ЯКЪУП 4

1Арагъызда къаугъала бла тюйюшюуле къайдандыла? Сизни санларыгъызда къазауат этген кюсеуюгюзден тюйюлмюдюле? 2Излейсиз – тапхан а этмейсиз; ёлтюресиз эм зарланасыз – жеталгъан а этмейсиз; тюйюшесиз эм къаугъа этесиз – тапхан а этмейсиз, нек десегиз тилемейсиз. 3Тилейсиз – алгъан а этмейсиз, нек десегиз хайыргъа тилемейсиз, кесигизни кюсеуюгюзге жаратыр ючюн тилейсиз. 4Зийначыла бла хаулечиле! Бу дуния бла шуёхлукъ Аллахха къажау душманлыкъ болгъанын билмеймисиз? Алай бла бу дуниягъа шуёх болургъа сюйген адам Аллахха душман болады. 5Неда сиз Китапда: «Бизде жашагъан нюр эришликге дери сюеди», – деп бош жазылгъанмы сунасыз? 6Алай а Аллах бизге уллу шафауатны андан кёп береди; ол себепден: «Аллах ёхтемлеге къажауду, сабырлагъа уа шафауат береди», – деп айтылгъанды. 7Алай бла Аллахха боюн салыгъыз. Ибилисге къажау туругъуз, сора ол сизден къачар. 8Аллахха жууукълашыгъыз, Аллах да сизге жууукълашыр. Гюняхлыла, къолларыгъызны тазалагъыз, экили болуучула, жюреклеригизни тюзетигиз. 9Мудах болугъуз, жилягъыз эм сарнагъыз. Кюлюуюгюзню жиляугъа, къууанчыгъызны да мудахлыкъгъа буругъуз. 10Раббийни аллында бойсунугъуз, Ол да сизни кётюрюр. 11Къарындашла, бир-биригизни аманламагъыз. Къарындашын аманлагъан неда къарындашын терслеген адам Тауратны аманлайды эм Тауратны терслейди. Сен Тауратны терслей эсенг а, сора сен Тауратны толтуруучу тюйюлсе, анга сюдюсе. 12Къутхарыргъа да, жояргъа да болаллыкъ, Закон Бериучю эм Сюдю бирди: башханы терслеген сен а кимсе? 13Энди уа: «Бюгюн неда тамбла быллай шахаргъа атланырбыз, анда бир жыл туруп, сатыу-алыу этип хайырланырбыз», – деп айтыучула, тынгылагъыз. 14Сиз тамбла не боллугъун да билмейсиз. Нек десегиз сизни жашауугъуз неди? Бир аз заманнга чыгъып, андан сора уа думп болгъан тылпыуду. 15Сиз: «Раббий онг берсе эм сау болсакъ, аны да неда башхасын да этербиз», – деп айтырны орунуна, 16Сиз энди, ёхтем болуп, махтанчакълыкъ этесиз. Хар аллай махтанчакълыкъ аманлыкъды. 17Алай бла, игилик этерге билип, этмеген адам гюнях этеди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\