ЯХУДА 1

1Масих Иссаны къулу эм Якъупну къарындашы мен Яхудадан, Аллах Ата сыйлы этген, Масих Исса сакълагъан, чакъырылгъанлагъа салам болсун! 2Сизге мархамат, ырахатлыкъ эм сюймеклик кёп болсун. 3Сюйюлюннгенле! Барыбыз да сынагъан къутхарылыудан сизге жазаргъа уллу къадалыуум болгъанлай да, мен, сизни сыйлылагъа бир кере берилген ийман ючюн кюреширге чакъырыр ючюн, жазаргъа кереклиге санайма. 4Нек десегиз бизни Аллахыбызны шафауатын саякъ жюрюрге сылтаугъа бургъан эм Бийибиз бир Аллахны да, Раббийибиз Масих Иссаны да къабыл этмеген бир къауум аллахсыз адамла арагъызгъа жашыртын киргендиле. Бу этген ишлери ючюн алагъа сюд этиллиги эрттеден жазылыпды. 5Мен сизге, муну алгъындан билгенлеге, Раббий Мисирни жеринден халкъын къутхарып, артда уа ийнанмагъанланы жойгъанын эсгертирге сюеме. 6Даражаларында къалмай, алай а кеслерини мекямларын къойгъан мёлеклени да, Раббий ачылмазлыкъ бугъоула бла бугъоулап, къарангылыкъны тюбюнде къыяматны уллу кюнюне сакълайды. 7Муну кибик Содом бла Гомора эм аланы тийрелеринде алача саякълыкъгъа эмда табийгъатха къажау хаулеликге кеслерин берген шахарлагъа ёмюрлюк от бла азап берилип, юлгюге салыннгандыла. 8Бу аман затланы кюсеп туруучулагъа да тюз алай боллукъду; ала кеслерини чархларын харам этедиле, Раббийни властын къабыл этмейдиле эм махтаулулагъа аман айтадыла. 9Баш мёлек Микайыл а, Мусаны ёлюгю ню юсюнден ибилис бла сёлешип даулашхан заманында, гурушха сёзле айтып терслерге таукел болмагъанды, алай а: «Сени Раббий тыйсын!» – дегенди. 10Была уа билмегенлерине аман айтадыла; оюмсуз хайыуанла кибик табийгъатдан билген затлары бла кеси бетлерин жоядыла. 11Алагъа палах! Нек десегиз ала Къабилни жолу бла баргъандыла, Биламча ултхагъа терилиуге кеслерин бергендиле эм Корахча терс акъыллылыкъ бла къажымай жоюлгъандыла. 12Аллайла сизни сюймеклик ушхууурларыгъызгъа бедиш келтиредиле: сизни бла ашапичип, къоркъуусуз кеслерин семиртедиле; ала жел айландыргъан суусуз булутладыла; тамырлары бла чыгъарылгъан, эки кере ёлген, кёгетсиз, кюз артындагъы терекледиле; 13Ала кеслерини айыплы ишлери бла кёмюк этген кемсиз тенгиз толкъунладыла; ажашып айланнган жулдузладыла, алагъа уа ёмюрлюк къарангылыкъны мутхузлугъу сакъланады. 14Аланы юсюнден Адам файгъамбардан жети атагъа айланнган Ханох да, файгъамбарлыкъ этип: «Ма, Раббий Кесини кёп минг сыйлы мёлеги бла келеди. 15Барына да сюд этерикди эм Аллахны жолуна къажау болуп аллахсызлыкъ бла этилген битеу аман ишле ючюн эм аллахсыз гюняхлыла Анга къажау айтхан битеу къаты сёзле ючюн араларында болгъан аллахсызланы барына да терсликлерин кёргюзтюрюкдю», – дегенди. 16Ала тарыгъып туруучуладыла, бир затха да онгсунмаучула, кеслерини талпыгъанларын этиучюледиле; аланы ауузлары махтанчакъ сёзле айтадыла; ала кеслерине файда тюшюрюр ючюн кёзбаулукъ этедиле. 17Сиз а, сюйюлюннгенле, бизни Раббийибиз Масих Иссаны абустоллары сизге ал гъындан айтып билдирген сёзлени эсигизде тутугъуз: 18«Ахыр заманда кеслерини аллахсыз талпыуларын этиучю, хыликкя этиучюле чыгъарыкъдыла», – деп ала сизге айтхандыла. 19Айрылыкъ салыучула быладыла. Была кеслерини нафысларына бойсуннган, Сыйлы Нюр алада болмагъан адамладыла. 20Сиз а, сюйюлюннгенле, эм сыйлы ийманыгъыз бла кесигизни кючлендирип, Сыйлы Нюр бла тилек этигиз. 21Бизни Раббийибиз Масих Иссаны сизни ёмюрлюк жашаугъа жетдирлик мархаматын сакълап, кесигизни Аллахны сюймеклигинде тутугъуз. 22Арсар болгъан бир къауумлагъа мархамат этигиз. 23Башхаларын а отдан тартып чыгъарып къутхарыгъыз; башхаларына къоркъуу бла мархамат этигиз, чархларындан харам болгъан кийимлеринден окъуна жийиргенигиз. 24Сизни тентиреуден сакълаяллыкъ эм Кесини махтаууну аллына айыпсыз этип къууанч бла салаллыкъ, 25Бизни Къутхарыучубуз терен акъыллы бир Аллахха, бизни Раббийибиз Масих Иссаны юсю бла махтау да, уллулукъ да, кюч да, власть да, битеу ёмюрледен алгъа да, энди да эм битеу ёмюрледе да болсун! Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\