АХИЯ 3

1Фарисейлени арасында иудейли таматаладан бирлери, Никодим атлы биреу бар эди. 2Ол, Иссагъа кече келип, Анга: «Устаз! Сен Аллахдан келген Устаз болгъанынгы биз билебиз; нек десенг бир киши да, Аллах аны бла бирге болмаса, Сен этген илишанланы эталлыкъ тюйюлдю», – дегенди. 3Исса анга жууапха: «Кертисин, кертисин айтама санга: огъартындан туумагъан адам, Аллахны Патчахлыгъын кёраллыкъ тюйюлдю», – деди. 4Никодим Анга: «Адам къарт болгъанлай, тууаргъа къалай болаллыкъды? Сора ол анасыны къарынына экинчи кере кирип, тууаргъамы болалыр?» – деди. 5Исса анга: «Кертисин, кертисин айтама санга: суудан бла Сыйлы Нюрден туумагъан адам Аллахны Патчахлыгъына кираллыкъ тюйюлдю. 6Чархдан туугъан чархды, Нюрден туугъан а нюрдю. 7Мен санга: „Сиз огъартындан тууаргъа керексиз“ деп айтханыма сейирсинме. 8Жел къайда сюйсе, анда урады, аны ауазын да эшитесе, къайдан келгенин бла къайры кетгенин а билмейсе. Нюрден туугъан хар адамгъа да алай болады», – деп жууап этди. 9Никодим Анга жууапха: «Ол къалай болургъа боллукъду?» – деди. 10Исса анга жууап берип: «Сен, Израильни устазы, быланыдамы билмейсе? 11Кертисин, кертисин айтама санга: Биз билгенибизни юсюнден айтабыз эм кёргенибизни юсюнден шагъатлыкъ этебиз, сиз а Бизни шагъатлыгъыбызны къабыл этмейсиз. 12Мен сизге жердегилени юсюнден айтханымда, сиз ийнанмай эсегиз, сора сизге кёкдегилени юсюнден айтсам а, къалай ийнанырыкъсыз? 13Кёкде болуп тургъан, кёкден тюшген Адам Улудан башха бир киши да кёкге чыкъмагъанды. 14Муса къум тюзде жилянны ёрге къалай кётюрген эсе, Адам Улу да, 15Анга ийнаннган хар адам, жоюлмай, ёмюрлюк жашаулу болур ючюн, алай ёрге кётюрюлюрге керекди. 16Нек десенг Аллах дунияны алай бек сюйгенинден, Кесини жангыз Уланын, Анга ийнаннган хар адам, жоюлмай, ёмюрлюк жашаулу болур ючюн бергенди. 17Нек десенг дуниягъа Аллах Кесини Уланын дуниягъа сюд этер ючюн иймегенди, алай а дуния Аны юсю бла къутхарылыр ючюн ийгенди. 18Анга ийнаннганнга сюд этилмейди, ийнанмагъаннга уа сюд этилип бошалгъанды, нек десенг Аллахны жангыз Уланыны атына ийнанмагъанды. 19Сюд а муну ючюн болады: дуниягъа жарыкъ келгенди, алай а адамла, этген ишлери аман болгъанлары себепли, жарыкъдан эсе къарангыны бек сюйгендиле. 20Нек десенг аманлыкъ этген хар адам жарыкъны кёрюп болмайды эм, кесини ишлери ачыкъ болмаз ючюн, жарыкъгъа бармайды. 21Кертиликни жашауда бардырыучу уа, ишлерин Аллахны болушлугъу бла этгени белгили болур ючюн, жарыкъгъа барады», – деди. 22Андан сора Исса, сохталары бла Иудеяны жерине келип, анда ала бла туруп, адамланы сууда кёмюлдюре эди. 23Аны кибик Ахия да Салимге жууукъ Эйнонда сууда кёмюлдюре эди; нек десенг анда суу кёп эди; адамла ары келип сууда кёмюлдюрюле эдиле. 24Ахия алыкъа тюрмеге салынмагъан эди. 25Ол заманда Ахияны сохталарыны бла иудейлилени араларында тазаланыуну юсюнден даулаш чыкъды. 26Ала, Ахиягъа келип, анга: «Устаз! Ол, Кеси сени бла Иорданны ары жанында болгъан эм Аны юсюнден сен шагъатлыкъ этген, ма, Ол адамланы сууда кёмюлдюреди эм бары да Анга барадыла», – дедиле. 27Ахия алагъа жууапха: «Адам, анга кёкден берилмесе, бир зат да алаллыкъ тюйюлдю. 28Мен Масих тюйюлме, алай а Аны аллына ийилгенме деп айтханыма сиз кесигиз манга шагъатсыз. 29Келин кимни эсе, киеу олду. Киеуню къатында туруп, анга тынгылагъан нёгери уа, киеуню ауазын эшитип, бек къууанады. Ма, мени къууанчым алай толду. 30Ол ёсерге керекди, мен а гитче болургъа керекме. 31Огъартындан Келген, барындан да бийикди; жерден болгъан а – жерденди эм жердегини юсюнден айтады. Кёкден Келген барындан да бийикди. 32Ол кёргенинден, эшитгенинден шагъатлыкъ этеди; Аны шагъатлыгъын а бир киши да къабыл этмейди. 33Аны шагъатлыгъын къабыл этген киши, Аллахны кертичи болгъанына мухур басханды. 34Аллах ийген Киши Аллахны сёзлерин айтады; нек десегиз Аллах Нюрюн ёлчелеп бермейди. 35Ата Уланын сюеди эм барын да Аны къолуна бергенди. 36Уланнга ийнаннганны ёмюрлюк жашауу барды; Уланнга бойсунмагъан а жашау кёрлюк тюйюлдю, Аллах ол адамгъа чамланнганлай турады», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\