла къурманла Аллахха табыннган адамны жюрегин саулай таза эталмагъанларын кёргюзтеди. 10Была жаланда ашарыкъла бла, суусунла бла эм кёп тюрлю жууунуула бла байламлы болуп, жангы низамны башланырына дери салыннган чархны адетлеридиле. 11Келлик ахшылыкъланы Баш Дин Къуллукъчусу Масих а келгенди. Ол, къол бла ишленмеген, башхача айтханда, бу жаратылгъан дуниядан болмагъан, жердегинден эсе уллу эм тамамлы чатырдан озуп, 12Текелени эм бугъаланы къанлары бла тюйюл, алай а Кесини къаны бла сыйлы жерге бир кере кирип, бизге ёмюрлюк къутхарыу алгъанды. 13Нек десегиз бугъаланы бла текелени къанлары эм тиши тананы кюлю, харам болгъанланы юслерине себилгенде, ала сыйлы этилип, чархлары таза бола эсе, 14Сора ёмюрлюк Нюр бла Кесин таза айыпсызны Аллахха къурманнга келтирген Масихни къаны уа, биз жашау бериучю Аллахха къуллукъ этер ючюн, жюреклерибизни ёлюм келтирген ишледен бек да тазаларыкъды! 15Эм ол себепден, чакъырылгъанла ант сёз бла берилген ёмюрлюк юлюшню алыр ючюн, Масих жангы кесаматны Келечиси болгъанды. Аланы биринчи кесаматны заманында этген гюняхларындан къутхарыр ючюн, Ол жулуучу болуп ёлгенди. 16Нек десегиз осуят этилген жерде, осуят этген ёлмей амал жокъду. 17Осуят, аны этгенни ёлюмюнден сора жарайды. Осуят этген сау эсе, осуятны кючю жокъду. 18Ол себепден биринчи кесамат да къансыз бегим этилмегенди. 19Нек десегиз Муса, битеу фарызланы Тауратны Законуна кёре битеу халкъны аллында айтханында, таналаны бла текелени къанларын суу бла эм къызыл жюн бла эм сепгич бла алып, Китапны кесине да, аны кибик битеу халкъны юсюне да сепгенди 20Эм: «Бу сизге Аллах фарыз этген кесамат къанды», – дегенди. 21Аны кибик чатыргъа да эм Аллахха къуллукъ этерге жюрютюлюучю битеу сауутлагъа да къан бюркгенди. 22Тауратны Законуна кёре, хазна къалмай хар зат да къан бла тазаланады эм, къан тёгюлмей, гюнях кечилмейди. 23Мынга кёре, кёкдеги затланы юлгюлери ол къурманла бла, кёкдеги затла кеслери уа аладан иги къурманла бла тазаланыргъа керек эдиле. 24Нек десегиз Масих, керти сыйлы жерни юлгюсю болгъан къол бла ишленнген сыйлы жерге тюйюл, алай а энди бизни ючюн Аллахны аллына барыр ючюн, кёкню кесине киргенди. 25Аны кёкге киргени, баш дин къуллукъчу хар жылдан Эм Сыйлы Жерге башханы къаны бла киргенча, Кесин кёп кере къурманнга келтирир ючюн тюйюлдю. 26Алайсыз Анга дунияны башланнганындан берисинде кёп кере азап чегерге керек боллукъ эди. Ол а бир кере, ёмюрлени ахырында, Кесини къурманы бла гюняхны жокъ этерге келгенди. 27Бир кере ёлюрге, андан сора уа сюд этилирге хар адамгъа къадар болгъаны кибик, 28Масих да алай, кёплени гюняхларын Кесини боюнуна алыр ючюн, Кесин бир кере къурманнга келтиргенди. Экинчи кере уа гюняхдан тазалар ючюн тюйюл, алай а Аны сакълагъанланы къутхарыр ючюн келликди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\