АХИЯ 2

1Ючюнчю кюн Галилеяны Къана элинде некях той бар эди, Иссаны анасы да анда эди. 2Ол тойгъа Исса да, Аны сохталары да чакъырылгъан эдиле. 3Анда чагъыр жетмегенде, Иссаны анасы уа: «Аланы чагъырлары жокъду», – деди. 4Исса Анга: «Тиширыу, Манга бла санга не? Алыкъа Мени заманым келмегенди», – деди. 5Аны анасы шапалагъа: «Ол сизге не айтса, аны этигиз», – деди. 6Алайда уа, иудейлилени тазаланыу адетлерине кёре тургъан, экишер неда ючюшер ёлчеу сыйыннган, ташдан ишленнген алты суу сауут бар эди. 7Исса алагъа: «Сауутланы суудан толтуругъуз», – деди. Ала сауутланы башына дери толтурдула. 8Исса алагъа: «Энди къуюгъуз да, тойну таматасына элтигиз», – деди. Ала элтгендиле. 9Тамата чагъыр болуп къалгъан сууну уртлап кёргенди. Ол а бу чагъыр къайдан болгъанын билмей эди, жаланда сууну къуйгъан шапала биле эдиле. Тойну таматасы, киеуню чакъырып, 10Анга: «Хар адам алгъа иги чагъырны, кёп ичгенлеринден сора уа осалын береди; сен а иги чагъырны эндиге дери сакълагъанса!» – деди. 11Исса, бу биринчи илишанын Галилеяны Къана элинде этип, Кесини аламатлыгъын кёргюзтдю, сора Аны сохталары Анга ийнандыла. 12Андан сора Ол Кеси, анасы бла, къарындашлары эм сохталары бла бирге Кафарнахумгъа келди; сора анда бир бёлек кюн турдула. 13Иудейлилени Къутхарылыу байрамлары жууукълаша эди, Исса да Иерусалимге келди. 14Анда, табыныучу юйню арбазларында, ёгюзле, къойла эм кёгюрчюнле сатханланы бла алайда олтургъан ахча алышыучуланы кёрдю. 15Сора, жыжымладан къамичи этип, барын да къойла эм ёгюзле бла бирге, табыныучу юйню арбазларындан къыстады, алышыучуланы ахчаларын да чачды, аланы столларын да аудурду. 16Кёгюрчюнлени сатханлагъа да: «Быланы мындан кетеригиз, Мени Атамы юйюн сатыу-алыу юй этмегиз», – деди. 17Ол заманда Аны сохталары: «Сени юйюнг ючюн эришлигим Мени ашап къояды», – деп жазылгъанны эслерине тюшюрдюле. 18Ол заманда иудейлиле Иссагъа: «Былай этерге эркинлигинг болгъанын Сен бизге къаллай илишан бла кёргюзтюрюксе?» – деп сордула. 19Исса алагъа жууапха: «Бу табыныучу юйню бузугъуз, Мен аны юч кюннге къурарма», – деди. 20Ол затха иудейлиле: «Бу табыныучу юй къыркъ алты жыл ишленнгенди, Сен а аны юч кюндеми ишлериксе?» – дедиле. 21Исса айтхан «табыныучу юй» а Кесини чархы эди. 22Исса ёлгенледен тиргизилген заманда уа, Ол алай айтханын, Аны сохталары эслерине тюшюрген эдиле эм Китаплагъа да, Иссаны ол айтхан сёзюне да ийнаннган эдиле. 23Исса Иерусалимде Къутхарылыу байрамда болгъан заманда, кёпле, Ол этген илишанланы кёрюп, Аны атына ийман салдыла. 24Алай болгъанлыкъгъа Исса Кеси алагъа ышанып Кесин бермеди, нек десегиз барысын да биле эди. 25Эм биреу адамны юсюнден Анга шагъатлыкъ этерге кереклиси жокъ эди, нек десегиз адамны ичиндегин Кеси биле эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\