АХИЯ 9

1Исса, кетип бара, туугъан заманындан сокъур бир адамны кёрдю. 2Сохталары Иссагъа: «Устаз! Ким гюнях этгенди, олму огъесе аны атасы-анасымы, ол сокъур нек туугъанды?» – деп сордула. 3Исса алагъа: «Не кеси, не аны атасыанасы гюнях этмегендиле, алай а аны юсюнде Аллахны ишлери кёрюнюр ючюн, ол сокъур туугъанды. 4Мени Ийгенни ишлерин, Мен кюн бошалгъынчы этерге керекме; кече келеди, ол заманда уа бир киши да иш эталлыкъ тюйюлдю; 5Мен дунияда болгъан заманда, Мен дунияны жарыгъыма», – деп жууап этди. 6Муну айтып, Исса жерге тюкюрдю, тюкюрюкден балчыкъ этип, балчыкъны сокъурну кёзлерине сюртдю. 7Сора анга: «Бар, Шилоха атлы жууунуучу жерде бетинги жуу», – деди. Шилоханы магъанасы уа: „Жиберилген“ деген сёздю. Ол, барып, бетин жууду, сора, кёзлери кёрюп, ызына къайтды. 8Мында къоншула эм аны сокъур болгъанын алгъын кёргенле: «Ол олтуруп садакъа тилеучю бу тюйюлмюдю?» – дей эдиле. 9Бир къауумла: «Бу олду», – дей эдиле. Башхала уа: «Анга ушайды», – дей эдиле. Ол кеси уа: «Ол менме», – деди. 10Ол заманда анга: «Сени кёзлеринг къалай ачылдыла?» – деп сордула. 11Ол алагъа жууапха: «Исса атлы бир Адам, балчыкъ этип, мени кёзлериме сюртдю да, манга: „Шилоха атлы жууунуучу жерге бар да, бетинги жуу“ деди. Мен барып бетими жуугъанымлай, кёзлерим сау болдула», – деди. 12Ол заманда анга: «Къайдады Ол?» – дедиле. Ол а: «Билмейме», – деп жууап этди. 13Ол алгъын сокъур болгъанны фарисейлеге элтдиле. 14Исса балчыкъ этип, аны кёзлерин ачхан кюн а шабат кюн эди. 15Аны кёзлери къалай сау болгъанын, анга фарисейле да сордула. Ол да алагъа: «Ол мени кёзлериме балчыкъ салды, сора мен бетими жуудум, энди уа кёреме», – деди. 16Ол заманда фарисейледен бир къауумлары: «Ол Адам Аллахдан тюйюлдю; нек десегиз шабат кюнню тутмайды», – дей эдиле. Башхала уа: «Гюняхлы адам аллай илишанланы къалай эталыр?» – дей эдиле. Алай этип кеси араларында даулашдыла. 17Дагъыда сокъургъа: «Сен Аны юсюнден не айтырыкъса, Ол сени кёзлеринги ачханды?» – дедиле. Ол а: «Ол файгъамбарды», – деди. 18Ол заманда иудейлиле, кёзлери сау болгъан адамны атасын-анасын чакъыргъынчы, ол алгъын сокъур болуп кёзлери сау болгъанына ийнанмадыла. 19Алагъа: «Сиз ол сокъур туугъанды деген жашыгъыз бумуду? Алай эсе энди ол къалай кёреди?» – деп сордула. 20Аны атасы-анасы алагъа жууапха: «Бу бизни жашыбыз болгъанын эм ол сокъур туугъанын биз билебиз. 21Энди къалай кёргенин а билмейбиз, неда аны кёзлерин ким ачхан эсе да, биз билмейбиз; кеси акъыл-балыкъ болгъанды, кесине соругъуз, кесини юсюнден кеси айтсын», – дедиле. 22Иудейлиледен къоркъгъанлары себепли, аны атасы-анасы алай жууап этген эдиле; нек десегиз иудейлиле, Исса Масихди деп ачыкъ айтхан адамны синагогадан къыстаргъа оноу этген эдиле. 23Аны атасы-анасы: «Ол акъыл-балыкъ болгъанды, кесине соругъуз», – деп аны ючюн айтхан эдиле. 24Алай бла, ол алгъын сокъур болгъан адамны экинчи кере чакъырып, анга: «Аллахны махтауу ючюн, тюзюн айт! Ол Адам гюняхлы болгъанын биз билебиз», – дедиле. 25Ол алагъа жууапха: «Ол гюняхлы эсе да, билмейме. Мени бир билгеним: мен алгъын сокъур эдим, энди уа кёреме», – деди. 26Дагъыда жангыдан анга: «Ол санга не этгенди? Къалай ачханды сени кёзлеринги?» – деп сордула. 27Ол а алагъа: «Мен сизге айтхан эдим, сиз а тынгыламагъан эдигиз; энтда не эшитирге сюесиз? Огъесе сиз да Аны сохталары болургъамы сюесиз?» – деп жууап этди. 28Ала уа, анга гурушха этип: «Аны сохтасы сенсе, биз а Мусаны сохталарыбыз. 29Мусагъа Аллах сёлешгенин биз биле биз, Муну уа къайдан болгъанын билмейбиз», – дедиле. 30Кёзлери ачылгъан адам алагъа жууапха: «Аны къайдан болгъанын билмегенигиз олду сейир! Ол а мени кёзлерими ачханды! 31Аллах гюняхлыланы тилеклерин къабыл этмегенин, алай а Аллахны жолунда жюрюген эм Аны буйругъун толтургъан адамны тилегин къабыл этгенин биз билебиз. 32Сокъур туугъанны кёзлерин биреу ачханды деп, ёмюрден да эшитилмегенди; 33Ол, Аллахдан болмаса эди, бир зат да эталмаз эди», – деди. 34Анга жууапха: «Саулай гюняхларынг бла туугъанса, сен да бизними юйретирге кюрешесе?» – дедиле да, аны тышына къыстадыла. 35Исса, аны тышына къыстагъанларын эшитгенинде, аны табып, анга: «Сен Аллахны Уланына ийнанамыса?» – деди. 36Ол жууап этип: «Ол кимди, жюйюсхан? Мен Анга ийнанайым», – деди. 37Исса анга: «Сен Аны кёрген да этгенсе, энди сени бла сёлеше тургъан Олду», – деди. 38Ол а: «Ийнанама, Раббий!» – деди да, Анга сеждагъа ийилди. 39Сора Исса: «Кёрмегенле кёрюр ючюн, кёргенле уа сокъур болур ючюн, хукму этерге келгенме Мен бу дуниягъа», – деди. 40Муну эшитип, фарисейледен, Аны къатында болгъан бир къауумлары, Анга: «Биздамы сокъурбуз?» – дедиле. 41Исса алагъа былай айтды: «Сиз сокъур болгъан болсагъыз эди, сора гюняхыгъыз болмаз эди; алай а сиз кёребиз деп айтханыгъыз себепли, гюняхыгъыз юсюгюзде къалады».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\