ЛУКА 12

1Ол заманда халкъ, мингле бла жыйылып, алай бла бир бирлерин тар этгенде, Исса алгъа Кесини сохталарына былай айтып башлады: «Фарисейлени ачытхычларындан кесигизни сакълагъыз, ол да эки бетлиликди. 2Ачылмазлыкъ бир жашырын зат жокъду, билинмей къаллыкъ тасха да жокъду. 3Ол себепден сиз къарангыда айтхан зат жарыкъда эшитилликди, таша отоулада къулакъгъа шыбырдагъан затыгъыз да юй башладан айтылып билдирилликди. 4Мен сизге – шуёхларыма айтама, чархны ёлтюрюучюледен, андан сора уа бир зат да эталмаучуладан къоркъмагъыз. 5Алай а кимден къоркъуругъузну сизге айтайым: ёлтюргенден сора жаханимге салаллыкъ (Аллахдан) къоркъугъуз, кертиси да, сизге айтама, Андан къоркъугъуз! 6Беш гитче къанатлы эки ассариягъа сатылмаймыдыла? Аллах а аланы бирин да унутуп къоймайды. 7Сизни уа башыгъызда битеу чач тюклеригиз да саналыпдыла. Ол себепден къоркъмагъыз, сиз кёп гитче къанатлыладан багъалысыз. 8Сизге айтама: Манга ийнанып адамланы аллында Мени ачыкъ къабыл этген хар адамны, Адам Улу да Аллахны мёлеклерини аллында ачыкъ къабыл этерикди. 9Адамланы аллында Мени инкяр этген адам а Аллахны мёлеклерини аллында инкяр этилликди. 10Адам Улуна къажау сёз ким айтса да, анга кечилликди, Сыйлы Нюрге аман айтхан адамгъа уа кечиллик тюйюлдю. 11Сизни синагога жамауатланы, таматаланы, оноучуланы алларына келтирген заманларында уа, къалай, неда не жууап этербиз, неда не айтырбыз деп къайгъы этмегиз. 12Нек десегиз не айтыргъа керек болгъанын Сыйлы Нюр сизге ол сагъатда юйретирикди». 13Халкъны ичинден биреу Иссагъа: «Устаз! Мени къарындашыма айт, ол бизге къалгъан мюлкден юлешип, мени юлюшюмю берсин», – деди. 14Исса уа анга: «Эй адам, сизге сюд этерге неда сизни арагъызны айырыргъа Мени ким салгъанды?» – деди. 15Ол заманда алагъа: «Къарагъыз, хар тюрлю жутлукъдан кесигизни сакълагъыз, нек десегиз адамны ёмюрю аны мюлкюню кёплюгюне къарамайды», – деди. 16Сора алагъа бу оюм берген таурухну айтды: «Бир бай адамны сабанында иги тирлик болгъанды. 17Ол кеси-кесине: „Мен не этейим? Мирзеуюмю жыяргъа жерим жокъду“, деп сагъыш этгенди. 18Сора: „Ма былай этерме: мирзеу жыйгъан кюфлерими бузарма да, уллула ишлерме, битеу мирзеуюмю да, битеу ырысхымы да ары жыярма. 19Сора жаныма:,Жаным! Сени кёп жыллагъа кёп ырысхынг барды. Тынчай, аша, ич, къууанч эт‘, деп айтырма“, дегенди. 20Аллах а анга: „Акъылсыз! Бюгече окъуна жанынгы сенден аллыкъдыла, сени хазырлагъанларынг а кимге къаллыкъдыла?“ дегенди. 21Аллахны аллында байыкъмай, кесине хазна жыйгъан адамгъа уа алай болады». 22Сора сохталарына: «Ол себепден сизге айтама: жаныгъыз ючюн не ашарбыз деп, не чархыгъыз ючюн не киербиз деп, къайгъы этмегиз. 23Жан ашдан, чарх да кийимден уллу магъаналыды. 24Къаргъалагъа къарагъыз: ала не урлукъ сепмейдиле, не оракъ ормайдыла, аланы не сакълагъан жерлери, не кюфлери жокъду. Аллах алагъа да ашатып турады. Сиз а къанатлыладан къаллай бир багъалысыз! 25Къайгъы этип да сизден биригиз кесини ёсюмюне бир къары къошаллыкъмыды? 26Алай бла, не азны да эталмай эсегиз, къалгъан затла ючюн не къайгъы этесиз? 27Лилияла къалай ёсгенлерине къарагъыз: урунмайдыла, урчукъ да ийирмейдиле. Алай а сизге айтама, Сюлемен битеу кесини аламатлыгъында да аладан бири кийиннгенча ариу кийинмегенди. 28Бюгюн бар болгъан, тамбла уа отха атыллыкъ, аулакъда ёсген хансны Аллах алай кийиндире эсе, сизни уа бегирек да кийиндирир, эй ийнаныулары азла! 29Алай бла, сиз не ашарбыз неда не ичербиз деп излемегиз эм къайгъы этмегиз. 30Нек десегиз бу затланы барын да бу дунияны миллетлери излейдиле. Сизни Атагъыз а, бу затла сизге керек болгъанын биледи. 31Хар неден да бег’а Аллахны Патчахлыгъын излегиз, бу затла уа бары да сизге къошулуп берилирле. 32Къоркъма, гитче сюрюу! Нек десегиз сизни Атагъыз сизге Патчахлыкъны берирге иги кёргенди. 33Мюлклеригизни сатыгъыз да садакъа беригиз. Эски болмазлыкъ бохчаланы, тауусулмазлыкъ хазнаны кесигизге кёкледе хазырлагъыз, ары уа гудучу жууукълашмайды, анда кюе да ашамайды. 34Хазнагъыз къайда болса, жюрегигиз да анда болур». 35«Беллеригизге белибаула къысылып, чыракъларыгъыз да жанып турсунла 36Эмда сиз, кеслерини бийлерини некях тойдан къайтырын сакълагъан, келип, эшикни къакъгъан заманында, олсагъат анга ачаргъа хазыр болуп тургъан адамлагъа ушагъыз. 37Аланы бийлери келип, жукъламай сакъ болуп тургъанларынлай тапса, ол къулла насыплыдыла. Кертисин айтама сизге, ол белин къысып, аланы олтуртуп, къатларына келип, алагъа шапалыкъ этип башлар. 38Экинчи сакълауулну заманында келсе да, ючюнчю сакълауулну заманында келсе да, аланы алай тапса, сора ол къулла насыплыдыла. 39Алай а сиз муну билигиз: юйню иеси, гудучуну не заманда келлигин билсе эди, жукъламай сакъ турур эди эм юйюн тонаргъа къоймаз эди. 40Сиз да хазыр болуп туругъуз, нек десегиз Адам Улу сизни акъылыгъызгъа келмеген сагъатда келликди», – деди. 41Ол заманда Петер Анга: «Раббий! Бу оюм берген таурухну бизгеми айтаса, огъесе барынадамы айтаса?» – деди. 42Раббий да: «Аны бийи кесини жумушчуларына тамата этип, алагъа заманында ётмек марданы юлешип берирге салгъан ышангылы эм акъыллы юй жюрютюучю ким эсе да, 43Аны бийи келип, аны алай эте тургъанлай тапса, ол къул насыплыды. 44Кертисин айтама сизге, (бийи) аны битеу мюлкюне тамата этерикди. 45Ол къул а кесини жюрегинден: „Бийим терк келмез“ деп, къулланы бла къарауашланы тюйюп, ашап-ичип, эсирип башласа уа, 46Ол къулну бийи, ол сакъламагъан кюнде, ол ойламагъан сагъатда келир, аны тюйюп ырмах этер, сора аны иймансызла бла бир болумгъа салыр. 47Кесини бийини буйругъун биле тургъанлай хазыр болуп турмагъан, аны буйругъун толтурмагъан къул а кёп тюйюллюкдю. 48Билмегенлей, азап берирге тийишли ишле этген а аз тюйюллюкдю. Кёп берилген хар адамдан кёп дауланыр, кимге кёп аманат этилген эсе, андан кёп суралыр. 49Мен дуниягъа от тюшюрюрге келгенме. Ол энди жанса, къалай сюерик эдим! 50Мен (башха) кёмюлдюрюлюу бла кёмюлдюрюлюрге керекме эмда ол иш болгъунчу, Мен къалай термилеме! 51Мен дуниягъа жарашыулукъ келтирирге келгенми сунасыз сиз? Угъай, дейме сизге, алай а айырылыу келтирирге келгенме. 52Нек десегиз мындан арысында беш адамы болгъан юйюрню ючеую экеуюне къажау, экеую да ючеуюне къажау болуп айырыллыкъдыла. 53Ата уланына къажау, уланы да атасына къажау, ана къызына къажау, къызы да анасына къажау, къайын ана келинине къажау, келини да къайын анасына къажау боллукъдула», – деди. 54Халкъгъа уа былай айтды: «Сиз, кюн батхандан кётюрюлюп келген булутну кёрсегиз, олсагъатдан: „Жауун боллукъду“, – дейсиз, сора алай болады. 55Къыбыла жел урса: „Исси боллукъду“, – дейсиз, ол да болады. 56Эки бетлиле! Жерни бла кёкню бетин таныргъа билесиз, бу заманны уа къалай ангыламайсыз? 57Не болургъа кереклисин сиз кеси-кесигизге къарап нек ойлашмайсыз? 58Сен даучунг бла оноучугъа баргъан заманынгда, жолда аны бла жарашыргъа кюреш; алайсыз ол сени сюдге келтирир, сюд а сени къалауургъа берир, къалауур а сени тюрмеге салыр. 59Санга айтама: ахыр капегинги окъуна бергинчи, сен андан чыгъарыкъ тюйюлсе».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\