ЛУКА 16

1Исса Кесини сохталарына да былай айтды: «Бир бай адамны иш жюрютюучюсю болгъанды. Ол байны мюлкюн зыраф жояды деп, (байгъа) андан тил этилгенди. 2Бай, аны чакъырып, анга: „Мен сени юсюнгден эшитген неди? Иш жюрютюуюнгден эсеп бер, нек десенг сен энди иш жюрюталлыкъ тюйюлсе“ дегенди. 3Ол заманда иш жюрютюучю кеси-кесине: „Мен не этейим? Мени бийим юйню жюрютюуню менден сыйырады. Къазаргъа болаллыкъ тюйюлме, садакъачы болургъа уялама. 4Юйню жюрютюуден чыгъарылгъан заманымда, башхала мени юйлерине алыр ючюн, не этеригими билеме“ дегенди. 5Сора бийини борчлуларын бирем-бирем чакъырып, биринчисине: „Мени бийиме сен къаллай бир борчлуса?“ дегенди. 6Ол: „Жюз ёлче жау“ дегенди. Ол анга: „Къагъытынгы ал да, олтуруп, терк окъуна элли деп жаз“ дегенди. 7Андан сора экинчисине: „Сен а къаллай бир борчлуса?“ дегенди. Ол: „Жюз ёлче будай“ деп жууап бергенди. Анга да: „Къагъытынгы ал да сексен деп жаз“ дегенди. 8Сора бий, ышаннгысыз юй жюрютюучюсюн эслеп, этгени ючюн махтагъанды, нек десегиз бу ёмюрню адамлары кеслерини тукъумларында жарыкъны уланларындан эсе эслидиле. 9Мен да сизге айтама: (байлыгъыгъыз) жокъ болгъанда, сиз ёмюрлюк мекямлагъа къабыл этилир ючюн тюзлюксюз байлыкъ бла кесигизге шуёхла табыгъыз». 10«Аз затда ышаннгылы болгъан кёп затда да ышангылыды, аз затда ышангылы болмагъан а кёп затда да ышангылы тюйюлдю. 11Алай бла, сиз тюзлюксюз байлыкъда ышаннгылы болмагъан эсегиз, керти байлыкъны уа сизге ышанып ким берир? 12Башханы мюлкюнде ышаннгылы болмагъан эсегиз, кеси мюлкюгюз болурча сизге ким затын берир? 13Бир жумушчу да эки бийге къуллукъ эталлыкъ тюйюлдю. Нек десегиз неда бирин кёрюп боллукъ тюйюлдю, экинчисин а сюерикди; неда бирине кёл саллыкъды, экинчисине уа эс бурлукъ тюйюлдю. Аллахха да, байлыкъгъа да къуллукъ этерге болаллыкъ тюйюлсюз». 14Муну барын ахча сюйюучю фарисейле да, эшитип, Иссаны хыликкя эте эдиле. 15Ол алагъа: «Сиз адамланы алларында кесигизни тюзлюклюлеча кёргюзтесиз, Аллах а сизни жюреклеригизни биледи. Адамлагъа уллу кёрюннген зат Аллахны аллында жийиргенчли затды. 16Тауратны эмда файгъамбарланы (заманы) Ахиягъа дериди. Бу замандан башлап, Аллахны Патчахлыгъыны юсюнден хайыр хапар бериледи, анга ким да кюч салыу бла киреди. 17Алай а, Тауратдан бир сыз тас болгъандан эсе, кёкню бла жерни жокъ болгъаны тынч болур. 18Кесини къатынындан айырылып, башха къатын алгъан хар адам зийна этеди, эринден айырылгъан къатынны алгъан хар адам да зийна этеди». 19«Багъалы эмда омакъ кийимле кийген, хар кюн сайын бек зауукъ этип жашагъан бир бай адам болгъанды. 20Сора къотур жарала басхан Лазарь атлы бир факъыр да болгъанды. Ол байны къабакъ аллында жата эди. 21Ол, байны столундан тюшген бурхуладан ашап тояргъа кюсегенди. Итле, келип, аны къотурларын жалай эдиле. 22Факъыр ёлгенди, сора мёлекле аны Ибрахимни жанына элтгендиле, бай да ёлгенди, аны асырагъандыла. 23Сора ахыратда, азапха тюшюп, ол кёзлерин кётюрюп, узакъда Ибрахимни эм аны жанында Лазарьны кёргенди. 24Эмда къычырыкъ этип: „Ибрахим ата! Манга жазыкъсынып Лазарьны жибер да, ол, бармагъыны къыйырын суугъа жетдирип, мени тилими сериуюн этсин; мен бу жаннган отда азап чегеме“ дегенди. 25Ибрахим а: „Жашым! Сен жашагъан кезиуюнгде ахшылыгъынгы алып бошагъанынгы, Лазарь а аманлыкъны сынагъанын эсинге тюшюр. Энди уа ол мында жапсарылады, сен а азап чегесе. 26Андан сора да, бизни бла сизни арабызда тюпсюз къая бегитилгенди, алай бла, мындан сизге ётерге сюйгенле да ёталмайдыла, аны кибик андан бизге да ёталмайдыла“ дегенди. 27Ол заманда бай: „Сора сенден тилейме, ата, Лазарьны мени атамы юйюне ий. 28Мени беш къарындашым барды. Лазарь алагъа шагъатлыкъ этсин, ала да бу азап чегиу жерге келмесинле“ дегенди. 29Ибрахим анга: „Алада Мусаны да, файгъамбарланы да (китаплары) бардыла, алагъа тынгыласынла“ дегенди. 30Ол а: „Угъай, Ибрахим ата! Алагъа ёлгенледен биреу келсе уа, тобагъа къайтышырла“ дегенди. 31Ол заманда Ибрахим анга: „Мусагъа да, файгъамбарлагъа да тынгыламай эселе, сора ёлгенледен тиргизилген адам болсада, ийнанырыкъ тюйюлдюле“ дегенди», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\