АХИЯ 12

1Къутхарылыу байрамдан алты кюн алгъа Исса Кеси ёлгенледен тиргизген Лазарь тургъан Бейтхини элге келди. 2Анда Анга ушхууур хазырладыла, Марта да шапалыкъ эте эди, Лазарь а Исса бла олтургъанладан бири эди. 3Мариям а, нарддан этилген бир гёренке багъалы таза жауну алып, Иссаны аякъларына сюртюп, чачлары бла Аны аякъларын сыйпады; юй жауну ариу ийисинден толду. 4Ол заманда Аны сохталарындан бири болгъан, Аны артда сатарыкъ, Шимон улу Искариот Иуда: 5«Бу жауну юч жюз динаргъа сатып, ахчасын жарлылагъа юлешген иги тюйюлмю эди?» – деп айтды. 6Муну уа ол, жарлылагъа жаны ауругъанындан айтмай эди, гудучу болгъаны себепли айта эди: ахча кюбюрчекни ол тута эди, ары салыннганны да жюрюте эди. 7Исса уа: «Къоюгъуз аны, ол муну Мени асыралыр кюнюме сакълагъанды. 8Жарлыла сизни арагъызда хар заманда да бардыла, Мен а сизни арагъызда хар заманда боллукъ тюйюлме», – деди. 9Иудейлиледен кёбюсю, Иссаны анда болгъанын билип, жаланда Исса ючюн угъай, Ол ёлгенледен тиргизген Лазарьны да кёрюр ючюн келдиле. 10Баш дин къуллукъчула уа Лазарьны да ёлтюрюрге бегим этген эдиле. 11Нек десегиз Лазарьны себебинден иудейлиледен кёпле, келип, Иссагъа ийнана эдиле. 12Экинчи кюн байрамгъа келген бек кёп халкъ, Исса Иерусалимге келеди деп эшитип, 13Хурма терек бутакъла алып, Аны аллына чыгъып: «Хозана! Раббийни аты бла келген, Израильни Патчахы алгъышлыды!» – деп къычыра эдиле. 14Исса уа, гылыу табып, анга минди, Китапда: 15«Къоркъма, Сионну къызы, ма, сени Патчахынг, гылыугъа минип келеди», – деп жазылгъаны кибик. 16Аны сохталары алгъа муну ангыламагъан эдиле; Исса махтаулу болгъан заманда уа, Аны юсюнден былай жазылгъанын эм муну Анга этгенлерин эслерине тюшюрген эдиле. 17Иссаны биргесине болгъан халкъ Ол Лазарьны къабырдан чакъырып чыгъаргъанына эм аны ёлгенледен тиргизгенине шагъатлыкъ эте эди. 18Халкъ Иссаны аллына ол себепден чыкъгъан эди, нек десегиз Ол бу илишанны этгенин халкъ эшитген эди. 19Фарисейле уа кеси араларында: «Бир затха да жетишалмагъаныгъызны кёрмеймисиз? Битеу дуния Аны ызындан барады», – дей эдиле. 20Байрамда табыныргъа келгенледе бир къауум греклиле бар эдиле. 21Ала, Галилеядагъы Бейтсайда шахардан болгъан Филипни къатына барып, андан: «Жюйюсхан! Биз Иссаны кёрюрге сюебиз», – деп тиледиле. 22Филип, барып, муну Эндрейге айтады; андан сора Эндрей бла Филип аны Иссагъа айтадыла. 23Исса уа алагъа жууапха: «Адам Улуну махтаулу болур сагъаты келди. 24Кертисин, кертисин айтама сизге: будай бюртюк, жерге тюшюп, ёлмесе, жангызлай къаллыкъды; ёлсе уа, кёп тирлик берликди. 25Кесини жанын сюйген аны жоярыкъды; бу дунияда кесини жанын кёрюп бол магъан а, аны ёмюрлюк жашаугъа сакъларыкъды. 26Манга жумуш этген адам Мени ызымдан келсин, Мен болгъан жерде Мени жумушчум да боллукъду; Манга жумуш этген адамгъа Мени Атам хурмет этерикди. 27Энди Мени жаным къайгъыдады; сора Мен не айтайым? Ата! Ол сагъатдан Мени къутхар депми айтайым? Алай а Мен ол сагъат ючюн келгенме. 28Ата! Атынгы махтаулу эт!» – деди. Ол заманда кёкден: «Махтаулу да этгенме эм энтда махтаулу этерикме», – деген ауаз келди. 29Алайда туруп, муну эшитген халкъ: «Бу кёк кюкюреудю», – дей эди. Башхалары уа: «Анга мёлек сёлешди», – дей эдиле. 30Исса алагъа: «Бу ауаз Мени ючюн тюйюл, сизни ючюн келди. 31Энди бу дуниягъа сюд этиледи; энди бу дунияны бийи тышына къысталлыкъды; 32Мен жерден ёрге кётюрюлген заманымда, барысын да Кесиме тартырыкъма», – деди. 33Муну Ол, Кесини къаллай ёлюм бла ёллюгюн билдирир ючюн айтхан эди. 34Халкъ а Анга: «Биз Тауратдан Масих ёмюрде да жашарыкъды деп эшитгенбиз; Адам Улу ёрге кётюрюлюрге керекди деп, Сен а къалай айтаса? Бу Адам Улу кимди?» – деп жууап этди. 35Ол заманда Исса алагъа: «Энтда бир аз заманнга сизни бла жарыкъ барды; сизни къарангылыкъ басмаз ючюн, жарыкъ болгъан заманда жюрюгюз, къарангыда жюрюген а къайры баргъанын билмейди. 36Жарыкъ сизни бла болгъан заманда жарыкъгъа ийнаныгъыз, алай бла жарыкъны уланлары болурсуз», – деди. Муну айтханлай, Исса, кетип, алагъа кёрюнмей къалды. 37Ол аланы алларында аллай бир илишанла этгенлей да ала Анга ийнанмагъан эдиле. 38Битеу была Иешая файгъамбарны: «Раббий! Бизден эшитгенлерине ким ийнанды? Раббийни кючю кимге кёрюндю?» – деп айтхан сёзю къабыл болур ючюн болгъандыла. 39Ала аны себепли ийнанмагъан эдиле. Иешая башха жерде да: 40«Аллах аланы кёзлерин сокъур этгенди, жюреклерин таш этгенди, кёзлери бла кёрмейдиле, жюреклери бла да ангыламайдыла эм къайтышмайдыла, Мен Аллах а аланы сау этер эдим», – деп айтханы кибик. 41Муну Иешая Раббийни аламатлыгъын кёрген эм Аны юсюнден сёлешген заманында айтханды. 42Алай болгъанлыкъгъа оноучуладан да кёпле Иссагъа ийнаннган эдиле, алай а, синагогадан къысталмаз ючюн, фарисейле амалтын ийнаннганларын ачыкъламай эдиле. 43Нек десегиз Аллахны махтауундан эсе, адамны махтауун бек сюйген эдиле. 44Исса уа, уллу айтып: «Манга ийнаннган, Манга тюйюл, Мени Ийгеннге ийнанады. 45Мени кёрген да Мени Ийгенни кёреди. 46Манга ийнаннган бир адам да къарангылыкъда къалмаз ючюн, Мен дуниягъа келген жарыкъма. 47Мени сёзлерими эшитип ийнанмагъан адамгъа Мен сюд этмейме: нек десегиз Мен дуниягъа сюд этерге тюйюл, алай а дунияны къутхарыргъа келгенме. 48Мени къабыл этмегенни эм Мени сёзлерими алмагъанны кесини сюдюсю барды: Мен айтхан сёз ахыр кюн анга сюд этерикди. 49Нек десегиз Мен Кесим-Кесимден айтмагъанма, алай а Мени ийген Ата, не айтыргъа эм не сёлеширге, Кеси Манга фарыз бергенди. 50Аны фарызы ёмюрлюк жашау болгъанын Мен билеме. Алай бла, Мен не айта эсем да, Атаны Манга айтханы кибик айтама», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\