АХИЯ 4

1Ахиядан эсе, Исса кёп сохтала табады эм сууда кёмюлдюреди деген хапарны фарисейлеге жетгенин Исса биле эди. 2Болсада сууда кёмюлдюрген Исса Кеси тюйюл, Аны сохталары эдиле. 3Исса ол заманда, Иудеяны къоюп, Галилеягъа кетди. 4Ары уа Самарияны юсю бла барыргъа керек болгъан эди. 5Алай бла Исса, Якъуп кесини жашы Юсюпге берген жер юлюшню къаршысында болгъан, Самарияны Сихар атлы шахарына келди. 6Анда Якъупну къуюсу бар эди. Исса, жолдан арып келип, къуюну къатында олтурду; кюнортадан сора сагъат алтыгъа жууукъ бола эди. 7Самариядан бир тиширыу суу алыргъа келеди. Исса анга: «Манга бир суу ичирчи», – деди. 8Нек десегиз Аны сохталары ашарыкъ сатып алыргъа шахаргъа кетген эдиле. 9Самариялы тиширыу Анга: «Сен иудейли болгъанлай, менден, самариялы тиширыудан, суу ичерге къалай тилейсе? Нек десенг иудейлилени самариялыла бла келишиулери жокъду», – деди. 10Исса анга жууапха: «Сен Аллахны саугъасын билсенг эди эмда санга: „Манга бир суу ичирчи“ деген ким болгъанын билсенг эди, сен кесинг Андан тилер эдинг, Ол да санга жашау бериучю суу берир эди», – деди. 11Тиширыу Анга: «Жюйюсхан! Сени суу алыр затынг да жокъду, къую уа теренди. Сен жашау бериучю сууну къайдан аллыкъса? 12Сен бизни атабыз Якъупдан уллумуса да? Бу къуюну уа бизге ол бергенди, кеси да, аны сабийлери да, аны маллары да мындан ичгендиле», – деди. 13Исса анга жууапха: «Бу суудан ичген хар адам дагъыда суусап боллукъду. 14Мен берлик суудан ичген адам а ёмюрге да суусап боллукъ тюйюлдю; алай а, Мен анга берлик суу, аны ичинде, ёмюрлюк жашаугъа акъгъан шаудан суу боллукъду», – деди. 15Тиширыу Анга: «Жюйюсхан! Манга ол сууну бер, мен суусап болмайым эм суу алыргъа бери келмейим», – деди. 16Исса анга: «Бар, эринги чакъыр да, бери кел», – деди. 17Тиширыу Анга жууапха: «Мени эрим жокъду», – деди. Исса анга: «„Мени эрим жокъду“ деп сен керти айтдынг; 18Сени беш эринг болгъанды, сен энди биргесине жашагъан адам да сени эринг тюйюлдю; аны тюз айтханса», – деди. 19Тиширыу Анга: «Жюйюсхан! Сен файгъамбар кёреме. 20Бизни аталарыбыз Аллахха бу тауда табыннгандыла; сиз а табыныргъа тийишли жер Иерусалимдеди дейсиз», – деди. 21Исса анга: «Манга ийнан, тиширыу, аллай заман келеди, Атагъа, ол заманда не бу тауда эм не Иерусалимде табынып къаллыкъ тюйюлсюз. 22Сиз билмегенигизге табынасыз, биз а билгенибизге табынабыз; нек десенг къутхарыу иудейлиледенди. 23Алай а заман келликди, энди келген да этгенди, ол заманда уа керти табыныучула Атагъа нюрде бла кертиликде табынырыкъдыла; нек десенг Ата Кесине аллай табыныучула излейди. 24Аллах нюрдю, Анга табыннганла да нюрде бла кертиликде табыныргъа керекдиле», – деди. 25Тиширыу Анга: «Христос атлы Масих келлигин билеме. Ол келсе, бизге барын да билдирир», – деди. 26Исса анга: «Сени бла сёлеше тургъан, Ол Менме», – деди. 27Ол заманда Аны сохталары келдиле, Аны тиширыу бла сёлешгенине сейирсиндиле; алай болгъанлыкъгъа: «Сен не сурайса?» неда «Нени юсюнден сёлешесе ол тиширыу бла?» – деп, бири да айтмады. 28Сора тиширыу, суу ташыучу сауутун къоюп, шахаргъа къайтып, адамлагъа: 29«Барыгъыз, мени битеу этгенлерими айтхан Адамгъа къарагъыз: Ол Масих болурму экен?» – деди. 30Ала, шахардан чыгъып, Исса таба тебиредиле. 31Ол заманда сохтала Андан: «Устаз! Бир зат аша», – деп тиледиле. 32Ол а алагъа: «Мени ашым барды, аны уа сиз билмейсиз», – деди. 33Сохтала бир-бирлерине: «Анга биреу ашарыкъмы келтирген болур?» – дей эдиле. 34Исса алагъа: «Мени ашым Мени Ийгенни буйругъун толтурмакълыкъды эм Аны ишин битдирмекликди. 35„Энтда тёрт айдан сора оракъла заман жетер“ демеймисиз сиз? Мен а сизге айтама: кёзлеригизни кётюрюгюз да, сабанлагъа къарагъыз, ала къалай агъаргъандыла эм орургъа жетгендиле. 36Оруучу хакъын алады эм ёмюрлюк жашаугъа тирлик жыяды; алай бла себиучю да, оруучу да бирге къууанч этерикдиле. 37Нек десегиз бу ишни юсюнде: „Биреу себеди, башхасы уа орады“ деген сёз тюздю. 38Мен сизни сиз урунмагъанны орургъа ийгенме. Башхала уруннгандыла, сиз а аланы урунууларындан хайырланнгансыз», – деди. 39Сора ол шахардан кёп самариялыла: «Ол мени битеу этгенлерими айтханды», – деп шагъатлыкъ этген тиширыуну сёзю бла Иссагъа ийнандыла. 40Ол себепден, самариялыла Иссагъа келген заманда, Андан алада бир аз турурун тиледиле; Ол да анда эки кюн турду. 41Иссаны Кеси сёзюн эшитгенде, Анга андан да кёп адамла ийнандыла. 42Ол тиширыугъа уа: «Бизни ийнаныуубуз энди сени сёзлеринге кёре тюйюлдю; нек десенг Аны айтханын кесибиз эшитдик эм Ол хакъ керти, дунияны Къутхарыучусу Масих болгъанын билдик», – дей эдиле. 43Эки кюн озгъандан сора уа Ол, андан чыгъып, Галилеягъа кетди; 44Нек десегиз файгъамбаргъа кеси ата журтунда хурмет этилмейди деп, Исса Кеси шагъатлыкъ этген эди. 45Ол Галилеягъа келген заманда, Галилея лыла Аны къабыл этдиле; нек десегиз ала да байрамгъа баргъан эдиле эмда байрам заманда Аны Иерусалимде битеу этген ишлерин кёрген эдиле. 46Алай бла Исса дагъыда, анда Кеси сууну чагъыргъа бургъан, Галилеяны Къана элине келди. Кафарнахумда патчахны бир ёзюрю бар эди, аны уа жашы ауруп эди. 47Ол, Иссаны Иудеядан Галилеягъа келгенин эшитип, Анга барды эм келип аны жашын сау этерин Андан тиледи. Ол жаш а ёлюрге жетип тура эди. 48Исса анга: «Сиз, илишанла бла сейирликле кёрмесегиз, ийнанырыкъ тюйюлсюз», – деди. 49Патчахны ёзюрю Анга: «Раббий! Сабийим ёлюп къалгъынчы кел», – деди. 50Исса анга: «Бар, жашынг жашарыкъды», – деди. Ол, Исса анга айтхан сёзге ийнанып, къайтып кетди. 51Жолда анга аны къуллары жолугъуп: «Жашынг сау болгъанды», – дедиле. 52Ол алагъа: «Ол къайсы сагъатда иги болгъанды?» – деп сорду. Анга: «Тюнене сагъат жетиде аны къызыуу кетген эди», – дедиле. 53Исса анга: «Сени жашынг сау болгъанды», – деп айтхан, ол сагъат болгъанын, жашны атасы андан билди. Сора кеси да, битеу юйюрю да Иссагъа ийнандыла. 54Бу экинчи илишанны Исса Иудеядан Галилеягъа къайтханында этген эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\