ЯКЪУП 2

1Къарындашларым! Бизни махтаулу Раббийибиз Масих Иссагъа ийнаныуугъуз, адамлагъа бет этип къарамай болсун. 2Сёз ючюн, сизни жыйылыуугъузгъа алтын жюзюгю бла омакъ кийимле кийген адам келсе, жарлы да къолайсыз кийими бла келир. 3Сиз а, омакъ кийимле кийгеннге къарап, анга: «Сен былайда ахшы жерге олтур», – дей эсегиз, жарлыгъа уа: «Сен алайда тур» неда «Былайда, мени аякъларымы къатында олтур», – дей эсегиз, 4Сора сиз кеси арагъызда айырыу этмеймисиз эм терс акъыллы сюдюле болмаймысыз? 5Тынгылагъыз, сюйюлюннген къарындашларым: Аллах бу дунияны жарлыларын, ала ийман бла бай болуп, Аны сюйгенлеге берирге айтхан Патчахлыкъдан юлюшлю болсунла деп сайламагъанмыды? 6Сиз а жарлыны сансыз этгенсиз. Сизге зулму этгенле байла тюйюлмюдюле эм сизни сюдлеге тартханла ала тюйюлмюдюле? 7Сизге аталгъан огъурлу атны аманлагъанла ала тюйюлмюдюле? 8Сиз, Китапда: «Жууугъунгу, кесинг-кесинги сюйгенча сюй», – деп жазылгъаныча, Патчахны Законун толтура эсегиз, иги этесиз; 9Адамланы арасында айырыу эте эсегиз а, гюнях этесиз эм Тауратны аллында да терс боласыз. 10Тауратны барын да тутуп, жангыз бир затдан гюнях этген адам битеу Тауратха терс болады. 11Нек десегиз: «Зийна этме», – деп Ким айтхан эсе, «Адам ёлтюрме», – деп да Ол айтханды; ол себепден сен, зийна этмей, адам а ёлтюрсенг, сен Тауратха терссе. 12Азатлыкъны закону бла сюд этилликлеча айтыгъыз эм алай этигиз. 13Нек десегиз мархамат этмегеннге мархаматсыз сюд этилликди, мархамат этмеклик сюдню хорлайды. 14Къарындашларым, адам ийманым барды дей эсе, ахшы ишлери уа жокъ эсе, не файда? Аллай ийман аны къутхаралырмы? 15Къарындаш неда эгеч жаланнгач эселе эм бир кюннге ашар затлары да жокъ эсе, 16Сизден биригиз а алагъа: «Ырахатлыкъ бла барыгъыз, жылыныгъыз эм токъ болугъуз», – деп аланы санларына керекли затланы уа бермесе, не файда? 17Ийман да алай, ахшы ишлери жокъ эсе, кеси-кесинлей ёлюдю. 18Алай а биреу: «Сени ийманынг барды, мени уа ахшы ишлерим барды», – деп айтыргъа болур. Сен ахшы ишсиз ийманынгы манга кёргюзт, мен а ахшы ишлерим бла ийманымы санга кёргюзтейим! 19Сен Аллахны бирлигине ийнанаса, аны уа иги этесе, жинле да ийнанадыла эм титирейдиле! 20Алай болгъанлыкъгъа ийнаныу ахшы ишсиз, файдасыз болгъанын билирге сюймеймисе, тутхучсуз адам? 21Бизни атабыз Ибрахим, жашы Исхакъны къурман этерге ташны юсюне салып, ишлери бла ариуланмагъанмыды? 22Кёремисе ийман аны ишлерине болушханын эм этген ишлери бла ийман тамамлы болгъанын? 23Сора Китапда: «Ибрахим Аллахха ийнаннганды, бу да анга тюзлюклюлюкге саналгъанды», – деп жазылгъан сёз къабыл болгъанды эмда анга Аллахны шуёху аталгъанды. 24Кёремисиз, адам жалан ийман бла тюйюл, этген ишлери бла ариуланнганын? 25Аны кибик саякъ Рахап да, тасхачыланы къонакъгъа алып эм аланы башха жол бла ашырып, ишлери бла ариуланмагъанмыды? 26Нек десегиз, сан нюрсюз ёлю болгъаны кибик, ийнаныу да ахшы ишсиз ёлюдю.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\