ЛУКА 11

1Бир жолда, Исса бир жерде тилек этип тохтагъан заманда, Аны сохталарындан бири Анга: «Раббий! Ахия кесини сохталарын юйретгенча, бизни тилек этерге юйрет», – деди. 2Ол алагъа: «Тилек этген заманыгъызда былай айтыгъыз: „Эй кёкледеги Атабыз! Сени атынг сыйлы тутулсун, Сени Патчахлыгъынг келсин, кёкде кибик, жерде да Сени буйругъунг болсун. 3Бизни кюнлюк ётмегибизни бизге хар кюннге берип тур. 4Бизни гюняхларыбызны кеч, нек десенг биз да бизни хар борчлубузгъа кечебиз эмда бизни терилиуге тюшюрме, алай а бизни хыйлачыдан къутхар“ деп айтыгъыз», – деди. 5Дагъыда алагъа: «(Сёз ючюн), сизден биригизни шуёху болуп, анга кече арасында келип: „Шуёхум! Манга юч ётмек ёнгкюч бер, 6Нек десенг мени бир шуёхум жолдан манга къайтханды, мени уа аны аллына салыргъа затым жокъду“ деп айтса, 7Ол а юйюню ичинден анга жууапха: „Къыйнама мени, энди эшикле этилгендиле, мени сабийлерим да мени биргеме тёшекдедиле. Туруп санга зат бераллыкъ тюйюлме“ деп айтса, 8Аны бла шуёхлугъу ючюн ол туруп анга бермесе да, аны тохтаусуз тилегени ючюн, туруп, ненча тилесе да анга берир, деп айтама сизге. 9Мен да сизге айтайым: тилегиз – берилир сизге, излегиз – табарсыз, (эшикни) къагъыгъыз – ачылыр сизге. 10Нек десегиз хар тилеген алады, излеген да табады, (эшикни) къакъгъаннга да ачылыр. 11Сизни арагъызда, жашы андан ётмек тилеген заманда, анга таш берлик, неда чабакъ тилеген заманда, чабакъны орунуна анга жилян берлик, 12Неда, жумуртха тилесе, анга акъырап берлик ата бармыды? 13Алай бла, сиз огъурсуз болгъаныгъызлай да, сабийлеригизге ахшы саугъала берирге биле эсегиз, бегирек да кёкдеги Ата Андан тилегенлеге Сыйлы Нюрню берир», – деди. 14Бир жолда Исса бир адамдан жинни къыстады, ол а тилсиз эди. Жин чыкъгъан заманда, тилсиз адам сёлешип башлады, халкъ да сейирсинди. 15Аладан бир къауумла уа: «Ол жинлени, жинлени бийи беелзебулну кючю бла къыстайды», – дей эдиле. 16Башхала уа, Аны сынар ючюн, кёкден илишан кёргюзтюрюн Андан даулай эдиле. 17Исса уа, аланы ойлашыуларын билип, алагъа: «Кеси-кесинде юлешиннген хар патчахлыкъ халек боллукъду, кеси-кесинде юлешиннген юй да оюлур. 18Шайтан кеси-кесинде юлешиннген эсе уа, аны патчахлыгъы къалай чыдарыкъды? Сиз а Манга, жинлени беелзебулну кючю бла къыстайса, – дейсиз. 19Мен жинлени беелзебулну кючю бла къыстай эсем, сизни адамларыгъыз кимни кючю бла къыстайдыла? Ол себепден ала сизге сюдюле боллукъдула. 20Мен жинлени Аллахны къууаты бла къыстай эсем а, ишексиз сизге Аллахны Патчахлыгъы жетгенди. 21Кючлю адам кесини юйюн сауутлары бла сакълагъан заманда, аны мюлкю къоркъуусузлукъдады. 22Андан да кючлю, анга чабыуул этип, аны хорласа уа, ол ышаннган битеу сауутланы алыр, аны сыйырып алгъан мюлкюн да юлешир. 23Мени бла болмагъан, Манга къажауду, Мени бла жыймагъан, чачады. 24Харам нюр адамдан чыкъгъанда, тынчлыкъ излей, суусуз жерледе айланады. Излеп тапмай: „Мен чыкъгъан юйюме къайтайым“ дейди. 25Къайтханлай, аны сыйпалып, жасалып тургъанлай табады. 26Сора, барып, кесинден да огъурсуз башха жети харам нюрню биргесине алып келип, ары кирип анда жашайдыла. Ол адамны артдагъы халы алгъыннгыдан да аман болады», – деди. 27Ол муну айтхан заманда уа, бир тиширыу халкъны ичинден ауазын кётюрюп, Анга: «Сени жюрютген къарын, Сени асырагъан эмчекле насыплыдыла!» – деди. 28Исса уа: «Андан да тюзю, Аллахны сёзюне тынгылап, аны сакълагъанла насыплыдыла», – деди. 29Халкъ кёп жыйылып тебиреген заманда уа, Ол былай айтып башлады: «Бу тукъум бузукъ тукъумду. Ол илишан излейди, алай а Жюнюс файгъамбарны илишанындан башха, анга илишан бериллик тюйюлдю. 30Нек десегиз Жюнюс нинебалылагъа илишан болгъаныча, Адам Улу да бу тукъумгъа алай боллукъду. 31Къыбыладагъы тиширыу патчах хукму кюнде бу тукъумну адамлары бла сюдге туруп, аланы терслерикди. Нек десегиз ол Сюлеменни акъыллылыгъына тынгыларгъа жерни этегинден келген эди. Мындагъы уа Сюлеменден уллуду. 32Нинебалыла хукму кюнде бу тукъум бла сюдге туруп, аны терслерикдиле, нек десегиз ала Жюнюсню ууазындан тобагъа къайтышхандыла. Мындагъы уа Жюнюсден уллуду». 33«Бир киши да, чыракъны жандырып, аны таша жерге, не юй сауутну тюбюне салмайды, алай а юйге киргенле жарыкъ кёрюр ючюн, чырахтаннга салады. 34Чархха чыракъ кёздю. Алай бла, сени кёзюнг таза болса, битеу чархынг жарыкъ боллукъду, ол аман болса уа, сени чархынг да къарангы боллукъду. 35Алай бла, сакъ бол, сенде болгъан жарыкъ къарангы болуп чыкъмасын! 36Сени битеу чархынг жарыкъ эсе эм бир къарангы жери да жокъ эсе уа, сени, чыракъ жарыгъы бла жарытханча, болгъан затынг алай жарыкъ боллукъду». 37Исса муну айтхан заманда, бир фарисей Аны тюшлюк ашаргъа юйюне тилеп чакъырды. Ол келип олтурду. 38Ашарны аллында Исса къолларын жуумагъанын кёрюп, фарисей сейирсинди. 39Раббий а анга: «Энди сиз, фарисейле, аякъны бла табакъны тышын тазалайсыз, сизни ичигиз а урлаудан бла хыйлачылыкъдан толуду. 40Оюмсузла! Тышын Ким жаратхан эсе, ичиндегин да Ол жаратмагъанмыды? 41Андан эсе, сизде болгъан затдан садакъа беригиз: ол заманда сизни хар затыгъыз да таза болур. 42Алай а сизге, эй фарисейле, палах! Сиз дугъумадан, рутадан эм хар тюрлю тахта кёгетледен зекят бересиз, тюзлюкге бла Аллахны сюймекликге уа эс бурмайсыз. Быланы этерге, аланы да къоймазгъа керек эди. 43Фарисейле, сизге палах! Синагогалада алда олтурургъа, халкъ жыйылыулада салам алыргъа сюесиз. 44Сизге палах, дин алимле бла фарисейле, эки бетлиле! Сиз адамла билмей юслери бла жюрюп айланнган жашырылгъан къабырла кибиксиз», – деди. 45Бу сёзге жууапха Таурат алимледен биреу Анга: «Устаз! Муну айтып, Сен бизни да кёлюбюзге тиесе», – деди. 46Исса уа: «Таурат алимле, сизге да палах! Сиз адамлагъа кётюрюрге тапсыз жюкле саласыз, кесигиз а алагъа бир бармагъыгъыз бла да тиймейсиз. 47Сизге палах! Сизни аталарыгъыз ёлтюрген файгъамбарлагъа кешенеле ишлейсиз. 48Муну бла сиз аталарыгъызны ишлерине шагъатлыкъ этесиз эм ала бла келишесиз. Нек десегиз ала файгъамбарланы ёлтюргендиле, сиз а алагъа кешенеле ишлейсиз. 49Ол себепден Аллахны терен акъыллылыгъы да: „Алагъа файгъамбарла эм абустолла иерикме, аладан да бир къауумларын ёлтюрлюкдюле, башхаларын а къыстап иерикдиле“ деп айтханды; 50Алай бла дуния жаратылгъандан бери тёгюлген битеу файгъамбарланы къанлары, 51Абилни къанындан башлап, къурман этилиучю жерни бла табыныучу юйню арасында ёлтюрюлген Зекерияны къанына дери бу тукъумдан тёленирикди. Алайды деп, сизге айтама: бу тукъумдан тёленирикди. 52Таурат алимле, сизге палах! Сиз билимни (эшигини) ачхычын алгъансыз, кесигиз да кирмегенсиз, киргенлеге да чырмау болгъансыз», – деди. 53Ол андан кете туруп, дин алимле бла фарисейле Анга бек къажау болуп, кёп затлагъа жууапла айтдырыргъа Аны къысып башладыла. 54Аны терслерча, Аны ауузундан бир зат эшитир ючюн, сылтау излей эдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\