АХИЯ 15

1«Мен керти Жюзюм Терекме, Мени Атам а Жюзюмчюдю. 2Менде болуп кёгет бермеген хар бутакъны Ол кесип атады; кёгет берген хар бутакъны да дагъыда кёп кёгет берир ючюн тазалайды. 3Сиз энди Мен сизге билдирген сёз бла тазаланнгансыз. 4Менде болуп туругъуз, Мен да сизде турайым. Бутакъ, терекде турмаса, кесикесинден кёгет бералмагъаны кибик, Менде болуп турмасагъыз, сиз да битимли болмазсыз. 5Мен Жюзюм Терекме, сиз а бутакъласыз; кеси Менде болуп тургъан, Мен да анда тургъан адам кёп битимли болады; нек десегиз Менсиз бир зат да эталлыкъ тюйюлсюз. 6Менде болуп турмагъан адам, бутакъ кибик, тышына атыллыкъды эмда къурурукъду; аллай бутакъланы уа, жыйып, отха атадыла, ала да кюедиле. 7Менде болуп турсагъыз эм Мени сёзлерим да сизде болуп турсала, не сюйсегиз да тилегиз, сизге берилликди. 8Сиз кёп битим келтирсегиз эм Мени сохталарым болсагъыз, аны бла Мени Атам махтаулу боллукъду. 9Ата Мени сюйгени кибик, Мен да сизни сюйгенме; Мени сюймеклигимде болуп туругъуз. 10Мен Атамы фарызларын тутуп, Аны сюймеклигинде болуп тургъаным кибик, сиз да Мени фарызларымы тутсагъыз, Мени сюймеклигимде болуп турлукъсуз. 11Муну Мен сизге Мени къууанчым сизде болуп турсун эм сизни къууанчыгъыз тамам болсун деп айтдым. 12Мен сизни сюйгеним кибик, бир-биригизни сюйюгюз; Мени фарызым буду. 13Кесини шуёхлары ючюн кесини жанын бергенден уллу сюймеклик жокъду. 14Мен сизге фарыз этгенни толтура эсегиз, сиз Мени шуёхларымсыз. 15Мен энди сизге къулла деп айтмайма: нек десегиз къул аны бийи не этгенин билмейди, Мен а сизге шуёхларым деп атагъанма; нек десегиз Атамдан эшитгенлерими барын да сизге айтханма. 16Мени сиз сайламагъансыз, Мен сайлагъанма сизни, сиз барыр ючюн эм битим келтирир ючюн эмда сизни битимигиз болуп турур ючюн салгъанма сизни; Атадан Мени атым бла не тилесегиз да, Ол сизге берир ючюн алай этгенме. 17Муну сизге фарыз этеме: бир-биригизни сюйюгюз». 18«Сизни дуния кёрюп болмай эсе, Мени уа сизден алгъа кёрюп болмагъанын билигиз. 19Сиз дуниядан болсагъыз эди, дуния кесиникин сюер эди; сиз а дуниядан тюйюлсюз, Мен сизни дуниядан сайлагъанма; дуния сизни аны ючюн кёрюп болмайды. 20Мен сизге: „Къул кесини бийинден уллу тюйюлдю“ деп айтхан сёзню эсигизде тутугъуз. Манга зулму этген эселе, сизге да зулму этерикдиле; Мени сёзюмю тутхан эселе, сизни сёзюгюзню да тутарыкъдыла. 21Алай а быланы барын да Мени атым ючюн сизге этерикдиле, нек десегиз Мени Ийгенни танымайдыла. 22Мен, келип, алагъа айтмагъан болсам эди, алагъа гюнях болмаз эди; энди уа аланы гюняхларына кечгинлик жокъду. 23Мени кёрюп болмагъан Мени Атамы да кёрюп болмайды. 24Мен аланы араларында, аллай ишлени бир киши да этмеген ишле этмесем эди, алагъа гюнях болмаз эди; энди уа кёрген да этгендиле эм Мени да, Мени Атамы да кёрюп болмай къалгъандыла. 25Бу уа аланы Законларында: „Мени керексизге кёрюп болмадыла“ деп жазылгъан сёз къабыл болур ючюн болгъанды. 26Мен сизге Атадан иерик Жюрек Жапсарыучу – Кеси Атадан чыгъа тургъан Хакъ Кертини Нюрю – келген заманда уа, Ол Мени юсюмден шагъатлыкъ этерикди. 27Аны кибик сиз да шагъатлыкъ этериксиз, нек десегиз сиз алгъындан башлап Мени биргемесиз.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\