АХИЯ 16

1Муну Мен сизге сиз иймандан таймаз ючюн айтханма. 2Сизни синагогаладан къыстарыкъдыла, сизни ёлтюрген хар адам аны бла Аллахха къуллукъ этген сунарыкъ заман окъуна келеди. 3Алай этерикдиле, нек десегиз не Атаны, не Мени танымагъандыла. 4Алай а Мен муну сизге, сиз, ол заман келгенде, Мен сизге муну юсюнден айтханны эсигизге келтирир ючюн айтханма; алгъындан а муну сизге, сизни бла болгъаным себепли айтмагъанма». 5«Энди уа Мени Ийгеннге барама, сизден биригиз да Манга: „Къайры бараса?“ деп сормайды. 6Алай а, Мен сизге муну айтханым себепли, жюрегигиз къайгъыдан толгъанды. 7Алай болсада, Мен сизге тюзюн айтама, сизге Мени кетгеним игиди. Нек десегиз Мен кетмесем, Жюрек Жапсарыучу сизге келлик тюйюлдю; кетсем а, Аны сизге иерикме. 8Ол, келип, гюняхны, тюзлюклюлюкню эм сюдню юсюнден дунияны терслигин айгъакъларыкъды дуниягъа: 9Гюняхны юсюнден – нек десегиз Манга ийнанмайдыла; 10Тюзлюклюлюгюмю юсюнден – нек десегиз Мен Атама барама эм сиз энди Мени кёрмезсиз; 11Сюдню юсюнден да – нек десегиз бу дунияны бийине сюд этилгенди. 12Энтда сизге кёп айтырыгъым барды, алай а сиз энди сыйындыраллыкъ тюйюлсюз. 13Ол, Хакъ Кертини Нюрю келген заманда уа, сизни хар тюрлю кертиликге тюзетирикди; нек десегиз Ол Кесинден айтырыкъ тюйюлдю, алай а не эшитсе да, аны айтырыкъды эмда боллукъну сизге билдирликди. 14Ол Мени махтаулу этерикди, нек десегиз Меникинден алып, сизге билдирликди. 15Атамы неси бар эсе да, бары да Меникиди. Меникинден алып, сизге билдирликди деп айтханым аны ючюндю. 16Бираздан сиз Мени кёрлюк тюйюлсюз, сора дагъыда бираздан Мени кёрлюксюз, нек десегиз Мен Атагъа барама», – деди. 17Былайда Аны сохталарындан бир къауумла бири-бирине: «Ол бизге: „Бираздан Мени кёрлюк тюйюлсюз, сора дагъыда бираздан Мени кёрлюксюз“ эм „Мен Атагъа барама“ деп не айтады?» – дедиле. 18Алай бла, ала: «Ол „бираздан“ деп не айтады? Билмейбиз не айтханын», – дей эдиле. 19Исса, Анга сорургъа излегенлерин ангылап, алагъа: «Мен: „Бираздан Мени кёрлюк тюйюлсюз, сора дагъыда бираздан Мени кёрлюксюз“ деп айтханымы юсюнденми сорасыз сиз бир-биригизге? 20Кертисин, кертисин айтама сизге, сиз жилярыкъсыз эм сарнарыкъсыз, дуния уа къууанч этерикди; сиз бушуулу боллукъсуз, алай а сизни бушууугъуз къууанчха буруллукъду. 21Тиширыу, къозлай туруп, азап чегеди; нек десегиз аны сагъаты жетгенди. Сабий тапханынлай а, дуниягъа бир адам туугъанына къууаннганындан, ол къыйналгъанын унутады. 22Энди сизни да алай бушууугъуз барды; алай а Мен сизни энтда кёрлюкме, сора сизни жюрегигиз къууанырыкъды, сизни къууанчыгъызны сизден бир киши да сыйырлыкъ тюйюлдю. 23Ол кюн сиз Манга бир затны юсюнден да сорлукъ тюйюлсюз. Кертисин, кертисин айтама сизге: Мени атым бла Атадан не тилесегиз да, берликди сизге. 24Эндиге дери сиз Мени атым бла бир зат да тилемегенсиз; тилегиз, алырсыз, сизни къууанчыгъыз тамамлы болсун. 25Эндиге дери Мен сизге оюм берген таурухла бла айтып тургъанма; алай а Мен сизге энди оюм берген таурухла бла айтмай, Атаны юсюнден туура билдирир заман келеди. 26Ол кюн Мени атым бла тилериксиз, сизни ючюн Атадан Мен тилерикме демейме сизге. 27Нек десегиз Ата Кеси сизни сюеди; сиз Мени сюйгенигиз эм Мен Аллахдан чыгъып келгениме ийнаннганыгъыз себепли сюеди сизни. 28Мен, Атадан чыгъып, дуниягъа келгенме эм дагъыда дунияны къоюп, Атагъа барама», – деди. 29Аны сохталары Анга: «Ма энди Сен туура айтаса эм бир тюрлю таурух айтмайса; 30Сен барын да билгенинги эм Санга киши сорур керекли болмагъанынгы, энди кёребиз; аны себепли Сен Аллахдан чыгъып келгенинге ийнанабыз», – дедиле. 31Исса алагъа жууапха: «Эндими ийнанасыз? 32Ма, сагъат жетеди, энди жетген да этгенди, сиз хар биригиз да кеси юйлеригизге чачылып кетериксиз эм Мени жангызлай къоярыкъсыз. Алай а Мен жангыз тюйюлме, нек десегиз Ата Мени биргемеди. 33Муну Мен сизге, сизни Менде жюрек ырахатлыгъыгъыз болсун деп айтханма. Бу дунияда азап чегериксиз; алай а таукел этигиз: Мен дунияны хорлагъанма!» – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\