ЛУКА 14

1Бир шабат кюн Иссагъа фарисейлени таматаларындан бирини юйюне келип, ётмек ашаргъа тюшген эди, ала да Аны сынап къарай эдиле. 2Анда сары суу ауруудан ауругъан бир адам Аны аллына келди. 3(Бу ишни юсю бла) Исса Таурат алимлеге бла фарисейлеге: «Шабат кюн сау этерге жараймыды?» – деп сорду. 4Ала зат айтмадыла. Сора Исса (ол адамгъа) тийип, аны сау этип, ийди. 5Ол заманда алагъа: «Сизден биригизни эшеги неда ёгюзю къуюгъа жыгъылса, аны шабат кюн да олсагъат окъуна чыгъармазмы?» – деди. 6Аны бу сёзюне жууап эталмадыла. 7Чакъырылгъанла биринчи жерлени сайлагъанларын эслеп, Исса алагъа бу оюм берген таурухну айтды: 8«Сени биреу некях тойгъа чакъыргъан заманда, тёрге олтурма, алайсыз чакъырылгъанладан сенден да хурметли биреу болуп, 9Эм сени да, аны да чакъыргъан, къатынга келип, санга: „Анга жер къой“ деп айтыргъа болур. Ол заманда уятлы болуп къыйырдагъы жерни алыргъа керекли болурса. 10Алай а, чакъырылгъан заманынгда, келип къыйырдагъы жерге олтур, алай бла сени чакъыргъан къатынга келип: „Шуёхум! Ёрге олтур“ деп айтыр. Ол заманда сени бла олтургъанланы аллында санга хурмет болур. 11Нек десенг кеси-кесин кётюрген хар адам чёкдюрюлюр, кесин чёкдюрген а кётюрюлюр». 12Исса Аны чакъыргъаннга да: «Тюшлюк неда ушхууур этген заманынгда шуёхларынгы, къарындашларынгы, жууукъларынгы, бай къоншуларынгы чакъырма. Алай этсенг, ала да, сени бир заманда чакъырып, санга къайтарырла. 13Алай а, къурманлыкъ этген заманынгда факъырланы, ырахынланы, акъсакъланы, сокъурланы чакъыр. 14Сора ала санга къайтаралмагъанлары ючюн, насыплы боллукъса, нек десенг санга тюзлюклюлени тиргизилиуюнде къайтарылыр», – деди. 15Муну эшитип, Аны бла олтургъанладан биреу Анга: «Аллахны Патчахлыгъында ётмек ашарыкъ адам насыплыды!» – деди. 16Исса уа анга: «Бир адам, уллу ушхууур этип, кёплени чакъыргъанды. 17Сора ушхууур заман жетгенде, чакъырыл гъанлагъа: „Келигиз, энди бары да хазырды“, деп айтыргъа кесини къулун ийгенди. 18Сора бары да бир тилли болгъанча, кечгинлик тилеп башлагъандыла. Биринчиси анга: „Мен жер сатып алгъанма, барып анга къараргъа керекме, манга кечеринги сенден тилейме“, дегенди. 19Экинчиси: „Мен беш къош ёгюз сатып алгъанма, аланы сынаргъа барама, манга кечеринги сенден тилейме“, дегенди. 20Ючюнчюсю: „Мен къатын алгъанма, ол себепден келаллыкъ тюйюлме“, дегенди. 21Сора ол къул къайтып, муну кесини бийине билдиргенди. Ол заманда юйню иеси, ачыуланып, кесини къулуна: „Чыгъып шахарны жолларына бла орамларына теркирек бар да факъырланы, ырахынланы, акъсакъланы, сокъурланы бери келтир“, дегенди. 22Сора къул: „Бийим! Сени буйругъунг толтурулгъанды, алай а энтда жер барды“, дегенди. 23Бий къулуна: „Чыгъып жоллагъа бла буруу жанларына бар, (тапханларынгы) келирге алландыр, мени юйюм толсун. 24Ол себепден сизге айтама: ол алгъа чакъырылгъанладан бири да мени ушхуууруму татарыкъ тюйюлдю, нек десегиз чакъырылгъанла кёпдюле, сайланнганла уа аздыла“, дегенди», – деди. 25Иссаны биргесине кёп халкъ бара эди. Ол, бурулуп, алагъа: 26«Манга келип, кесини атасын, анасын, къатынын, сабийлерин, къарындашларын, эгечлерин эм аны юсюне да кеси жанын Менден эсе бек сюйген адам Мени сохтам болаллыкъ тюйюлдю. 27Эмда, кесини къачын кётюрюп, Мени ызымдан келмеген адам Мени сохтам болаллыкъ тюйюлдю. 28Нек десегиз сизден биреу, къала ишлерге сюйюп, аны ишлеп бошаргъа керекли заты бар болгъанын билир ючюн, алгъа олтуруп, къоранчын тергемезми? 29Алайсыз, мурдорун салып, ишлеп бошаялмай къалса уа, битеу кёргенле: 30„Бу адам, къала ишлеп башлап, бошаялмай къалды“, деп, аны хыликкя этерле. 31Неда бир патчах, башха патчахха уруш бла бара туруп, „Манга жыйырма минг аскерчи бла келгеннге мен он минг аскерчи бла къажау турургъа болаллыкъмамы?“ деп, алгъа олтуруп кенгешмезми? 32Алайсыз, (душман) алыкъа узакъда болгъан заманда, ол анга келечиле ийип жарашыулукъ тилер. 33Сизни хар биригиз да алай, битеу болгъан затын къоймаса, Мени сохтам болаллыкъ тюйюлдю. 34Туз иги затды, алай а тузну кючю кетсе, аны не бла тюзетирге боллукъду? 35Не жерге, не мешхутха жарамайды, аны тышына атып къоядыла. Эшитирге къулакълары болгъан адам эшитсин!» – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\