ЛУКА 2

1Ол кюнледе битеу Рим империяда халкъны жазаргъа Августус кесарьдан буйрукъ чыкъды. 2Бу биринчи жазыу Кириний Сириягъа башчылыкъ этген кезиуде этилген эди. 3Сора бары да, хар ким кесини шахарында жазылыргъа бардыла. 4Аны кибик Юсюп да Дауутну юйюрюнден, аны тукъумундан болгъаны себепли, Галилеяны Назарет шахарындан Иудеягъа, Бейтлехем атлы, Дауутну шахарына барды. 5Анда аны бла сёз тауусхан Мариям бла жазыллыкъ эди. Мариям а бууаз эди. 6Ала анда болгъан заманда уа, Мариямны къозлар заманы жетди 7Эм кесини биринчи Уланын тапды. Аны бёлеп, куудушха салды, нек десегиз алагъа къонакъ юйде жер жокъ эди. 8Ол къыралда аулакъда сюрюучюле бар эдиле, ала уа кеслерини сюрюулерини къатында кече къыйыр сакълай эдиле. 9Билмей тургъанлай, алагъа Раббийни бир мёлеги кёрюндю эмда Раббийни аламатлыгъы аланы жарытды. Ала бек къоркъдула. 10Мёлек алагъа: «Къоркъмагъыз! Мен сизге уллу къууанчны билдиреме, ол къууанч а битеу халкъгъа боллукъду: 11Бюгюн сизге Дауутну шахарында Къутхарыучу туугъанды, Ол а Раббий Масихди. 12Ма сизге белги: сиз Сабийни бёленип, куудушда жатып тургъанлай табарсыз», – деди. 13Сора, билмей тургъанлай мёлек бла кёкдеги кёп аскер кёрюнюп, Аллахха ыспас этип: 14«Эм бийикледе Аллахха махтау, жер юсюнде Ол ыразы болгъан адамлада ырахатлыкъ! » – деп айта эдиле. 15Мёлекле аладан кёкге кетген заманда, сюрюучюле бир бирлерине: «Бейтлехемге барайыкъ, анда не болгъан эсе да, Раббий бизге билдиргенни кёрейик», – дедиле. 16Ала ашыгъып бардыла, анда Мариямны бла Юсюпню эм куудушда жатып тургъан Сабийни тапдыла. 17Кёргенлеринде уа, Сабийни юсюнден алагъа не билдирилгенин айтдыла. 18Битеу эшитгенле да сюрюучюлени алагъа айтхан сёзлерине сейирсиндиле. 19Мариям а бу сёзлени барын да кесини жюрегине салып сакълай эди. 20Сора сюрюучюле, алагъа айтылгъаныча барын да эшитгенлери эм кёргенлери ючюн Аллахха ыспас махтау сала, ызларына къайтдыла. 21Сегиз кюн озгъандан сора, Сабийге сюннет этерге керек болгъан заманда, Анга Исса атны, Ол къарыннга тюшгюнчю мёлек Анга атагъан атны бердиле. 22Мусаны Таурат китабына кёре, аланы тазаланнган кюнлери толгъан заманда уа, 23«Жаш орун ачхан хар эркегырыу сабий Раббийге аталсын», – деп, Раббийни Таурат китабында жазылгъаны кибик, Раббийни аллына салыр ючюн, Сабийни Иерусалимге келтирдиле. 24Раббийни Таурат китабында айтылгъанына кёре, эки къумруну неда эки кёгюрчюн баланы къурманнга келтирирге керек эдиле. 25Ол заманда Иерусалимде Шимон атлы бир адам бар эди. Ол Израильни жапсарыллыкъ заманын сакълагъан, тюзлюклю эм дин ахлу киши эди эм аны юсюнде Сыйлы Нюр бар эди. 26Ол, Раббийни Масихин кёргюнчю, ёлюм сынарыкъ тюйюлдю – деп, Сыйлы Нюрден билим алгъан эди. 27Алай бла ол, Нюрню (кёллендириую) бла табыныучу юйге келди. Сабий Иссаны ата-анасы Анга Тауратда болгъан адетни этер ючюн келтирген заманда уа, 28Шимон Аны къоюнуна алып, Аллахха шукур этип: 29«Бийим, Сен берген сёзюнгю толтурдунг, энди (мен) къулунг ырахатлыкъ бла ёлюрме. 30Энди Сени битеу халкъланы кёзлерини аллында хазырлагъан къутхарыуунгу, 31Миллетлеге билим ачарыкъ эм Сени халкъынг Израильге махтау келтирлик жарыкъны 32Мен кёзлерим бла кёрдюм», – деди. 33Иссаны атасы бла анасы уа Аны юсюнден айтылгъаннга сейирсине эдиле. 34Шимон, алагъа алгъыш этип, Иссаны анасы Мариямгъа: «Ма, бу (Сабий) Израилде кёплени энишге тюшюрюлюулерине эмда (кёплени) ёрге кётюрюлюулерине себеп боллукъду. Ол (Раббийни) илишаны боллукъду, (алай болгъанлыкъгъа кёбюсю) Аны къабыл этерик тюйюлдюле. 35Сени кесинги да къылыч жанынга ёте рикди. Алай бла кёплени жюреклерини ойлашыулары ачыкъ этилирле», – деди. 36Мында Ашерни тукъумундан, Пануелни къызы, файгъамбар тиширыу Ханна да бар эди. Ол бек къартлыкъгъа жетген, эри бла жети жыл жашагъан, 37Сексен тёрт жыллыкъ башсыз къатын эди. Ол, табыныучу юйден кетмей, ораза тутуп, тилек этип, кече да, кюн да Аллахха къуллукъ эте эди. 38Ол да, ол заманда жууукълашып, Раббийге махтау салып, Иерусалимде къутхарылыуну сакълагъанланы барысына да Сабийни юсюнден айтды. 39Ала, Раббийни Таурат китабына кёре, барын да этгенден сора, Галилеягъа, кеси шахарлары Назаретге къайтдыла. 40Сабий а ёсе эди эм, терен акъыллылыкъдан толуп, нюр бла кючлене эди, Аллахны шафауаты да Аны юсюнде эди. 41Хар жылдан Иссаны ата-анасы Къутхарылыу байрамгъа Иерусалимге барыучу эдиле. 42Ол онеки жыллыкъ болгъан заманда да, ала адетлери бла байрамгъа бардыла. 43Байрам кюнле бошалып, къайтхан заманларында уа, жаш Исса Иерусалимде къалды. Иссаны атасы-анасы муну эслемеген эдиле, 44Алай а, Ол башха жолоучула бла келе болур деп, кёллерине келе эди. Бир кюнлюк жолну баргъандан сора уа, жууукъларыны бла танышларыны арасында Аны излеп башладыла. 45Сора, Аны тапмай, Аны излей, Иерусалимге къайтдыла. 46Юч кюнден сора Аны табыныучу юйде устазланы арасында олтуруп, алагъа тынгылай эм алагъа сора тургъанлай тапдыла. 47Битеу Анга тынгылагъанла Аны акъылына бла жууапларына сейирсине эдиле. 48Ата-анасы Аны кёрюп сейирсиндиле. Аны анасы уа Анга: «Жашым! Сен бизге былай нек этдинг? Ма, Сени атанг да, мен да Сени уллу къайгъы бла излеп айландыкъ», – деди. 49Ол а алагъа: «Сизге Мени излерге не кереги бар эди? Мен Атамы юйюнде болургъа керек болгъанымы билмейми эдигиз?» – деди. 50Алай а ала Аны айтхан сёзлерин ангыламадыла. 51Сора Ол, ала бла кетип, Назаретге келди, анда алагъа бойсунуп турду. Аны анасы да битеу бу сёзлени кесини жюрегинде сакълап турду. 52Исса уа терен акъыллылыкъда да, ёсюуде да айный, Аллахны эм адамланы ыразылыгъын таба эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\