ЯКЪУП 5

1Байла, тынгылагъыз сиз: башыгъызгъа келлик палахлагъа жилягъыз эм сарнагъыз. 2Сизни байлыгъыгъыз чиригенди, сизни кийимлеригизни да кюе ашагъанды. 3Алтыныгъыз бла кюмюшюгюз тот болгъанды, аланы тотлукълары да, сизге къажау шагъатлыкъ этип, сизни санларыгъызны от кибик ашап бошарыкъды. Сиз кесигизге хазнаны ахыр кюнлеге жыйгъансыз. 4Ма, сизни сабанларыгъызны оргъан ишчиледен сиз тыйгъан хакъ къычырыкъ этеди эм оракъчыланы ачы къычырыкълары неге да кючю жетген Раббийни къулагъына жетгенди. 5Сиз, дунияда эркин жашап, зауукъ этгенсиз, кесиллик кюнюгюзге кесигизни семиртгенсиз! 6Сиз, сюд этип, тюзлюклюлени ёлтюргенсиз; ала сизге къажау турмагъандыла. 7Алай бла къарындашла, Раббий келгинчи кёп тёзюмлю болугъуз. Ма, жерге урунуучу, эртте жауун эмда кеч жауун алгъынчы, жерни багъалы тирлигин къаллай тёзюмлюк бла сакълайды! 8Сиз да кёп тёзюгюз, жюреклеригизни бегитигиз, нек десегиз Раббийни келир заманы жууукълашады. 9Къарындашла, айыпха тюшмез ючюн, бир-биригизден тарыкъмагъыз: ма, Хукмучу эшиклени къатында турады. 10Къарындашларым, къыйынлыкъ кёрген эм кёп тёзген файгъамбарладан юлгю алыгъыз, ала уа Раббийни аты бла сёлешгендиле. 11Ма, ол чыдамлыланы биз насыплыгъа санайбыз. Сиз Аюпну чыдамын эшитгенсиз эм Раббийден аны ахыры къалай болгъанын да кёргенсиз, нек десегиз Раббий бек жумушакъ жюреклиди эм мархаматлыды. 12Барындан да алгъа уа, къарындашларым, не кёк бла, не жер бла неда башха бир тюрлю ант бла ант этмегиз; алай а сиз терсликге тюшмез ючюн, сизни сёзюгюз «хау, хау» эм «угъай, угъай» болсун. 13Сизде къыйынлыкъ кёрген адам тилек этсин. Жарыкъ болгъан адам зикир айтсын. 14Сизде ауругъан адам жамауатны таматаларын чакъыртсын, ала анга Раббийни аты бла зейтун жау жагъып тилек этсинле. 15Ийнанып этилген тилек ауругъанны сау этер эм Раббий аны къобарыр; ол гюняхла этген эсе да, гюняхлары кечилирле. 16Сау этилир ючюн, кеси гюняхларыгъызны бир-биригизге айтып ачыкъ этигиз эм бири-биригиз ючюн тилек этигиз; тюзлюклюню къаты тилеги кёп зат этерге болаллыкъды. 17Илияс да бизни кибик бир адам эди. Жауун жаумаз ючюн, ол дууа этип тилек этгенди: сора юч жыл бла алты айны ичинде жерге жауун жаумагъанды. 18Андан сора дагъыда жауун жауар ючюн тилек этгенди; сора кёк жауун бергенди, жер да кесини тирлигин ёсдюргенди. 19Къарындашла! Сизден биреу хакъ кертиден тайып, аны уа ким къайтарса да, 20Гюняхлыны жалгъан жолундан къайтаргъан адам аны жанын ёлюмден къутхаргъанын эм кёп гюняхларын кечдиргенин билсин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\