АХИЯ 6

1Андан сора Исса, Галилея кёлню ары жанына, Тиберия тийреге кетди. 2Аны ызындан кёп халкъ жюрюй эди; нек десегиз Ол ауругъанланы юсюнде этген илишанланы кёрген эдиле. 3Исса, бир таугъа чыгъып, анда сохталары бла олтурду. 4Иудейлилени Къутхарылыу байрамлары уа жууукълаша эди. 5Исса, кёзлерин ёрге кётюрюп эм кёп халкъны Анга келгенин кёрюп, Филипге: «Алагъа ашатыр ючюн, биз ётмекле къайда сатып алайыкъ?» – деди. 6Муну уа аны сынар ючюн айта эди; нек десегиз не этеригин Кеси биле эди. 7Филип Анга: «Аладан хар бирине бир азчыкъ жетдирир ючюн окъуна, алагъа эки жюз динар багъасына алыннган ётмек да тамам боллукъ тюйюлдю», – деп жууап этди. 8Аны сохталарындан бири, Шимон Петерни къарындашы Эндрей, Иссагъа: 9«Мында бир жашчыкъда беш арпа ётмек бла эки чабакъчыкъ барды; алай а бу къадар халкъгъа ол неди?» – деди. 10Исса: «Адамлагъа олтурургъа буюругъуз», – деди. Ол жерде уа кёп кырдык бар эди. Алай бла беш мингнге жууукъ адам олтурду. 11Исса, ётмеклени алып, Аллахха шукур этип, сохталарына юлешди, сохтала уа олтургъанлагъа хар кимни сюйгени чакълы юлешдиле, аны кибик чабакъланы да алай этдиле. 12Ала ашап тойгъан заманларында, Ол Кесини сохталарына: «Къалгъан кесеклени жыйыгъыз, бир зат да зыраф болмасын», – деди. 13Сора жыйдыла, беш арпа ётмекден ашагъанладан къалгъан кесекледен онеки четен толтурдула. 14Ол заманда, Исса этген илишанны кёрген адамла: «Кертиси да дуниягъа келлик файгъамбар Буду», – дедиле. 15Исса уа, Аны келип алып, патчах этерге мурат этгенлерин билип, дагъыда жангызлай таугъа узайды. 16Ингир болгъанлай а, Аны сохталары кёлню къатына тюшдюле. 17Эм, къайыкъгъа минип, кёлню ары жанына, Кафарнахумгъа тебиредиле. Къарангы болгъан эди, Исса уа алыкъа алагъа келмеген эди. 18Кючлю жел уруп, кёл да толкъунлана эди. 19Жыйырма беш неда отуз стадия чакълы жюзгенден сора ала, Иссаны, кёлню юсюнде жюрюп, къайыкъгъа жууукълашып келгенин кёрюп, къоркъдула. 20Алай а Ол алагъа: «Менме, къоркъмагъыз!» – деди. 21Ала Аны къайыкъгъа алыргъа мурат этдиле. Олсагъатдан къайыкъ ала барлыкъ жерде жагъагъа келип тохтады. 22Экинчи кюн кёлню ары жанында тургъан халкъ анда Иссаны сохталары миннген бир къайыкъдан башха къайыкъ болмагъанын эм Исса Кесини сохталары бла къайыкъгъа минмегенин, Аны сохталары уа кеслери жюзюп кетгенлерин кёрдю. 23Ол заманда Тибериядан башха къайыкъла Раббийни шукур тилеги бла халкъ ётмек ашагъан жерге къаршы келдиле; 24Алай бла халкъ мында не Исса, не Аны сохталары болмагъанларын кёрген заманларында, къайыкълагъа минип, Иссаны излей, Кафарнахумгъа жюзюп келдиле. 25Эм Аны кёлню ары жанында табып, Анга: «Устаз! Сен бери не заманда келгенсе?» – дедиле. 26Исса алагъа жууапха: «Кертисин, кертисин айтама сизге: сиз Мени илишанла кёргенигиз ючюн излемейсиз, алай а ётмек ашап тойгъаныгъыз ючюн излейсиз; 27Чиририк аш ючюн кюрешмегиз, алай а ёмюрлюк жашауда болуп турлукъ аш ючюн кюрешигиз, аны уа сизге Адам Улу берликди; нек десегиз Анга, Аллах Ата Кесини мухурун салгъанды», – деди. 28Сора Анга: «Аллахны ишлерин этер ючюн, биз не этейик», – дедиле. 29Исса алагъа жууапха: «Ол Кимни ийген эсе, Анга ийнанмакълыкъ, ма буду Аллахны иши», – деди. 30Ала да Анга: «Биз кёрюп, Санга ийнаныр ючюн, Сен не илишан берликсе? Сен не этериксе? 31Бизни аталарыбыз, Китапда: „Алагъа ашаргъа кёкден ётмек бергенди“ деп жазылгъаны кибик, къум тюзде манна ашагъандыла», – дедиле. 32Исса уа алагъа: «Кертисин, кертисин айтама сизге: кёкден сизге ётмек берген Муса тюйюлдю, сизге кёкден керти ётмекни берген а Мени Атамды. 33Нек десегиз кёкден тюшген эм дуниягъа жашау берген, Олду Аллахны ётмеги», – деди. 34Ала да Анга: «Раббий! Бизге хар заманда аллай ётмек берип тур!» – дедиле. 35Исса уа алагъа: «Жашауну ётмеги Менме; бир заманда да Манга келген ач боллукъ тюйюлдю эм Манга ийнаннган суусап боллукъ тюйюлдю. 36Мен а сизге, сиз Мени кёрген да этгенсиз, ийнаннган да этмейсиз деп айтханма. 37Ата Манга бергенлени барысы да Манга келликдиле, Манга келгенни да тышына къыстарыкъ тюйюлме. 38Нек десегиз Мен кёкден Кесим сюйгенни этер ючюн тюйюл, алай а Мени ийген Атаны буйругъун толтурур ючюн тюшгенме. 39Мени ийген Атаны буйругъу уа олду, Ол Манга бергенледен бирин да жоймазгъа, алай а ахыр кюнде барын да тиргизиргеди. 40Уланны кёрген эм Анга ийнаннган хар адамны ёмюрлюк жашауу болургъа, Мени ийген Атаны буйругъу олду; Мен да аны ахыр кюн тиргизирикме», – деди. 41Ол: «Мен кёкледен тюшген ётмекме», – дегени ючюн, иудейлиле Анга къажау мурулдай эдиле. 42Эмда: «Юсюпню жашы Исса тюйюлмюдю Ол? Биз Аны атасын да, анасын да таныйбыз. Ол: „Мен кёкледен тюшгенме“ деп къалай айтады?» – дей эдиле. 43Исса алагъа жууапха: «Кеси арагъызда тарыкъмагъыз. 44Мени ийген Ата аны тартмаса, Манга бир киши да келаллыкъ тюйюлдю; Мен да аны ахыр кюнде тиргизирикме. 45Файгъамбарланы Китапларында: „Барысын да Аллах юйретирикди“ деп жазылгъанды. Атадан эшитип юйреннген хар адам Манга келеди. 46Бу биреу Атаны кёргенди демеклик тюйюлдю. Атаны жангыз Аллахдан Келген кёргенди. 47Кертисин, кертисин айтама сизге: Манга ийнаннганны ёмюрлюк жашауу барды. 48Жашауну ётмеги Менме. 49Сизни къум тюзде манна ашагъан аталарыгъыз ёлгендиле. 50Аны ашагъан ёлмезча, кёкден тюшген ётмег’а аллайды. 51Кёкден тюшген, жашау бериучю ётмек Менме. Бу ётмекден ашагъан ёмюрге жашарыкъды. Мен берлик ётмег’а Мени чархымды; аны уа Мен дуниягъа жашау берир ючюн берликме», – деди. 52Ол заманда иудейлиле кеси араларында: «Ол бизге ашаргъа Кесини чархын къалай бераллыкъды?» – деп даулашып башладыла. 53Исса уа алагъа: «Кертисин, кертисин айтама сизге: Адам Улуну чархын ашамасагъыз эм Аны къанын ичмесегиз, сизде жашау боллукъ тюйюлдю; 54Мени чархымы ашагъанны эм Мени къанымы ичгенни ёмюрлюк жашауу барды, Мен да аны ахыр кюнде тиргизирикме. 55Нек десегиз Мени чархым керти ашды эм Мени къаным керти суусунду. 56Мени чархымы ашагъан эм Мени къанымы ичген Менде жашайды, Мен да – анда. 57Мени жашау бериучю Атам ийгени, Мен да Атамы кючю бла сау жашагъаным кибик, Мени ашагъан да Мени кючюм бла сау жашарыкъды. 58Кёкден тюшген ётмек ма буду; ол а аталарыгъыз ашагъан маннача тюйюлдю. Ала ёлгендиле; бу ётмекни ашагъан ёмюрге жашарыкъды», – деди. 59Быланы Исса, Кафарнахумда синагогада юйретгенинде айтхан эди. 60Аны сохталарындан кёбюсю, муну эшитип: «Бу сёз къыйынды, анга ким тынгылаяллыкъды?» – дей эдиле. 61Исса уа, Кесини сохталары бу сёзню юсюнден тарыкъгъанларын Кеси ичинде билип, алагъа: «Манга ийнаныудан сизни буму тайдырады? 62Адам Улуну алгъын болгъан жерине кётюрюлгенин кёрсегиз, сора уа не? 63Жашау берген нюрдю; чарх бир файда этмейди. Мен сизге айтхан сёзле нюр эм жашаудула; 64Алай а сизде ийнанмагъан бир къауумла бардыла», – деди. Нек десегиз Исса, ийнанмагъанла ким болгъанларын эм Аны ким сатарыгъын алгъындан билип, 65Алагъа: «Мен сизге, „Мени Атам анга эркинлик бермесе Манга киши келаллыкъ тюйюлдю“ деп аны ючюн айтхан эдим», – деди. 66Ол замандан башлап, Аны сохталарындан кёбюсю Андан тайдыла эм андан сора Аны бла жюрюмедиле. 67Ол заманда Исса онекисине: «Сизни да айырылып кетеригиз келмеймиди?» – деди. 68Шимон Петер Анга: «Раббий! Биз кимге барайыкъ? Ёмюрлюк жашауну сёзлери Сендедиле. 69Сен жашау бериучю Аллахны Уланы Масих болгъанынга, биз ийнаннганбыз эм билгенбиз», – деп жууап берди. 70Исса алагъа: «Сиз онекини сайламагъанмамы Мен? Алай а сизден биригиз ибилисди», – деп жууап берди. 71Муну уа Ол Искариот Шимон улу Иуданы юсюнден айта эди; нек десегиз ол, онекисинден бирлери болуп, Иссаны сатарыкъ эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\