АХИЯ 13

1Къутхарылыу байрамны аллында Исса, Аны бу дуниядан Атасына кетер сагъаты жетгенин билип, Кесини дунияда болгъанларын сюйюп, аланы ахырына дери сюйгенин иш бла кёргюзтдю. 2Ушхууурну заманында, Шимон улу Иуда Искариотну жюрегине ибилис, Иссаны сатар фикирни салгъан эди. 3Исса, барын да Ата Аны къолуна бергенин эмда Ол Аллахдан чыгъып келгенин эм Аллахха къайтырыгъын билип, 4Ушхууурдан туруп, юсюнден тыш кийимин тешип, жан жаулукъ алып, белине къысды. 5Андан сора, къумгъаннга суу къуюп, сохталарыны аякъларын жуууп эм белине къысхан жан жаулукъ бла сюртюп башлады. 6Исса Шимон Петерге жетгенде, Петер Анга: «Раббий! Сен мени аякъларымы къалай жууарса?» – деди. 7Исса анга жууапха: «Мени не этгеними энди сен билмейсе, артда ангыларыкъса», – деди. 8Петер Анга: «Мени аякъларымы ёмюрде да жуумазса!» – деди. Исса анга: «Сени жуумасам, Мени бла юлюшюнг жокъду», – деп жууап этди. 9Шимон Петер Анга: «Раббий! Жангыз аякъларымы угъай, къолларымы да, башымы да жуу!» – деди. 10Исса анга: «Чархы жууулгъанны жаланда аякъларын жууаргъа керекди, нек десенг битеу тазады. Сиз да тазасыз, барыгъыз тюйюлсюз ансы», – деди. 11Нек десегиз Ол Аны ким сатарыгъын биле эди, аны себепли айтхан эди: «Сиз барыгъыз таза тюйюлсюз», – деп. 12Аланы аякъларын жуууп, тыш кийимин кийгенден сора, дагъыда столну къатына олтуруп, алагъа: «Мен сизге не этгеними билемисиз? 13Сиз Манга Устаз эм Раббий деп айтасыз эмда тюз айтасыз, нек десегиз Мен туура олма. 14Алай бла Мен, Раббий эм Устаз, сизни аякъларыгъызны жуугъан эсем, сиз да бирбиригизни аякъларын жууаргъа керексиз. 15Нек десегиз Мен сизге этгенни сиз да этер ючюн, Мен сизге юлгю бергенме. 16Кертисин, кертисин айтама сизге: къул кесини бийинден уллу тюйюлдю, ийилген да аны ийгенден уллу тюйюлдю. 17Быланы биле эсегиз, толтурсагъыз, сиз насыплысыз». 18«Сизни барыгъызны юсюнден айтмайма: Мен билеме къайсыланы сайлагъаны мы. Алай а Китапда: „Мени биргеме ётмек ашагъан Манга табанын кётюрдю“ деп жазылгъан толур ючюн былай болады. 19Ол зат болгъан заманда, ол Мен болгъаныма, сиз ийнаныр ючюн, ол болурдан алгъа, энди сизге айтама. 20Кертисин, кертисин айтама сизге: Мен кимни ийсем, аны къабыл этген Мени къабыл этеди, Мени къабыл этген а Мени Ийгенни къабыл этеди», – деди. 21Муну айтханлай, Иссаны жюреги жунчуп: «Кертисин, кертисин айтама сизге: сизден биригиз Мени сатарыкъды», – деп шагъатлыкъ этди. 22Ол заманда сохтала, Ол кимни юсюнден айтханын ангыламай, сейирсинип, бирбирлерине къарадыла. 23Иссаны сохталарындан бири уа Аны кёкюрегине таянып олтура эди. Исса аны бек сюйюучю эди. 24Анга Шимон Петер, Исса кимни юсюнден айтханын сорургъа белги берди. 25Ол, Иссаны кёкюрегине къысылып, Анга: «Раббий! Кимди ол?» – деди. 26Исса уа: «Мен ётмек кесекни булгъап кимге берсем, олду», – деп жууап этди. Эм, ётмек кесекни булгъап, Шимон улу Иуда Искариотха берди. 27Иуда ётмек кесекни алгъанлай, анга шайтан кирди. Ол заманда Исса анга: «Не этерик эсенг да, терк эт», – деди. 28Алай а Исса муну анга неге айтханын олтургъанладан бири да ангыламады. 29Иудада ахча кюбюрчек болгъаны себепли уа, бир къауумла Исса анга: «Байрамгъа бизге керекли затны сатып ал» неда «Жарлылагъа бир зат бер», – деп айтхан суна эдиле. 30Иуда, ётмек кесекни алгъанлай, олсагъатдан чыкъды; кече уа болгъан эди. 31Иуда чыкъгъан заманда, Исса: «Энди Адам Улу махтаулу болду, Аллах да Анда махтаулу болду. 32Аллах Анда махтаулу болгъан эсе, Аллах да Кесинде Аны махтаулу этерикди эмда къысха заманда Аны махтаулу этерикди. 33Сабийле! Энди Мен сизни бла кёп турлукъ тюйюлме. Мени излериксиз эмда Мен иудейлилеге, „Мен баргъан жерге сиз келаллыкъ тюйюлсюз“ деп айтханым кибик, энди уа сизге да алай айтама. 34Сизге жангы фарыз береме: бир-биригизни сюйюгюз. Мен сизни сюйгеним кибик, сиз да бир-биригизни сюйюгюз. 35Сизни кеси арагъызда сюймеклигигиз болса, сиз Мени сохталарым болгъаныгъызны барысы да андан билликдиле», – деди. 36Шимон Петер Анга: «Раббий! Сен къайры бараса?» – деди. Исса анга: «Мен барлыкъ жерге сен энди Мени ызымдан келаллыкъ тюйюлсе, артда уа келликсе Мени ызымдан», – деп жууап берди. 37Петер Анга: «Раббий! Мен Сени ызынгдан энди нек бараллыкъ тюйюлме? Мен Сени ючюн жанымы берликме!» – деди. 38Исса анга былай жууап этди: «Мени ючюн жанынгымы берликсе? Кертисин, кертисин айтама санга: хораз къычыргъынчы, Мени юч кере инкяр этериксе».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\