ЛУКА 15

1Иссагъа тынгылар ючюн битеу жасакъ жыйыучула бла гюняхлыла Анга жууукълаша эдиле. 2Фарисейле бла дин алимле уа, жаратмай: «Ол гюняхлыланы къабыл этеди эм ала бла ашайды», – дей эдиле. 3Ол а алагъа бу оюм берген таурухну айтды: 4«Кимди сизден жюз къою болуп, аладан бирин тас этсе, токъсан тогъузун аулакъда къоймазлыкъ эм тас болгъанны тапхынчы излей бармазлыкъ? 5Тапса уа, къууанып, аны имбашларына алыр да, 6Юйюне келип, шуёхларын бла къоншуларын чакъырып, алагъа: „Мени бла къууаныгъыз, мен тас болгъан къоюму тапханма!“ деп айтыр. 7Тобагъа къайтышыргъа кереклилери болмагъан токъсан тогъуз тюзлюклюден эсе, тобагъа къайтышхан бир гюняхлыгъа кёкледе бегирек къууанырыкъдыла деп айтама сизге». 8«Неда он драхмасы болгъан бир тиширыу бир драхмасын тас этсе, чыракъ жандырып, юйюн сыйпап, аны тапхынчы, къадалып излемезми? 9Тапса уа, шуёхларын бла къоншуларын чакъырып, алагъа: „Мени бла къууаныгъыз, мен тас болгъан драхмамы тапханма!“ деп айтыр. 10Сизге айтама: тобагъа къайтышхан бир гюняхлы ючюн да Аллахны мёлеклеринде аллай къууанч болады». 11Дагъыда былай айтды: «Бир адамны эки жашы болгъанды. 12Сора аладан кичиси атасына: „Атам! Мюлкден манга жетерик юлюшню манга бер“ дегенди. Сора аталары алагъа мюлкюн юлешгенди. 13Бир бёлек кюн озгъандан сора, кичи жаш, битеу болгъанын жыйып, узакъ жерге кетгенди, анда хауле жашап, мюлкюн зыраф жойгъанды. 14Ол болгъан затын жоюп бошагъан заманда уа, ол къыралгъа уллу ачлыкъ келип, ол да керекли болуп башлагъанды. 15Сора, барып, ол къыралда жашагъанланы бирине жалчы болгъанды, ол а аны сабанларына тонгузла кютерге ийгенди. 16Тонгузла ашагъан къабукъладан ол къарынын толтурургъа да ыразы эди, алай а анга бир киши да бермей эди. 17Сора, эсин жыйып: „Мени атамы нелляй бир жалчысыны ётмеклери эркинди, мен а ачдан ёлеме! 18Туруп, атама барайым да, анга:,Атам! Мен кёкге да, санга да къажау гюнях этгенме, 19Энди уа сени жашынгма дерге тийишли да тюйюлме, мени жалчыларынгы санына ал‘, деп айтайым“ дегенди. 20Сора туруп атасына кетгенди. Ол алыкъа узакъда болгъан заманда, атасы, аны кёрюп, жазыкъсынып, чабып барып, аны къучакълап, уппа эте эди. 21Жаш а анга: „Атам! Мен кёкге да, санга да къажау гюнях этгенме, энди уа сени жашынгма дерге тийишли да тюйюлме“ дегенди. 22Атасы уа кесини къулларына: „Эм иги кийимни келтирип, аны кийиндиригиз, къолуна жюзюк, аякъларына да чарыкъ беригиз 23Эмда асыралгъан тананы келтирип кесигиз. Ашайыкъ, къууанч этип башлайыкъ! 24Нек десегиз мени бу жашым, ёлюп, жангыдан сау болгъанды, тас болуп табылгъанды“ дегенди. Сора къууанч этип башлагъандыла. 25Аны тамата жашы уа сабанда эди. Ол къайтып келе, юйге къаршы болгъан заманында, жырлау, тепсеу таууш эшитгенди. 26Эмда жумушчуладан бирин чакъырып: „Бу не затды?“ деп соргъанды. 27Ол анга: „Къарындашынг келгенди, аны сау келгени ючюн, атанг да асыралгъан тананы кесгенди“ дегенди. 28Жаш, ачыуланып, кирирге унамагъанды. Атасы уа, чыгъып, аны чакъыра эди. 29Ол а атасына жууапха: „Ма, мен мынча жылны санга къуллукъ этеме эм бир заманда да сени айтханынгдан чыкъмагъанма. Сен а, мен шуёхларым бла къууаныр ючюн, бир заманда да манга улакъ окъуна бермегенсе. 30Сени мюлкюнгю саякъ тиширыула бла жойгъан, сени бу жашынг келген заманда уа, сен анга асыралгъан тананы кесгенсе!“ дегенди. 31Ол а анга: „Жашым! Сен хар заманда да мени бласа, мени хар затым да сеникиди. 32Сени бу къарындашынг, ёлюп, жангыдан сау болгъанына, тас болуп, табылгъанына уа къууаныргъа, къууанч этерге керек эди“ дегенди».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\