ЛУКА 23

1Сора битеу ол кёп халкъ, къозгъалып, Иссаны Пилатха элтип барып: 2«Ол бизни миллетибизни бузгъанын кёрдюк. Ол кесарьгъа жасакъ берирге къой майды. Кесине да Масих Патчах атайды», – деп, Аны терслеп башладыла. 3Пилат Анга: «Сен Иудей Патчахмыса?» – деп сорду. Исса анга жууапха: «Сен айтаса», – деди. 4Пилат баш дин къуллукъчулагъа бла халкъгъа: «Бу Адамда мен бир тюрлю бир терслик тапмайма», – деди. 5Ала уа: «Ол халкъны къозгъайды, Галилеядан башлап былайгъа дери, битеу Иудеяда юйретиуюн жаяды», – деп къадалдыла. 6Пилат Галилея дегенни эшитгенлей: «Ол галилеялымыды да?» – деп сорду. 7Сора, (Исса) Иродну областындан болгъанын билип, Пилат Аны Иродха ийди. Ирод да ол кюнледе Иерусалимде эди. 8Ирод, Иссаны кёргенинде, бек къууанды. Аны юсюнден кёп зат эшитгени себепли, Аны кёрюрге эрттеден бери сюе эди. Андан неда болсун бир (сейирлик) илишан кёрюрге умут эте эди. 9Ол Иссагъа кёп соруула сорду, Исса уа анга бир да жууап бермеди. 10Баш дин къуллукъчула бла дин алимле уа, сюелип, Аны къаты терслей эдиле. 11Алай болсада, Ирод кесини аскерчилери бла Аны сансыз этип, хыликкя этип, Анга жарыкъ бетли кийим кийдирип, артха Пилатха къайтарды. 12Сора ол кюн Пилат бла Ирод шуёх болдула, нек десегиз алгъын бир бирлери бла жау эдиле. 13Пилат а, баш дин къуллукъчуланы, таматаланы эм халкъны жыйып, 14Алагъа: «Сиз бу Адамны манга халкъны бузады деп келтирдигиз. Ма, мен сизни аллыгъызда тинтип къарагъанма эм бу Адамда сиз Анга салгъан терсликледен бирин да тапмагъанма. 15Ирод да тапмагъанды, нек десегиз Ирод Аны артха бизге къайтаргъанды. Ма, Ол ёлтюрюлюрге тийишли бир зат да этмегенди. 16Ол себепден Аны тюйдюрюп, эркин этейим», – деди. 17Пилатха уа (хар) Къутхарылыу байрамда алагъа бир тутмакъны эркин этерге керек эди. 18Алай болгъанлыкъгъа, битеу халкъ: «Анга ёлюм! Бизге уа Бараббаны эркин эт!» – деп къычырып башлады. 19Барабба уа, шахарда халкъны къозгъагъаны эм адам ёлтюргени ючюн, тюрмеге салынып эди. 20Иссаны эркин этерге сюйюп, Пилат дагъыда ауазын кётюрдю. 21Алай болгъанлыкъгъа ала: «Аны къачха кер, къачха кер!» – деп къычыра эдиле. 22Пилат ючюнчю кере алагъа: «Не аманлыкъ этгенди да Ол? Ёлтюрюлюрге тийишли мен Анда бир терслик тапмагъанма, ол себепден Аны тюйдюрюп эркин этейим», – деди. 23Ала уа уллу къычырыкъ бла: «Аны къачха кер!» – деп къысып турдула. Сора халкъны эмда баш дин къуллукъчуланы къычырыкълары хорлады. 24Пилат, аланы тилегенлерича болсун деп, хукму этди. 25Халкъны къозгъагъаны эм адам ёлтюргени ючюн тюрмеге салыннган, ол ала тилегенни эркин этди, Иссаны уа аланы эркинликлерине берди. 26(Аскерчиле) Иссаны алып баргъан заманларында, сабандан келе тургъан, Шимон атлы бир киринейлини тутуп, анга къачны кётюртюп, Иссаны ызындан элтдирдиле. 27Иссаны ызындан бек кёп халкъ да, Анга сарнап жилягъан тиширыула да бара эдиле. 28Исса уа, алагъа бурулуп: «Иерусалимни къызлары! Манга жилямагъыз, алай а кесигизге эм сабийлеригизге жилягъыз. 29Нек десегиз: „Насыплыдыла къаратонла, къозламагъан къарынла, асырамагъан эмчекле!“ деп айтыр кюнле келедиле. 30Ол заманда адамла таулагъа: „Бизни юсюбюзге ауугъуз!“, дуппурлагъа да: „Бизни басыгъыз!“ деп айтып башларыкъдыла. 31Кёгерген терекге алай эте эселе, сора къуругъаннга уа не боллукъду?» – деди. 32Исса бла ёлтюрюрге эки аманлыкъчыны да элте эдиле. 33Сора Баш Сюек атлы жерге келгенлеринде, анда Иссаны да, аманлыкъчыланы да, бирин онг жанында, экинчисин а сол жанында къачха кердиле. 34Исса уа: «Ата! Кеч былагъа; была не этгенлерин билмейдиле», – деди. Сора (аскер чиле) Аны кийимлерин чёп атып юлеше эдиле. 35Халкъ анда тохтап къарай эди. Ала бла бирге таматала да: «Башхаланы къутхара эди. Аллах сайлагъан Масих Ол эсе, Кеси-Кесин къутхарсын», – деп хыликкя эте эдиле. 36Аны кибик аскерчиле да Аны масхара эте эдиле, къатына келип, Анга мысты чагъыр берип: 37«Сен Иудей Патчах эсенг, Кесинг-Кесинги къутхар», – дей эдиле. 38Сора Аны баш жанында, грек, рим эмда чюйют сёзле бла: «Бу Иудей Патчахды», – деп жазылгъан жазыу да бар эди. 39Асылгъан аманлыкъчыладан бирлери Анга аман айтып: «Сен Масих эсенг, Кесинги да, бизни да къутхар», – дей эди. 40Экинчиси уа: «Огъесе, кесинге да бу затха сюд этилип тургъанлай, сен Аллахдан къоркъмаймыса? 41Бизге тюз сюд этилгенди, биз этген ишлерибизге тийишлисин алгъанбыз. Ол а бир аман иш этмегенди», – деп, аны тыя эди. 42Сора Иссагъа: «Патчахлыгъынга келген заманынгда, Раббий, мени эсинге тюшюр!» – деди. 43Исса да анга: «Кертисин айтама санга, бюгюн окъуна Мени бла жаннетде боллукъса», – деди. 44Кюнню алтынчы сагъатына жууукъ болгъан эди, сора тогъузунчу сагъатха дери битеу жерде къарангы болуп къалды. 45Кюн да мутхуз болду, табыныучу юйде жабыу да ортасындан жыртылып айырылды. 46Исса, уллу ауаз бла къычырып: «Ата! Жанымы Сени къолунга береме!» – деди. Сора муну айтып, жанын берди. 47Жюзбашчы уа, болуннган ишни кёргенинде, Аллахха махтау салып: «Кертиси да бу Адам тюзлюклю Киши эди», – деди. 48Бу тамашагъа жыйылгъан битеу адамла да болуннганны кёргенде, кёкюреклерин тюе-тюе къайта эдиле. 49Иссаны таныгъанла бары да, Аны ызындан Галилеядан келген тиширыула да бу болуннганнга узакъдан къарап тура эдиле. 50Ол заманда Юсюп атлы биреу, кенгешни члени, огъурлу эм тюзлюклю адам, 51Кенгешни бегимине эм ишлерине ыразы болмагъан, Иудеяда Араматия шахардан, кеси да Аллахны Патчахлыгъын сакълагъан адам, 52Пилатха келип, Иссаны ёлюгюн тиледи. 53Сора, ёлюкню къачдан тюшюрюп, гетен къумач бла кебинлеп, къаяда къазылгъан, алыкъа анда бир киши да салынмагъан къабыргъа салды. 54Ол кюн байрым кюн эди, шабат кюн жетип келе эди. 55Исса бла Галилеядан келген тиширыула да, ызындан барып, аны ёлюгю ары къалай салыннганына, къабыргъа къарап тура эдиле. 56Къайтхандан сора уа ариу ийисли затла бла мюр хазырладыла, шабат кюн а фарызгъа кёре тынч къалдыла.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\