ЛУКА 21

1Андан сора Исса, къарап, хазна жыйылыучу жерге саугъаларын салгъан байланы кёрдю 2Эмда ары эки лептон салгъан, бир харип башсыз къатынны да кёрюп: 3«Кертисин айтама сизге, бу жарлы башсыз къатын барындан да кёп салгъанды. 4Нек десегиз ала бары да Аллахха берген саугъаларын кеслерини артыкъларындан салгъандыла, бу къатын а къолайсызлыгъындан, кечинир ючюн, къолунда неси бар эсе да, барын да бергенди», – деди. 5Сора бир къауумла табыныучу юйню юсюнден, ол ариу ташла бла эм (Аллахха) берилген саугъала бла жасаннганды, – деп айтхан заманда, Исса: 6«Аллай кюнле келликдиле, ол кюнледе уа сиз мында кёрген затладан таш юсюнде таш да къаллыкъ тюйюлдю: бары да чачыллыкъды», – деди. 7Сора Анга: «Устаз! Бу ишле къачан боллукъдула? Эм быланы боллугъуну не илишаны барды?» – деп сордула. 8Ол алагъа: «Сакъ болугъуз, сизни бир киши да жангылтмасын. Нек десегиз „(Масих) менме“ эмда „Заман келгенди“ деп, кёпле Мени атым бла келликдиле. Аланы ызларындан бармагъыз. 9Къазауатланы эм къозгъалыуланы хапарын эшитген заманыгъызда уа къоркъмагъыз, нек десегиз алгъа была болургъа керекдиле. Алай а (дунияны) ахыры олсагъатда келмез», – деди. 10Дагъыда алагъа: «Миллет миллетге, патчахлыкъ патчахлыкъгъа къажау къазауат этерикдиле. 11Жер-жерледе уллу жер тебиуле, ачлыкъла, ёлетле боллукъдула, къоркъунчлу халла эмда кёкден уллу илишанла кёрюнюрюкдюле. 12Быланы барындан да алгъа уа сизни тутарыкъдыла, сизге зулму этерикдиле, синагогалагъа берликдиле, тюрмелеге атарыкъдыла эм Мени атым ючюн патчахланы бла оноучуланы алларына элтирикдиле. 13Бу уа сиз шагъатлыкъ этер ючюн боллукъду. 14Алай бла не жууап этеригизни алгъындан ойлашмазгъа жюрегигизге салыгъыз. 15Нек десегиз Мен сизге сёзге усталыкъ да, акъылманлыкъ да берликме. Сизге къажау тургъанланы бири да жууап этерге, не къажаулукъ этерге болаллыкъ тюйюлдю. 16Аны кибик, сизни ата-аналарыгъыз да, къарындашларыгъыз да, жууукъларыгъыз да, шуёхларыгъыз да сатарыкъдыла, сизден бир къауумугъузну да ёлтюрлюкдюле. 17Мени атым ючюн сизни бары да кёрюп болмай къаллыкъдыла. 18Алай а сизни башыгъыздан бир чач тюгюгюз да тас боллукъ тюйюлдю. 19Тёзюмюгюз бла жаныгъызны къутхарыгъыз. 20Иерусалимни аскерле къуршалагъанла рын кёрген заманыгъызда уа, аны чачылыр заманы жетгенин билигиз. 21Ол заманда Иудеяда болгъанла таулагъа къачсынла, шахарда болгъанла да андан чыкъсынла, ол тийреде болгъанла да ары кирмесинле. 22Нек десегиз была (Китаплада) жазылгъанланы бары да толлукъ дерт жетдириу кюнледиле. 23Ол кюнледе бууаз къатынлагъа бла эмчек ичиргенлеге уа къыйынлыкъ боллукъду! Нек десегиз жер юсюнде уллу палах эм бу халкъгъа чамланыу боллукъду. 24Ала къылыч бла ёлтюрюллюкдюле эм битеу миллетлеге жесирге элтилликдиле. Миллетлени заманлары бошалгъынчыгъа дери, Иерусалимни миллетле малтарыкъдыла. 25Кюнде, айда, жулдузлада илишанла боллукъдула, жер юсюнде уа миллетле, тенгизни бла толкъунланы гюрюлдеулеринден абызырап хайран боллукъдула. 26Дуниягъа келлик палахланы сакълагъандан бла къоркъгъандан адамланы жанлары чыгъарыкъды, нек десегиз кёклени къудуретлери къозгъалырыкъдыла. 27Ол заманда Адам Улу, уллу къудурети эм аламатлыгъы бла, булутда келгенин кёрлюкдюле. 28Бу болуп башлагъан заманда уа, ёрге къарагъыз, башларыгъызны кётюрюгюз, нек десегиз сизни къутхарылыууугъуз жууукълашады», – деди. 29Сора алагъа бу оюм берген таурухну айтды: «Инжир терекге эм битеу тереклеге къарагъыз. 30Аланы чагъып башлагъанларын кёргенигизде, энди жай жууукъ болгъанын кесигиз да билесиз. 31Ол халда сиз бу затланы болгъанын кёрген заманыгъызда, Аллахны Патчахлыгъы жууукъ болгъанын билигиз. 32Кертисин айтама сизге, бу тукъум озгъунчу бу затла бары да боллукъдула. 33Кёк бла жер жокъ болсала да, Мени сёзлерим а къаллыкъдыла. 34Кесигизге сакъ болугъуз, сизни жюреклеригиз артыкъ ашаудан, ичгичиликден, жашау къайгъыладан ауурланмасынла эмда ол кюн сизге билмей тургъаныгъызлай келмесин. 35Нек десегиз ол кюн битеу жер юсюнде жашагъанланы тузакъ кибик келип тутарыкъды. 36Алай бла, битеу бу келлик палахладан къутулуп, Адам Улуну аллына барыргъа тийишли болур ючюн хар заманда да сагъайып туруп, тилек этигиз». 37Кюндюз Исса табыныучу юйде юйрете эди, кечелени уа, шахардан чыгъып, Зейтун тау атлы тауда ашыра эди. 38Битеу халкъ да эрттенликден башлап, Анга тынгылар ючюн табыныучу юйде Аны къатына келе эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\