АХИЯ 17

1Бу сёзледен сора Исса, кёзлерин кёкге кётюрюп, былай айтды: «Ата! Сагъат жетди: Уланынгы махтаулу эт, Уланынг да Сени махтаулу этсин. 2Сен Анга битеу адамланы эркинлигин бергенинг кибик, битеу Сен Анга бергенлеге Ол ёмюрлюк жашау берсин. 3Ёмюрлюк жашау а буду, Сени – бир хакъ керти Аллахны – эм Сен ийген Масих Иссаны танысынла; 4Мен Сени жер башында махтаулу этдим, Сен толтур деп боюнума салгъан ишни тамам этдим. 5Энди уа Ата, дуния бар болурдан алгъа Мен Сени бла болгъан заманымда Менде болгъан махтау бла Мени Кесингде махтаулу эт. 6Сен Манга дуниядан берген адамлагъа, Мен Сени атынгы билдирдим; ала Сеникиле эдиле, Сен аланы Манга бердинг, ала да Сени сёзюнгю тутдула. 7Битеу Сен Манга берген затла Сенден болгъанларын энди ала ангыладыла. 8Нек десенг Сен Манга берген сёзлени Мен алагъа бергенме, ала да къабыл этгендиле; Мен Сенден чыгъып келгеними тюз ангылагъандыла эмда Мени Сен ийгенинге ийнаннгандыла. 9Мен ала ючюн тилек этеме: битеу дуния ючюн тюйюл, ала Сеникиле болгъанлары себепли, Сен Манга бергенле ючюн тилек этеме. 10Битеу Меники да Сениди, Сеники да Мениди. Мен алада махтаулу болгъанма. 11Мен энди дунияда тюйюлме, ала уа дуниядадыла, Мен а Санга барама. Сыйлы Ата! Аланы – Сен Манга бергенлени – Кесинги атынг бла сакъла, Бизде болгъаны кибик алада да бирлик болсун. 12Мен, ала бла дунияда болгъан заманымда, аланы Сени атынг бла къоруулагъанма; Сен Манга бергенлени Мен сакълагъанма. Китапда жазылгъан толур ючюн, жоюлургъа тийишли адамдан башха, аладан бир киши да жоюлмагъанды. 13Энди уа Санга барама эмда Мени къууанчым толусу бла алада болсун деп, муну дунияда айтама. 14Мен алагъа Сени сёзюнгю айтып бердим; Мен дуниядан болмагъаным кибик, ала да дуниядан болмагъанлары себепли, дуния аланы кёрюп болмай къалды. 15Сен аланы дуниядан ал деп тилек этмейме, алай а Сен аланы аманлыкъдан сакъла деп тилек этеме. 16Мен дуниядан болмагъаным кибик, ала да дуниядан тюйюлдюле. 17Сени хакъ кертинг бла аланы сыйлы эт; Сени сёзюнг хакъ кертиди. 18Сен Мени дуниягъа ийгенинг кибик, Мен да аланы дуниягъа ийдим. 19Ала да хакъ керти бла сыйлы болсунла деп, ала ючюн Мен Кесими сыйлы къурман этип береме. 20Жаланда ала ючюн тилек этип къоймайма, алай а аланы сёзлери бла Манга ийнаннганла ючюн да тилек этеме: 21Бары да бирликли болсунла; Ата, Сен Менде, Мен да Сенде болгъаныбыз кибик, ала да Бизде бирликли болсунла, Мени Сен ийгенинге дуния ийнансын. 22Биз бирликли болгъаныбыз кибик, ала да бирликли болсунла деп, Сен Манга берген махтауну Мен алагъа бердим. 23Мен алада, Сен да Менде болуп, ала толу бирликге жетсинле эмда Мени Сен ийгенинги эм Мени сюйгенинг кибик, аланы да сюйгенинги дуния билсин. 24Ата! Сен Манга берген адамла, Мен болгъан жерде Мени биргеме болуп, Сен Манга берген аламатлыгъымы кёрюрлерин сюеме; нек десенг дуния къуралырдан алгъа Мени сюйгенсе. 25Тюзлюклю Ата! Дуния Сени танымады. Мен а Сени таныйма, Мени Сен ийгенинги была да билдиле. 26Сен Мени сюйген сюймеклик алада болсун, Мен да алада болайым деп, Мен алагъа Сени атынгы билдирдим эм дагъыда билдирликме».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\