АХИЯ 19

1Андан сора Пилат, Иссаны тутмакъгъа алып, Аны тюерге буйрукъ берди. 2Аскерчиле, чыгъанадан таж эшип, Аны башына салдыла эмда Аны юсюне къызгъылдым кийим кийдирдиле. 3Сора Аны аллына келип: «Жашасын Иудей Патчах!» – деп, Аны жаякъларына ура эдиле. 4Пилат, дагъыда тышына чыгъып, алагъа: «Ма, мен Анда бир тюрлю терслик тапмагъанымы сиз билир ючюн, мен Аны сизге чыгъарама», – деди. 5Ол заманда Исса чыгъана тажы бла эм къызгъылдым кийими бла чыкъды. Сора Пилат алагъа: «Ма, Адам!» – деди. 6Баш дин къуллукъчула бла къалауурла уа, Иссаны кёрген заманларында: «Къачха кер, къачха кер Аны!» – деп къычыра эдиле. Пилат алагъа: «Аны сиз алыгъыз да къачха керигиз, нек десегиз мен Анда терслик тапмайма», – деди. 7Иудейлиле анга: «Бизни Законубуз барды, бизни Законубузгъа кёре, Ол ёлюрге керекди; нек десенг Кесин Аллахны Уланы этгенди», – деп жууап бердиле. 8Пилат, бу сёзню эшитгенинде, алгъындан да бек къоркъду 9Эм, дагъыда преториягъа кирип, Иссагъа: «Къайданса Сен?» – деди. Алай а Исса анга жууап бермеди. 10Пилат Анга: «Мангадамы жууап бермейсе? Сени къачха керирге да, Сени азат этерге да эркинлигим болгъанын билмеймисе?» – деди. 11Исса уа: «Санга огъартындан берилмесе, сени Манга бир тюрлю эркинлигинг да боллукъ тюйюл эди; ол себепден Мени санга берген адамдады гюняхны уллусу», – деп жууап берди. 12Ол замандан башлап, Пилат Иссаны эркин этерге изледи. Иудейлиле уа: «Аны эркин этсенг, сен кесарьгъа шуёх тюйюлсе. Кесин патчах этген хар адам кесарьгъа душманды», – деп къычыра эдиле. 13Пилат, бу сёзню эшитгенлей, Иссаны тышына чыгъарып, Литостротон атлы, чюйютча уа Габата атлы, сюд этиучю жерине олтурду. 14Ол заман Къутхарылыу байрамны аллындагъы байрым кюн, сагъат алты эди. Сора Пилат иудейлилеге: «Ма, сизни Патчахыгъыз!» – деди. 15Ала уа: «Ал, ал, Аны къачха кер!» – деп къычырдыла. Пилат алагъа: «Сизни Патчахыгъызнымы къачха керейим?» – деди. Баш дин къуллукъчула уа: «Кесарьдан башха бизни патчахыбыз жокъду», – деп жууап этдиле. 16Сора Пилат Иссаны алагъа къачха керирге берди. Аскерчиле Иссаны алып кетдиле. 17Исса, Кесини къачын кётюрюп, Баш Сюек атлы жерге, чюйютча Голгота деген жерге чыкъды. 18Анда Аны къачха кердиле; Аны бла башха экеуленни да, Иссаны ортада, аланы да эки жанында кердиле. 19Пилат а бир жазыу да жазып къачха салды. «Назаретли Исса, Иудей Патчах» деп жазылгъан эди. 20Бу жазыуну иудейлиледен кёбюсю окъугъан эдиле; нек десегиз Исса къачха керилген жер шахардан узакъ тюйюл эди, жазылгъан да чюйютча, грекча, латинча этилген эди. 21Ол себепден иудейли баш дин къуллукъчула уа Пилатха: «„Иудей Патчах“ деп жазма, „Ол:,Мен Иудей Патчахма‘ деп айтханды“ деп жаз», – дедиле. 22Пилат алагъа: «Не жазгъан эсем да, жазгъанма», – деп жууап берди. 23Аскерчиле уа, Иссаны къачха керген заманларында, Аны кийимлерин алдыла, хар аскерчиге бирер юлюш этип, тёрт юлюшге юлешдиле. Кёлегин да алдыла; кёлек а тигилген тюйюл эди, саулай башындан согъулгъан эди. 24Ол себепден бир-бирлерине: «Муну жыртмайыкъ, кимге тюшер эсе да мынга чёп атайыкъ», – дедиле. Бу Китапда: «Мени кийимлерими кеси араларында юлешдиле, абама да чёп атдыла», – деп жазылгъан къабыл болур ючюн болду. Аскерчиле алай этген эдиле. 25Иссаны къачыны къатында Аны анасы, анасыны эгечи Клеопаны къатыны Мариям эм Магдаллы Мариям тура эдиле. 26Исса, анасын бла Кеси бек сюйюучю сохтасын былайда тургъанларын кёрюп, анасына: «Тиширыу! Ма, сени жашынг!» – деди. 27Андан сора сохтасына: «Ма, сени ананг!» – деди. Сора, ол кезиуден башлап, ол сохта Иссаны анасын кесини юйюне алды. 28Андан сора Исса, энди бары да болуп бошалгъанын билип, Китапда жазылгъан къабыл болур ючюн: «Суусапма», – деди. 29Былайда мысты чагъырдан толу бир сауут тура эди. Аскерчиле, жуугъучну чагъырдан толтуруп, иссоп таякъгъа тагъып, Аны ауузуна элтдиле. 30Исса, чагъырны уртлагъанлай: «Тамам болду!» – деди. Сора, башын энишге ийип, жанын берди. 31Ол кюн байрым кюн эди. Алай бла иудейлиле, ёлюклени шабат кюннге къачда къоймаз ючюн, ол шабат кюн уллу байрам болгъаны себепли, аланы балтырларын сындырып, къачдан тюшюрюрге Пилатдан тиледиле. 32Алай бла аскерчиле, келип, Исса бла бирге къачха керилгенледен, биринчисини да, экинчисини да балтырларын сындырдыла; 33Алай а, Иссагъа келип, Аны ёлюп тургъанын кёргенлей, Аны балтырларын сындырмадыла. 34Аскерчиледен бирлери уа Иссаны къабыргъасына сюнгюню чанчып ётдюрдю, къабыргъасындан олсагъатдан къан бла суу тёгюлдю. 35Муну кёрген киши шагъатлыкъ этгенди, аны шагъатлыгъы хакъ кертиди; хакъ кертини айтханын кеси биледи. Сиз ийнаныр ючюн шагъатлыкъ этеди. 36Бу алай болгъаны, Китапда: «Аны бир сюеги да сынмасын», – деп жазылгъаныча болур ючюн эди. 37Аны кибик Китап башха жерде да: «Ала Анга, чанчханларына къарарыкъдыла», – дейди. 38Андан сора Араматиялы Юсюп, Иссаны ёлюгюн къачдан тюшюрюрге, Пилатдан эркинлик тиледи. Юсюп Иссаны сохтасы эди, алай а, иудейлиледен къоркъгъанындан, жашыртын сохта эди. Пилат да эркинлик берди. Юсюп, барып, Иссаны ёлюгюн къачдан тюшюрдю. 39Аны кибик, алгъын Иссагъа кечегиде келген Никодим да, мюр бла сарысабурну бирге къошуп къуралгъан жаудан, жюз гёренке чакълы келтирип келди. 40Алай бла ала, Иссаны ёлюгюн алып, иудейлиле асыраучу адет бла, ариу ийисли затла да салып, кебинледиле. 41Аны къачха керген жерлеринде терек бахча бар эди, ол терек бахчада да, анда алыкъа бир киши да асыралмагъан жангы къабыр орун бар эди. 42Ол кюн иудейлиле шабат кюннге хазырланыучу байрым кюн болгъаны ючюн, къабыр жууукъда болгъаны себепли, Иссаны анда асырадыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\