ЯКЪУП 3

1Къарындашларым! Биз устазлагъа къаты сюд этиллигин билигиз, аны себепли кёбюгюз устазла болмагъыз. 2Нек десегиз биз барыбыз да кёп жангы лыч этебиз. Сёз бла жангылыч этмеген адам тамамлыды, битеу чархын да тыяллыкъды. 3Ма, биз, атланы бизге бойсундурур ючюн, ауузларына ауузлукъ салабыз, алай бла аланы битеу санларын да жюрютебиз. 4Ма, кемеле да, не уллу эселе да эм не кючлю желле бла жюрюй эселе да, гитче руль бла аны, кемени, жюрютюучю къайры сюйсе да бурады; 5Аны кибик, тил да гитче санды, алай а кёп зат этеди. Къарачы, гитче от къалай уллу агъачны кюйдюреди! 6Тил да отду, аманлыкъны аламыды. Тил, бизни санларыбызны арасында битеу чархыбызны харам этип, жашауубузну хар жанын къабындыргъан халдады, кеси да жаханимден къабынады. 7Нек десегиз хар тюрлю жаныуарланы эм къанатлыланы, сюйрелип жюрюгенлени эм тенгиз хайыуанланы адам юйретип тыйгъанды эм тыяды. 8Тилин тыяргъа уа адамладан бир киши да болалмайды: ол тыйылмагъан аманлыкъды, ол ёлюр отдан толуду. 9Тил бла Раббийге эм Атагъа махтау салабыз эм аны бла Аллах Кесини сыфатына кёре жаратхан адамланы къаргъайбыз: 10Бир аууздан алгъыш да, къаргъыш да чыгъады. Къарындашларым, ол алай болургъа керек тюйюлдю. 11Шауданны бир жеринден татлы суу бла ачы суу чыгъамыды? 12Къарындашларым, инжир терекде зейтун неда жюзюм терекде инжир ёсалмайды, аны кибик, бир шаудандан да тузлу суу бла татлы суу бирге чыкъмайды. 13Сизде акъылман эм ангылаулу адам ким эсе, аны ёз ишлери бла, ариу халы бла эм сабыр акъылы бла кёргюзтсюн. 14Сизни жюрегигизде ачы зарлыкъ эмда эгоистлик бар эсе уа, махтанмагъыз эм хакъ кертиге жалгъан айтмагъыз: 15Бу огъартындан келген акъылманлыкъ тюйюлдю, алай а дунияданды, нафысданды, жинледенди. 16Нек десегиз зарлыкъ бла эгоистлик къайда эсе, низамсызлыкъ эмда хар тюрлю аман иш андады. 17Огъартындан келген акъылманлыгъ’а, бек алгъа тазады, андан сора жарашыулуду, адеплиди, тёзюмлюдю, мархаматдан бла ахшы ишледен толуду, жакъ басмайды эм кёзбаусузду. 18Жарашыулукъ этиучюле тюзлюклюлюкню битимин жарашыулукъ бла себедиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\