АХИЯ 1

1Эм алгъа Сёз бар эди, Сёз Аллахда эди эм Сёз Аллах эди. 2Ол эм алгъа Аллахда эди. 3Хар зат да Аны юсю бла жаратылгъанды, бар болгъан затладан Олсуз бир зат да болмагъанды. 4Жашау Анда эди, жашау да адамланы жарыгъы эди; 5Жарыкъ къарангыда жарытады, къарангы аны хорламагъанды . 6Аллахдан ийилген бир адам болгъанды; аны аты Ахия эди. 7Ол шагъатлыкъ этерге келгенди; Жарыкъны юсюнден шагъатлыкъ этер ючюн, аны юсю бла бары да ийман салыр ючюн келгенди. 8Ол кеси Жарыкъ тюйюл эди, алай а Жарыкъны юсюнден шагъатлыкъ этер ючюн келгенди. 9Дуниягъа келген хар адамны жарыкъландыргъан керти Жарыкъ бар эди. 10Ол дунияда болгъанды, дуния Аны юсю бла болуп башлагъанды, алай а дуния Аны танымагъанды. 11Кесиникилеге келгенди, кесиникиле да Аны къабыл этмегендиле. 12Аны къабыл этгенлеге, Аны атына ийман салгъанлагъа уа Аллахны сабийлери болургъа эркинлик бергенди. 13Ала уа не къандан, не чархны сюйгенинден, не эрни сюйгенинден тюйюл, алай а Аллахдан туугъандыла. 14Сёз адам болуп толу шафауаты эм хакъ кертилиги бла, бизни бла жашагъанды; биз да Аны аламатлыгъын кёргенбиз, Атадан жангыз туугъанны аламатлыгъын. 15Ахия, Аны юсюнден шагъатлыкъ эте, уллу ауаз бла: «Мен Аны юсюнден, мени ызымдан Келген мени аллыма ётдю деп айтханым, ма Бу эди; нек десегиз Ол менден алгъа бар эди», – деди. 16Аны толулугъундан биз барыбыз да шафауат юсюне шафауат алгъанбыз; 17Нек десегиз Таурат Мусаны юсю бла берилгенди, шафауат бла хакъ керти уа Масих Иссаны юсю бла чыкъгъандыла. 18Аллахны бир киши бир заманда да кёрмегенди; Атаны къучагъында болгъан жангыз Уланыды Аны танытхан. 19Иудейлиле Ахиягъа: «Сен кимсе?» – деп сорургъа Иерусалимден дин къуллукъчуланы бла левийлилени ийген заманда, ма Ахияны шагъатлыгъы – 20Ол ачыкъ айтханды, инкяр этмегенди: «Мен Масих тюйюлме», – деп ачыкъ айтханды. 21Ала анга: «Сора не? Сен Илиясмыса?» – деп соргъандыла. Ол: «Тюйюлме», – дегенди. «Ол файгъамбармыса ?» – дегендиле. Ол: «Угъай», – деп жууап бергенди. 22Анга: «Сора сен кимсе? Бизни ийгенлеге биз жууап берир ючюн сен кесинг-кесинги юсюнгден не айтырыкъса?» – дегендиле. 23Ол а: «Иешая файгъамбарны айтханы кибик, „Раббийге жолну тюзетигиз“ деп къум тюзде къычыргъанны ауазыма мен», – деди. 24Ийилгенле уа фарисейледен эдиле. 25Ала да анга: «Сен не Масих, не Илияс, не ол файгъамбар тюйюл эсенг, сора адамланы сууда нек кёмюлдюресе?» – деп сордула. 26Ахия алагъа жууапха: «Мен сууда кёмюлдюреме: алай а сизни арагъызда Биреу турады, Аны уа сиз танымайсыз. 27Мени ызымдан Келген, Кеси уа мени аллыма ётген Олду; Аны аякъ кийимини бауун тешер кибик тийишлилигим да жокъду мени», – деди. 28Бу ишле, Иордан сууну ары жанындагъы Бейтабарада, Ахия адамланы сууда кёмюлдюрген жерде болгъан эдиле. 29Экинчи кюн Ахия Иссаны анга келе тургъанын кёрюп: «Ма Аллахны Къозусу, Ол, дунияны гюняхын Кесини боюнуна алады. 30Мен Аны юсюнден: „Мени ызымдан бир Киши келеди, Ол а мени аллыма ётгенди, нек десегиз Ол менден алгъа бар эди“ деп айтханым Олду. 31Мен Аны танымай эдим; алай а, Аны Израильге кёргюзтюр ючюн, адамланы сууда кёмюлдюрюрге келгенме», – деди. 32Дагъыда Ахия, шагъатлыкъ этип: «Мен Сыйлы Нюрню, кёгюрчюн кибик, кёкден тюшгенин эм Аны юсюнде тургъанын кёргенме. 33Мен Аны танымай эдим; алай а мени адамланы сууда кёмюлдюртюрге Ийген, манга: „Нюр Кимни юсюне тюшгенин эм Аны юсюнде тургъанын кёрсенг, Олду – Сыйлы Нюр бла кёмюлдюрюучю“ деп айтханды; 34Мен да кёргенме эм Ол Аллахны Уланы болгъанына шагъатлыкъ этгенме», – деди. 35Экинчи кюн дагъыда Ахия бла аны сохталарындан экиси сюелип тура эдиле. 36Ол, Иссаны келе тургъанын кёрюп: «Ма Аллахны Къозусу!» – деди. 37Андан ол сёзлени эшитгенлей, эки сохта да Иссаны ызындан тебиредиле. 38Исса уа, артха айланып, аланы келгенлерин кёрюп, алагъа: «Не излейсиз?» – деди. Ала да Анга: «Равви, къайда жашайса?» – дедиле. Равви дегенни магъанасы «устаз» деген сёздю. 39Ол да алагъа: «Келигиз, кёрюрсюз», – деди. Ала барып, Аны къайда жашагъанын кёрдюле эм ол кюн Аны бла турдула. Сагъат оннга жууукъ болгъан эди. 40Иссаны юсюнден Ахияны айтханларын эшитген эм Иссаны ызындан баргъан экеуленден бирлери Шимон Петерни къарындашы Эндрей эди. 41Ол, биринчи болуп, кесини къарындашы Шимонну табып, анга: «Биз Масихни тапханбыз», – деди, аны магъанасы уа «Майланнган» деген сёздю. 42Сора аны Иссагъа келтирди. Исса уа, анга къарап: «Сен Жюнюс улу Шимонса; санга Кефа аталлыкъды», – деди, аны магъанасы уа: «Таш». 43Экинчи кюн Исса Галилеягъа барыргъа сюйдю эм, Филипни табып, анга: «Мени ызымдан кел», – деди. 44Филип а Бейтсайдадан, Эндрей бла эм Петер бла бир шахардан эди. 45Филип, Натанелни табып, анга: «Биз, Аны юсюнден Муса Тауратда жазгъан, файгъамбарла да айтхан, Юсюпню уланы Назаретли Иссаны тапханбыз», – деди. 46Алай а Натанел анга: «Назаретден иги зат болурму?» – деди. Филип да анга: «Бар да къара», – деди. 47Исса, Натанелни Анга келе тургъанын кёрюп, аны юсюнден: «Ма, аны хыйлалыгъы болмагъан, керти израильчи!» – деди. 48Натанел Анга: «Сен мени къайдан таныйса?» – деди. Исса Анга жууапха: «Филип сени чакъырырдан алгъа, сен инжир терекни тюбюнде болгъан заманда, Мен сени кёргенме», – деди. 49Натанел Анга: «Устаз! Сен Аллахны Уланыса, Сен Израильни Патчахыса!» – деп жууап этди. 50Исса анга жууапха: «Мен санга: „Мен сени инжир терекни тюбюнде кёргенме“ деп айтханым себепли ийнанаса сен; андан да уллусун кёрюрсе», – деди. 51Дагъыда анга: «Кертисин, кертисин айтама сизге: мындан арысында, кёк ачылып, Аллахны мёлеклери, Адам Улуна ёрге чыгъып, энишге тюшгенлерин кёрлюксюз», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\