АХИЯ 5

1Андан сора бир иудей байрам болду, Исса да Иерусалимге келди. 2Иерусалимде уа Къой Къабакъны къатында жууунуучу жер барды; аны аты чюйютча Бейтхасдады, анда башы жабылгъан беш бёлюм барды. 3Ол бёлюмледе бек кёп ауругъанла, сокъурла, акъсакъла, санлары къурушханла сууну къымылдарын сакълап жата эдиле. 4Нек десегиз бир-бир заманлада Раббийни бир мёлеги жууунуучу жерге тюшюп, сууну булгъай эди; суу булгъаннганлай, ары бек алгъа ким кирсе, ол, не аурууу бар эсе да, сау бола эди. 5Мында отуз сегиз жыл ауруп тургъан бир адам бар эди. 6Исса, аны жатып тургъанын кёрюп эм аны кёпден бери жатханын да билип, анга: «Сау болургъа сюемисе?» – деди. 7Ауругъан Анга: «Жюйюсхан, суу булгъаннган заманда, мени жууунуучу жерге тюшюрюрге адамым жокъду; мен кирлик заманда уа, менден алгъа башха адам тюшеди», – деп жууап этди. 8Исса анга: «Тур, тёшегинги ал да, жюрю!» – деди. 9Ол киши олсагъатдан сау болду эм тёшегин алып жюрюп башлады. Ол а шабат кюн эди. 10Ол себепден иудейлиле сау болгъаннга: «Бюгюн шабат кюндю; санга тёшегинги алыргъа тийишли тюйюлдю», – дедиле. 11Ол алагъа: «Мени сау этген Адам, манга: „Тёшегинги ал да, жюрю“ деп айтханды», – деп жууап этди. 12Анга уа: «Санга: „Тёшегинги ал да жюрю“ деп айтхан адам кимди?» – деп сордула. 13Сау болгъан а, Ол ким болгъанын билмей эди; нек десегиз Исса ол жерде болгъан халкъны арасында кёрюнмей къалгъан эди. 14Андан сора Исса, анга табыныучу юйде тюбеп, анга: «Ма, сен сау болдунг; энди гюнях этме, санга андан да аман болмаз ючюн», – деди. 15Ол адам барды да, аны сау этген Исса болгъанын иудейлилеге билдирди. 16Исса шабат кюн аллай ишле этгени ючюн, иудейлиле Анга зулму этип башладыла эмда Аны ёлтюрюрге излей эдиле. 17Исса уа алагъа: «Мени Атам эндиге дери аллай ишле этеди, Мен да этеме», – деди. 18Исса шабат кюнню бузгъан бла да къалмай, алай а Аллахха Атам деп айтып, Кесин Аллахха тенг этгени ючюн иудейлиле Аны ёлтюрюрге дагъыда бек излей эдиле. 19Бу затха Исса: «Кертисин, кертисин айтама сизге: Улан Атасыны эте тургъанын кёрмесе, Кеси-Кесинден бир зат да эталлыкъ тюйюлдю; Ол не эте эсе да, Улан да алай этеди. 20Нек десегиз Ата Уланын сюеди эм Кеси этгенни барын да Анга кёргюзтеди эмда, сиз сейирсинир ючюн, Анга быладан да уллу ишле кёргюзтюрюкдю. 21Ата ёлгенлени къалай тиргизе эсе эм сау эте эсе да, Улан да кимни сюйсе да алай сау этеди. 22Ата бир кишиге да сюд этмейди, алай а битеу сюдню Уланына бергенди; 23Атагъа хурмет этгенлери кибик, бары да Уланына хурмет этер ючюн алай этгенди. Уланнга хурмет этмеген адам Аны ийген Атагъа да хурмет этмейди. 24Кертисин, кертисин айтама сизге: Мени сёзюме тынгылагъанны эм Мени Ийгеннге ийнаннганны ёмюрлюк жашауу барды; ол сюдге да тюшмейди, алай а ёлюмден жашаугъа ётгенди. 25Кертисин, кертисин айтама сизге: ёлгенле Аллахны Уланыны ауазын эшитирик эм эшитгенде сау боллукъ заман келеди, энди келген да этгенди. 26Нек десегиз Атаны Кеси-Кесинде жашауу болгъаны кибик, Уланына да КесиКесинде жашауу болургъа кюч бергенди; 27Эм Ол Адам Улу болгъаны себепли, сюд этерге эркинликни да Анга бергенди. 28Мынга сейирсинмегиз: нек десегиз битеу къабырладагъыла Аллахны Уланыны ауазын эшитирик заман келеди. 29Сора ахшылыкъ этгенле жашаргъа тиргизилиуде, аманлыкъ этгенле уа сюд этилирге тиргизилиуде чыгъарыкъдыла». 30«Мен Кеси-Кесимден бир зат да эталлыкъ тюйюлме. Къалай эшите эсем да, алай хукму этеме, Мени хукмум да тюзлюклюдю; нек десегиз Кесим сюйгенни тюйюл, алай а Мени ийген Атаны буйругъун толтурургъа излейме. 31Мен Кесим-Кесими юсюмден шагъатлыкъ эте эсем, сора Мени шагъатлыгъым тюз тюйюлдю: 32Мени юсюмден шагъатлыкъ этген башха барды; Мени юсюмден аны этген шагъатлыгъы тюз болгъанын Мен да билеме; 33Сиз Ахиягъа адамла ийген эдигиз, ол да хакъ кертини юсюнден шагъатлыкъ этген эди. 34Алай болгъанлыкъгъа Мен адамладан шагъатлыкъ алмайма, алай а быланы сиз къутхарылыр ючюн айтама. 35Ахия жаннган эм жарытхан чыракъ эди; сиз а аз заманнга аны жарыгъында къууаныргъа сюе эдигиз. 36Мени уа Ахияны шагъатлыгъындан эсе уллу шагъатлыгъым барды: нек десегиз Ата Манга этерге берген ишле, Мен эте тургъан ишле кеслери Мени Ата ийгенине шагъатлыкъ этедиле. 37Мени ийген Ата Кеси да Мени юсюмден шагъатлыкъ этгенди. Сиз а бир заманда да не Аны ауазын эшитмегенсиз, не Аны бетин кёрмегенсиз. 38Аны сёзю да сизде турмайды; нек десегиз сиз Ол Ийгеннге ийнанмайсыз. 39Сыйлы Китапланы тинтип къарайсыз, нек десегиз сиз аланы юслери бла ёмюрлюк жашау алыргъа умут этесиз; ала уа Мени юсюмден шагъатлыкъ этедиле. 40Алай а сиз, жашауугъуз болур ючюн, Манга келирге сюймейсиз. 41Адамладан махтау алмайма. 42Алай а сизни билеме; сизде Аллахны сюймеклик жокъду. 43Мен Атамы аты бла келгенме, сиз а Мени къабыл этмейсиз; башхасы кесини аты бла келсе уа, аны къабыл этериксиз. 44Сиз бир-биригизден махтау аласыз, бир Аллахдан болгъан махтауну уа излемейсиз, сора сиз Манга къалай ийнаналлыкъсыз? 45Мен Атаны аллында сизни терслерик сунмагъыз; сизни терслерик сиз ышанып тургъан Мусады. 46Сиз Мусагъа ийнансагъыз эди, Манга да ийнаныр эдигиз; нек десегиз ол Мени юсюмден жазгъанды. 47Аны жазгъанларына ийнанмай эсегиз а, Мени сёзлериме къалай ийнанырсыз?» – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\