ЛУКА 13

1Ол заманда бир къауумла, келип, Пилат аланы ёлтюртюп, къанларын аланы къурманларыны къаны бла къатышдыртхан галилеялыланы юсюнден Иссагъа айтдыла. 2Бу затха Исса алагъа: «Ол галилеялыла алай азап кёргенлери ючюн, галилеялыланы барындан да гюняхлы болгъанмы сунасыз? 3Угъай, дейме сизге, алай а тобагъа къайтышмасагъыз, барыгъыз да алай жоюллукъсуз. 4Неда юслерине Шилоха къала аууп ёлген ол онсегиз адам Иерусалимде жашагъанланы барындан да терс болгъанмы сунасыз? 5Угъай, дейме сизге, алай а тобагъа къайтышмасагъыз, барыгъыз да алай жоюллукъсуз», – деди. 6Сора бу оюм берген таурухну айтды: «Биреуню жюзюм бахчасында орнатылгъан бир инжир тереги болгъанды. Ол, келип, терекни юсюнде кёгет излегенди, алай а тапмагъанды. 7Сора жюзюмчюге: „Ма, мен бу инжир терекден кёгет излерге ючюнчю жыл келеме да, тапмайма. Кес муну, жерни керексизге нек тутады?“ дегенди. 8Жюзюмчю уа анга жууапха: „Бийим! Муну быйылгъы жылгъа да бир къой, мен энтда аны тёгерегин къазып, тёгерегине мешхут къуяйым. 9Экинчи жыл кёгет берир эсе, бермесе уа, аны кесерсе“ дегенди». 10Синагогаланы биринде Исса шабат кюн юйрете эди. 11Онсегиз жылны ичинде къарыусузлукъ нюрю болгъан анда бир тиширыу бар эди. Аны бели гуппур болуп къалгъан эди эм не аз да тюзелирге болалмай эди. 12Исса аны кёрюп, къатына чакъырып: «Тиширыу! Сен аурууунгдан эркин боласа», – деди. 13Сора тиширыуну юсюне къолларын салды, ол да олсагъат тюзелип къалды эм Аллахха махтау салып башлады. 14Ол заманда синагоганы таматасы, Исса шабат кюн сау этгени ючюн ачыуланып, халкъгъа: «Иш этерге жарагъан алты кюн барды, шабат кюн тюйюл, ол кюнледе келигиз сау этилирге!» – деди. 15Раббий анга жууапха: «Эки бетли! Сизден хар биригиз да кесини ёгюзюн неда эшегин шабат кюн куудушдан тешип, суу ичирирге элтмеймиди? 16Ибрахимни бу къызын а, шайтан байлагъанлы ма энди онсегиз жыл болады, бу бугъоуладан аны шабат кюн эркин этерге керек тюйюлмю эди?» – деди. 17Исса муну айтхан заманда, Анга къажау тургъанла бары да уялдыла, битеу халкъ да Аны махтаулу ишлерини барына да къууанды. 18Сора Исса: «Аллахны Патчахлыгъы неге ушайды эмда аны неге ушатайым? 19Ол, бир адам алып кесини бахчасында салгъан татыран бюртюкге ушайды: ол ёсдю, уллу терек болду, кёкдеги къанатлыла да аны бутакъларында бугъуна эдиле», – деди. 20Дагъыда: «Аллахны Патчахлыгъын неге ушатайым? 21Ол, бир тиширыу алып, битеу тылыны ачытыр ючюн, юч ёлче ун бла къатышдыргъан ачытхычха ушайды», – деди. 22Сора Исса, шахарлада, элледе жюрюп юйрете, Иерусалим таба бара эди. 23Биреу Анга: «Раббий! Къутхарылгъанла азмыдыла?» – деди. Исса уа алагъа: 24«Тар къабакъдан кирирге кюрешигиз, нек десегиз сизге айтама, кёпле кирирге излерикдиле, кираллыкъ да тюйюлдюле. 25Юйню Иеси туруп, эшикни этген заманда сиз тышында сюелип, эшикни къагъып: „Бийибиз! Бизге ач!“ деп башларсыз. Ол а сизге жууапха: „Сизни танымайма, къайдансыз сиз?“ деп айтыр. 26Ол заманда: „Биз Сени аллынгда ашапичип тургъан эдик, Сен бизни орамларыбызда да юйретген эдинг“ деп айтып башларсыз. 27Ол а: „Сизге айтама: сизни танымайма, къайдансыз сиз? Битеу дуруссузлукъ этиучюле, Мени къатымдан кетигиз!“ деп айтыр. 28Ибрахимни, Исхакъны, Якъупну эм битеу файгъамбарланы Аллахны Патчахлыгъында, кесигизни уа тышына къысталып кёрген заманыгъызда, анда жиляу эм тишлени къыжылдатыу боллукъду. 29Кюн чыкъгъандан да, кюн батхандан да, шималдан да, къыбыладан да келип, Аллахны Патчахлыгъында олтурушурла. 30Ма, ала алда боллукъ артдагъыла бардыла, ала артда боллукъ алдагъыла да бардыла», – деди. 31Ол кюн фарисейледен бир къауумла, келип, Иссагъа: «Чыкъ да, былайдан кет, нек десенг Ирод Сени ёлтюртюрге излейди», – дедиле. 32Исса алагъа: «Барып, ол тюлкюге: „Ма, бюгюн бла тамбла жинлени къыстайма эм ауругъанланы сау этеме, ючюнчю кюн а ишими бошарыкъма (дейди)“ деп айтыгъыз. 33Болсада Мен бюгюн, тамбла эм бирси кюн жолума барыргъа керекме, нек десегиз файгъамбар Иерусалимден башха жерде жоюлургъа амал жокъду. 34Эй Иерусалим, файгъамбарланы къырыучу, санга жиберилгенлени ташла бла тюйюп ёлтюрюучю Иерусалим! Къанатлы кесини балаларын къанатларыны тюбюне жыйгъанча, Мен сени сабийлеринги жыяргъа ненча кере изледим, сиз а унамадыгъыз! 35Ма, энди бу юйюгюз сизге бош къалдырылады. Сизге айтама, сиз: „Алгъышлыды Раббийни аты бла Келген!“ деп айтхан заман келгинчиге дери, Мени кёрлюк тюйюлсюз», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\