ЛУКА 19

1Андан сора Исса, Иерихоннга кирип, шахарны ичи бла ётюп бара эди. 2Анда жасакъ жыйыучуланы таматалары, Закай атлы бир бай адам бар эди. 3Ол Иссаны ким болгъанын кёрюрге излей эди, алай а бою гитче болгъаны себепли, халкъ амалтын кёралмады. 4Сора Иссаны кёрюр ючюн, алгъа чабып барып, кийик инжир терекге минди, нек десегиз Исса бу терекни къаты бла озаргъа керек эди. 5Исса, ол жерге келгенде, ёрге къарап, аны кёрюп: «Закай! Терк тюш, Мен бюгюн сени юйюнгде къалыргъа керекме», – деди. 6Ол да, терк окъуна тюшюп, Аны, къууанып, къонакъгъа алды. 7Сора бары да, муну кёрюп: «Ол гюняхлы адамны юйюне къонакъгъа баргъанды», – деп тарыгъа эдиле. 8Закай а, туруп, Раббийге: «Раббий! Мюлкюмю жартысын мен жарлылагъа берирме эм кимден хыйлалыкъ бла зат алгъан эсем да, тёрт кере къайтарып берирме», – деди. 9Исса анга: «Энди бу юйге къутхарылыу келди, нек десегиз бу адам да Ибрахимни уланыды. 10Нек десегиз Адам Улу, жоюлгъанланы излеп табып, къутхарыргъа келгенди», – деди. 11Ала мынга тынгылагъан заманда, Исса бу оюм берген таурухну къошуп айтды, нек десегиз Ол Иерусалимге жууукъ болгъаны себепли, ала къысха заманда Аллахны Патчахлыгъы ачыллыкъ суна эдиле: 12«Асыл тукъумдан бир адам, кесине патчахлыкъ алып къайтыр ючюн, узакъ къыралгъа тебирегенди. 13Кесини он къулун чакъырып, алагъа он мина берип: „Мен къайтхынчы, быланы сатыу-алыугъа жюрютюгюз“ дегенди. 14Къыралны адамлары уа, аны кёрюп болмай, аны ызындан келечи ийип: „Сен бизге патчахлыкъ этеринги сюймейбиз“ деп айтдыргъандыла. 15Ол адам, патчах болуп къайтхан заманында, ким не хайыр алгъанын билир ючюн, ол кюмюшюн берген къулларын кесине чакъырыргъа буюргъанды. 16Биринчиси келип: „Бийим! Сени минанг он мина хайыр келтиргенди“ дегенди. 17Бийи анга: „Аперим, ахшы къул! Сен аз затда тюз болгъанынг ючюн, он шахарны оноуун ал“ дегенди. 18Экинчиси келип: „Бийим! Сени минанг беш мина хайыр келтиргенди“ дегенди. 19Анга да: „Сен да беш шахаргъа оноучу бол“, дегенди. 20Ючюнчюсю келип: „Бийим! Ма сени минанг, муну мен жаулукъгъа чулгъап сакълагъанма. 21Нек десенг сенден къоркъгъанма. Сен къаты адамса: салмагъанынгы аласа эм сепмегенинги ораса“ дегенди. 22Бий анга: „Хайырсыз къул! Санга, сени ауузунгдан чыкъгъан сёзлеринг бла сюд этерикме. Мен салмагъанымы алыучу эм сепмегеними оруучу, къаты адам болгъанымы сен биле эдинг. 23Алай эсе сен мени кюмюшюмю къозлаугъа нек бермегенсе? Мен келгенимде аны файдасы бла алыр эдим“ дегенди. 24Сора аллында тургъанлагъа: „Андан минаны алып, он минасы болгъаннга беригиз!“ дегенди. 25Ала анга: „Бийибиз! Аны он минасы барды!“ дегендиле. 26Ол а: „Сизге айтама: анда бар болгъан хар кимге берилликди, анда жокъ болгъандан а бар болгъан заты да сыйырыллыкъды. 27Мен алагъа патчах болуруму сюймеген душманларымы уа, бери келтиригиз да, мени аллымда ёлтюрюгюз!“ дегенди». 28Муну айтып, Исса алларында Иерусалимге бара, жолгъа тебиреди. 29Сора Бейтпагейге бла Бейтхиниге, Зейтун тау атлы таугъа жууукълашхан заманында, сохталарындан экисин ийип: 30«Туурадагъы элге барыгъыз, ары киргенлей, сыртына бир киши да, бир заманда да минмеген, тагъылып тургъан гылыуну табарсыз. Аны тешип келтиригиз. 31Сизге биреу: „Нек тешесиз?“ деп сорса уа, анга: „Ол Раббийге керекди“ деп айтыгъыз», – деди. 32Ийилгенле, барып, Ол алагъа айтханча болуп тапдыла. 33Ала гылыуну тешген заманда уа, аны иелери алагъа: «Гылыуну нек тешесиз?» – дедиле. 34Ала: «Ол Раббийге керекди», – деп жууап этдиле. 35Сора аны Иссагъа келтирдиле эмда кеслерини кийимлерин гылыуну сыртына салып, Иссаны анга миндирдиле. 36Ол минип баргъан заманда, адамла кийимлерин жолгъа жая эдиле. 37Ол Зейтун таудан энишге тюшген жерге жууукълашханда уа, кёп сохтала бары да, ала кёрген битеу къудуретли ишле ючюн къууанып, уллу ауаз бла Аллахха махтау салып башладыла: 38«Раббийни аты бла келген Патчах алгъышлыды! Кёкледе жарашыулукъ, Эм Бийикдегине махтау!» – дей эдиле. 39Сора бир къауум фарисей халкъны ичинден Анга: «Устаз! Сохталарынгы тый!» – дедиле. 40Ол а алагъа жууапха: «Ала тынсала, ташла окъуна къычырлыкъдыла деп айтама сизге», – деди. 41Исса шахаргъа жууукълашханында уа, анга къарап жиляды 42Эмда: «Ой, сени ырахатлыгъынга не жарагъанын, сени бу кюнюнгде окъуна сен билге эдинг! Алай а бу энди сени кёзлерингден ташады. 43Санга аллай кюнле келликдиле, ол заманда сени душманларынг окопла бла сени тёгерегингден аллыкъдыла эмда, сени къуршалап, тёрт жанынгдан къысарыкъдыла, 44Сени чачарыкъдыла, сени сабийлеринги да сени ичингде ёлтюрлюкдюле, сенде таш юсюнде таш да къоярыкъ тюйюлдюле. Нек десенг Аллахны санга болушургъа келген заманын билмединг!» – деди. 45Сора табыныучу юйге келип, анда сатыу-алыу этгенлени къыстап башлады, 46Алагъа: «„Мени юйюм тилек юйдю“ деп жазылгъанды, сиз а аны тонаучуланы уясы этгенсиз», – деди. 47Сора хар кюнден табыныучу юйде юйретип турду. Баш дин къуллукъчула, дин алимле эмда халкъны таматалары Аны жояргъа (амал) излей эдиле. 48Алай а Анга не этерге билмей эдиле, нек десегиз битеу халкъ Анга къулакъ салып тынгылай эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\