АХИЯ 7

1Андан сора Исса Галилеяда айланып башлады; иудейлиле Аны ёлтюрюрге излегенлери себепли, Иудеяда айланыргъа сюймей эди. 2Иудейлилени чатырла салыучу байрамлары жууукълаша эди. 3Ол заманда Иссаны къарындашлары Анга: «Мындан чыкъ да Иудеягъа бар, Сени этген ишлеринги Сени сохталарынг да кёрсюнле. 4Нек десенг кесин белгили этерге излеген бир киши да ишин жашыртын этмейди. Сен аллай ишле эте эсенг, сора Кесинги дуниягъа ачыкъ эт», – дедиле. 5Аны къарындашлары да Анга ийнанмай эдиле. 6Исса алагъа: «Мени заманым алыкъа келмегенди, сизге уа къачан да тап заманды. 7Дуния сизни кёрюп болмай къояргъа болаллыкъ тюйюлдю, Мени уа кёрюп болмайды; нек десегиз Мен аны этген ишлери аман болгъанына шагъатлыкъ этеме. 8Бу байрамгъа сиз барыгъыз. Мен а бу байрамгъа алыкъа бармайма, нек десегиз Мени заманым алыкъа жетмегенди», – деди. 9Алагъа муну айтып, Галилеяда къалды. 10Алай а, Аны къарындашлары байрамгъа кетгенден сора, Кеси да барды; ачыкъ болмай, жашыртын. 11Иудейлиле уа Аны байрамда излеп: «Ол къайдады?» – дей эдиле. 12Аны юсюнден халкъда кёп хапарла жюрюй эдиле. Бир къауумла: «Ол иги адамды», – дей эдиле, башхалары уа: «Угъай, халкъны терилтеди», – дей эдиле. 13Алай болсада, иудейлиледен къоркъгъандан, бир киши да Аны юсюнден ачыкъ айтмады. 14Байрамны жартысы озгъандан сора уа, Исса табыныучу юйге келип юйрете эди. 15Сора иудейлиле: «Окъумагъанлай, Ол, Сыйлы Китапланы къалай биледи?» – деп, сейирсине эдиле. 16Исса, алагъа жууап эте: «Мени юйретиуюм Мени тюйюлдю, Мени Ийгенниди. 17Аны буйругъун этерге сюйген адам бу юйретиуню Аллахдан болгъанын, неда Мен Кесим-Кесимден айтханымы, билликди. 18Кеси-кесинден айтхан кесине махтау излейди; Аны Ийгеннге махтау излеген а тюз ниетлиди, Анда ётюрюк жокъду. 19Муса сизге Тауратны Законун бермегенмиди? Сизден биригиз да Тауратны жашауда бардырмайды. Мени ёлтюрюрге уа не ючюн излейсиз?» – деди. 20Халкъ Анга жууапха: «Сенде жинми барды? Ким излейди Сени ёлтюрюрге?» – деди. 21Исса алагъа жууапха: «Мен бир иш этгенме, анга сиз барыгъыз да сейирсинесиз. 22Муса сизге сюннетни бергенди, – кертиси да бу Мусадан тюйюл, аталаданды, – алай бла сиз шабат кюнде да адамгъа сюннет этесиз. 23Мусаны Закону бузулмаз ючюн, шабат кюн адам сюннет этдире эсе, Мен шабат кюн бир адамны чархын тамам сау этгеним ючюн, Манга нек ачыуланасыз? 24Тыш къарамына кёре хукму этмегиз, тюзлюк бла хукму этигиз», – деди. 25Былайда Иерусалимлиледен бир къауумлары: «Ёлтюрюрге излегенлери Бу тюйюлмюдю? 26Ма, Ол ачыкъ сёлешеди, Анга бир зат да айтмайдыла. Ол керти Масихди деп, таматала къабылмы этген болурла? 27Алай а бу Адамны къайдан болгъанын билебиз; Масих келген заманда уа, Аны къайдан болгъанын бир киши да биллик тюйюлдю», – дей эдиле. 28Ол заманда табыныучу юйде юйрете Исса уллу ауаз бла: «Мени таныгъан да этесиз, Мен къайдан болгъанымы да билесиз! Мен Кесим-Кесимден келмегенме. Мени Ийген а хакъ кертиди, Аны уа сиз танымайсыз. 29Мен Аны таныйма, нек десегиз Мен Анданма, Мени Ол ийгенди», – деп айтды. 30Сора Аны тутаргъа излей эдиле, алай а Анга бир киши да къолун тийирмеди; нек десегиз алыкъа Аны заманы жетмеген эди. 31Халкъдан кёпле уа Анга ийнаннган эдиле эм: «Масих келсе, Бу этген илишанладан кёп этерми?» – дей эдиле. 32Фарисейле халкъда Аны юсюнден ол хапарланы эшитген эдиле. Сора фарисейле бла баш дин къуллукъчула Аны тутаргъа къалауурланы ийген эдиле. 33Исса уа алагъа: «Мен энди сизни бла кёп турлукъ тюйюлме, Мени Ийгеннге къайтырыкъма. 34Мени излериксиз, табарыгъ’а тюйюлсюз; Мен болгъан жерге сиз келаллыкъ тюйюлсюз», – деди. 35Ол заманда иудейлиле кеси араларында: «Биз Аны тапмазча, къайры барлыкъды Ол? Огъесе Ол, греклиле арасында чачылгъан иудейлиле тургъан жерлеге барып, греклиленими юйретирик болур? 36Ол: „Мени излериксиз, табарыгъ’а тюйюлсюз; Мен болгъан жерге сиз келаллыкъ тюйюлсюз“ деп айтхан сёзлени магъанасы неди?» – дей эдиле. 37Байрамны ахыргъы, уллу кюнюнде уа Исса, ёрге туруп, уллу ауаз бла: «Суусап болгъан адам, Манга келсин да ичсин! 38Китапда айтылгъаны кибик, Манга ийнаннган адамны ичинден, жашау бериучю суу черекле агъарыкъдыла», – деп сёлешди. 39Муну уа Ол, Анга ийнаннганла аллыкъ Нюрню юсюнден айтхан эди. Алагъа алыкъа Сыйлы Нюр берилмеген эди, нек десегиз Исса алыкъа махтаулу болмагъан эди. 40Халкъдан кёбюсю, ол сёзлени эшитип: «Кертиси да ол Файгъамбар Буду», – дей эдиле. 41Башхалары: «Ол Масихди», – дей эдиле. Дагъыда башхала уа: «Масих Галилеяданмы келликди да? 42Китапда, Масих Дауутну урлугъундан эм Дауут жашагъан жерден, Бейтлехем шахардан келликди, – деп айтылмагъанмыды?» – дей эдиле. 43Алай бла Иссаны юсюнден халкъда даулаш болду. 44Аладан бир къауумлары Аны тутаргъа излей эдиле; болсада Анга бир киши къолун тийирмеди. 45Алай бла къалауурла баш дин къуллукъчулагъа бла фарисейлеге къайтдыла; была да алагъа: «Сиз Аны нек келтирмедигиз?» – дедиле. 46Къалауурла: «Бир заманда да бир адам, ол Адам сёлешгенча сёлешмегенди», – деп жууап бердиле. 47Фарисейле уа алагъа: «Сиздамы терилгенсиз? 48Оноучуладан неда фарисейледен Анга биреу ийнаннганмыды? 49Тауратны билмеген бу халкъ а налатды», – дедиле. 50Иссагъа кече келген Никодим, аладан бири болуп, алагъа: 51«Бизни Законубуз, алгъа адамгъа тынгыламай эм аны не этгенин билмей аны терслеймиди?» – деди. 52Ала да анга жууапха: «Огъесе сендамы Галилеяданса? Сюзюп къара, сора Галилеядан файгъамбар келмеучюсюн кёрюрсе», – дедиле. 53[Сора барысы да юйлерине чачылып кетдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\