АХИЯ 18

1Исса, бу сёзлени айтхандан сора, сохталары бла чыгъып, Кедрон сууну ары жанына ётдю, анда уа терек бахча бар эди. Кеси да, Аны сохталары да ары кирдиле. 2Ол жерни уа Иссаны сатхан Иуда да биле эди, нек десегиз Исса анда Кесини сохталары бла кёп кере жыйыла тургъан эди. 3Алай бла Иуда, аскерчиледен бир жыйын да, баш дин къуллукъчуладан бла фарисейледен къалауурла да алып, фанарла бла, чыракъла бла, сауутла бла ары келди. 4Исса уа, Анга не боллугъун барын да билип, алгъа чыгъып алагъа: «Кимни излейсиз?» – деди. 5Анга жууапха: «Назаретли Иссаны», – дедиле. Исса алагъа: «Ол Менме», – деди. Аны сатхан Иуда да ала бла тура эди. 6Исса алагъа: «Ол Менме», – деген заманда, ала артха туруп жерге аудула. 7Дагъыда алагъа: «Кимни излейсиз?» – деп сорду. Ала да: «Назаретли Иссаны», – дедиле. 8Исса алагъа: «Ол Менме деп айтдым Мен сизге. Мени излей эсегиз, къоюгъуз быланы, кетсинле», – деп жууап этди. 9Исса: «Сен Манга бергенледен, Мен бир кишини да жоймагъанма», – деп айтхан сёзю къабыл болур ючюн алай айтды. 10Шимон Петер а, жанындагъы къылычын чыгъарып, баш дин къуллукъчуну къулун уруп, аны онг къулагъын кесип тюшюрдю; ол къулну аты Малх эди. 11Исса уа Петерге «Къылычынгы къынына сал, Манга Ата буюргъан аякъны Мен ичмей къалай къалырма?» – деди. 12Ол заманда аскерчиле, аскер башчысы эмда иудейли къалауурла Иссаны тутуп байладыла. 13Сора Аны бек алгъа Хананнга элтдиле, нек десегиз ол, ол жыл баш дин къуллукъчу болгъан Къаяфаны къайын атасы эди: 14Халкъ ючюн бир адамны ёлгени игиди деп, иудейлилеге оноу этген Къаяфа уа ол эди. 15Иссаны ызындан Шимон Петер бла бир башха сохта бара эдиле; бу сохта уа баш дин къуллукъчугъа таныш эди, кеси да Исса бла баш дин къуллукъчуну арбазына кирди. 16Петер а тышында, къабакъны артында тохтагъан эди. Сора баш дин къуллукъчугъа таныш болгъан сохта чыгъып, эшик сакълаучу тиширыугъа айтып, Петерни ары кийирди. 17Былайда эшик сакълаучу къарауаш, Петерге: «Сен да бу Адамны сохталарындан тюйюлмюсе?» – деди. Ол а: «Угъай», – деди. 18Ол заманда къулла бла къалауурла, сууукъ болгъаны себепли, от этип, сюелип жылына эдиле; Петер да ала бла сюелип жылына эди. 19Баш дин къуллукъчу уа Иссагъа Аны сохталарыны эм Аны юйретиуюню юсюнден сорду. 20Исса анга: «Мен дуниягъа ачыкъ айтханма; Мен иудейлиле дайым жыйылыучу синагогалада бла табыныучу юйде хар заманда да юйретип тургъанма, жашыртын бир зат да айтмагъанма. 21Манга не сораса? Мен не айтханымы эшитгенлеге сор; ма ала биледиле Мени не айтханымы», – деп жууап берди. 22Ол муну айтхан заманда, къаршыда тургъан къалауурладан бирлери: «Сен баш дин къуллукъчугъа алай жууапмы этесе?» – деп, Иссаны жаягъына урду. 23Исса анга: «Мен терс айтхан эсем, кёргюзт терслигими; ахшы айтхан эсем а, Мени нек ураса?» – деп жууап этди. 24Ханан Иссаны, байланнганлай, баш дин къуллукъчу Къаяфагъа ийди. 25Шимон Петер а сюелип жылына эди. Былайда анга: «Сен да Аны сохталарындан тюйюлмюсе?» – дедиле. Ол инкяр этип: «Угъай», – деди. 26Баш дин къуллукъчуну къулларындан бирлери Петер къулагъын кесген адамны жууугъу эди. Ол Петерге: «Мен сени Аны бла терек бахчада кёрмегенмеми?» – деди. 27Петер дагъыда инкяр этди эмда олсагъатдан хораз къычырды. 28Иссаны Къаяфадан преториягъа элтдиле. Танг атхан эди. Харам болмай, Къутхарылыу байрамны ашын ашаргъа тийишли турур ючюн, ала преториягъа кирмедиле. 29Пилат алагъа чыгъып: «Бу Адамны сиз не бла терслейсиз?» – деди. 30Ала анга жууапха: «Ол аманлыкъчы болмаса эди, биз Аны тутуп санга бермез эдик», – дедиле. 31Пилат алагъа: «Аны кесигиз алыгъыз, кесигизни законугъуз бла Анга сюд этигиз», – деди. Иудейлиле анга: «Бир киши ни да ёлтюрюрге сюд этерге бизни эркинлигибиз жокъду», – дедиле. 32Бу затла Исса Кесини къаллай ёлюм бла ёллюгюн ангылатып айтхан сёзю къабыл болур ючюн болдула. 33Ол заманда Пилат, дагъыда преториягъа кирип, Иссаны чакъырып, Анга: «Сен Иудей Патчахмыса?» – деди. 34Исса анга: «Муну сен кесингденми айтаса, огъесе санга Мени юсюмден башхаламы айтхандыла?» – деп жууап этди. 35Пилат Иссагъа: «Мен иудейлимеми да? Сени халкъынг бла баш дин къуллукъчула бергендиле Сени манга. Сен не этгенсе?» – деп жууап берди. 36Исса анга: «Мени Патчахлыгъым бу дуниядан тюйюлдю; Мени Патчахлыгъым бу дуниядан болса эди, Манга къуллукъ этгенле Мен иудейлилени къолларына берилмез ючюн кюрешир эдиле; алай а Мени Патчахлыгъым мындан тюйюлдю», – деп жууап берди. 37Пилат Анга: «Сора Сен Патчахмыса?» – деди. Исса анга: «Манга Патчах деп айтхан сенсе; Мен хакъ кертини юсюнден шагъатлыкъ этер ючюн туугъанма эм аны ючюн дуниягъа келгенме. Хакъ керти жанлы болгъан хар адам Мени ауазыма тынгылайды», – деп жууап берди. 38Пилат Анга: «Неди хакъ керти?» – деди. Муну айтханлай, дагъыда иудейлилеге чыгъып, алагъа: «Мен Анда бир тюрлю терслик тапмайма. 39Къутхарылыу байрамда мен сизге биреуню эркин этген адетигиз барды: сизге Иудей Патчахны эркин этсем сюемисиз?» – деди. 40Ол заманда жангыдан бары да: «Аны угъай, Бараббаны!» – деп къычырдыла. Барабба уа аманлыкъчы эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\