ЯКЪУП 1

1Аллахны эм Раббий Масих Иссаны къулу Якъуп, Израильни чачылып айланнган онеки тукъумуна – салам! 2Къарындашларым, тюрлю сыналыулагъа тюшген заманыгъызда, аны уллу къууанч бла къабыл этигиз. 3Ийманыгъызны сыналыуундан тёзюмлюк чыкъгъанын билигиз; 4Тёзюмлюг’а, сиз бир затдан жартылыгъы болмагъан, жетген эм тамамлы адамла болур ючюн, толу хайырлылыгъын тапсын. 5Сизде акъылманлыгъы жетишмеген адам а барысына да гурушхасыз чомарт бериучю Аллахдан тилесин, анга берилир. 6Алай а, ийнаныу бла, не аз да ишекленмей тилесин; нек десегиз ишеклениучю адам жел кётюрюп чачхан тенгиз толкъуннга ушайды. 7Аллай адам Раббийден бир зат алыргъа умут этмесин. 8Экили болуучу адам кесини битеу жолларында да къаты тюйюлдю. 9Чёкдюрюлген къарындаш кесини кётюрюлюую бла махтансын, 10Бай адам а чёкдюрюлюую бла махтансын; нек десенг ол хансны гюлю кибик мууал болуп кетер. 11Кюн тийип, исси болады, иссилик хансны къурутады, аны гюлю агъады, ариулугъу да кетеди; бай адам да кесини жолларында алай къуруйду. 12Сыналыугъа чыдагъан адам насыплыды; нек десегиз ол, сыналып, Раббий Аны сюйгенлеге берирге айтхан жашауну тажын аллыкъды. 13Сыналыуда бир киши да: «Мени Аллах терилтип сынайды», – демесин; нек десегиз Аллах аманлыкъ бла сыналмайды, Кеси да бир кишини да терилтип сынамайды. 14Алай а хар ким, кесини талпыуу бла къызынып, терилиуге тюшеди. 15Талпыу да, балаланып, гюнях туудурады, этилген гюнях а ёлюм туудурады. 16Сюйюлюннген къарындашларым, алданмагъыз: 17Хар берилген ахшылыкъ эм хар тамамлы саугъа, огъартындан, кёкледеги жарыкъланы жаратхан Атадан келеди; Аны уа алышыныуу эм не аз да тюрлениую жокъду. 18Биз, Ол жаратханланы биринчилери болур ючюн, Кеси сюйюп, Ол бизни хакъ кертини сёзю бла туудургъанды. 19Алай бла, сюйюлюннген къарындашларым, хар адам эшитирге терк, сёз айтыргъа сабыр, ачыуланыргъа да сабыр болсун; 20Нек десегиз адамны ачыуланыуу Аллах излеген тюзлюкню этмейди. 21Ол себепден, хар тюрлю харамлыкъны эм аманлыкъны къалгъанын къоюп, сизге орнатылгъан эм сизни жанларыгъызны къутхараллыкъ сёзню жууашлыкъ бла къабыл этигиз. 22Ол сёзню толтуруучула болугъуз, жаланда тынгылаучула болуп, толтурмай кеслери-кеслерин алдаучула болмагъыз. 23Нек десегиз ол сёзге тынгылагъан эм аны толтурмагъан адам кесини бет сыфатына кюзгюге къарагъан адамгъа ушайды: 24Ол, кесине къарап, бир жанына кетеди эм олсагъат окъуна къаллай болгъанын унутады. 25Тамамлы законнга, азатлыкъны законуна тюшюнюп, аны толтургъан адам а, ол тынгылап унутуучу тюйюл, ишни толтуруучу болса, алай этиую бла насыплы боллукъду. 26Сизден биригиз да, кесин дин ахлу сунуп, тилин а тыймай, кесини жюрегин алдай эсе уа, аны дин ахлулугъу бошду. 27Аллах Атаны аллында таза эм айыпсыз дин ахлулукъ ёксюзлени бла башсыз къатынланы къыйынлыкъларына къарамакълыкъ эм дунияны харамлыгъындан кесин сакъламакълыкъды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\