ЛУКА 24

1Ыйыкъны биринчи кюнюнде уа, бек эртте, хазырлагъан ариу ийисли затларын да алып, тиширыула къабыргъа келдиле. Ала бла бирге (башха) бир къауумла да бар эдиле. 2Келгенлеринде, ташны къабырдан аудурулуп тургъанын кёрдюле. 3Ичине киргенлеринде, Раббий Иссаны ёлюгюн тапмадыла. 4Ала, муну ангыламай сейирсинип тургъан заманда уа, алайына аланы алларында жылтырагъан кийимлери бла эки киши кёрюндюле. 5Ол тиширыула, къоркъууда болуп, бетлерин жерге ийилтген заманда, алагъа: «Сиз сауну ёлгенлени арасында нек излейсиз? 6Ол мында жокъду, Ол тиргизилгенди! Галилеяда болгъан заманында окъуна Аны сизге: 7„Адам Улу гюняхлы адамланы къолларына берилирге, къачха керилирге эмда ючюнчю кюн тиргизилирге керекди“ деп айтханын эсигизге тюшюрюгюз», – дедиле. 8Сора ала Иссаны сёзлерин эслерине тюшюрдюле. 9Эмда, къабырдан къайтып, муну барын онбир сохтагъа да, битеу къалгъанлагъа да билдирдиле. 10Муну абустоллагъа айтханла, Магдаллы Мариям, Иоханна, Якъупну анасы Мариям эм ала бла болгъан башха тиширыула эдиле. 11Абустоллагъа быланы сёзлери бош кёрюндюле эмда тиширыулагъа ийнанмадыла. 12Алай болсада Петер, туруп, чабып къабыргъа барды эмда энишге ийилип, жаланда кебинлени алайда тургъанларын кёрюп, болуннган ишге кеси-кесинден сейирсинип, артха къайтды. 13Ол кюн окъуна аладан экеулен Иерусалимден алтмыш стадия узакълыкъда болгъан Амаюс атлы бир элге бара тура эдиле. 14Ала битеу бу болуннганланы юсюнден кеси араларында сёлеше бара эдиле. 15Ала, кеси араларында сёлешип, ойлашып баргъан заманда, Исса Кеси да жууукълашып, ала бла барып тебиреди. 16Алай болгъанлыкъгъа аланы кёзлери тыйылгъан эдиле, ол себепден ала Аны танымадыла. 17Ол а алагъа: «Сиз кеси арагъызда нени юсюнден ойлаша барасыз?» – деди. Ала мудахланып тохтадыла. 18Клейопа атлы, аладан бирлери, Анга жууапха: «Сен Иерусалимге келгенледен бирлери болуп, бу кюнледе анда болуннганны къалай билмейсе?» – деди. 19Ол алагъа: «Не болуннганны?» – деди. Ала Анга: «Назаретли Иссагъа не болгъанын. Ол Аллахны эм битеу халкъны аллында иши бла да, сёзю бла да кючлю файгъамбар эди. 20Бизни баш дин къуллукъчуларыбыз бла башчыларыбыз Аны ёлтюрюрге сюдге бергендиле эмда Аны къачха кердиргендиле. 21Биз а Израильни къутхарлыкъ Олду деп умут этген эдик. Андан сора да, бу иш болгъанлы уа энди ючюнчю кюн окъуна болады. 22Алай а бизникиледен бир къауум тиширыу бизни сейирсиндиргендиле: ала эрттенликде эртте къабыргъа баргъанларында, 23(Анда) Аны ёлюгюн тапмагъандыла. Ала келип, Ол сауду деп айтхан мёлеклени кёргенбиз, – деп айтхандыла. 24Сора бизникиледен бир къауумла къабыргъа барып, (барын да) тиширыула айтханча болуп тапхандыла. Кесин а кёрмегендиле», – дедиле. 25Ол заманда Исса алагъа: «Эй ангылаусузла эм файгъамбарланы битеу айтханларына кеч ийнаныучула! 26Масих алай азап чегип, Кесини махтаууна алай жетерге керек тюйюлмю эди?» – деди. 27Эм Мусадан башлап, битеу (Сыйлы) Китаплада Кесини юсюнден битеу файгъамбарланы айтханларын алагъа ангылатды. 28Сора ала ол баргъан эллерине жууукълашдыла. Исса алагъа андан ары кетерге мурат этгенча кёргюзтдю. 29Ала уа: «Бизни бла къал, ингир жууукълашады, кюн да энди батаргъа тебирегенди», – деп, Аны тыя эдиле. Сора Ол (юйге) кирип, ала бла къалды. 30Ала бла олтургъан заманында уа, Ол, ётмек алып, алгъыш этип, сындырып, алагъа берди. 31Ол заманда аланы кёзлери ачылып, ала Аны таныдыла, алай а Ол алагъа кёрюнмей къалды. 32Сора ала бир бирлерине: «Ол жолда бизни бла сёлешип, бизге (Сыйлы) Китапланы ангылатхан заманда, бизни жюрегибиз бизни ичибизде эримейми эди?» – дедиле. 33Сора олсагъат окъуна туруп, Иерусалимге къайтып, онбир абустолну да, ала бла болгъанланы да бирге жыйылып тургъанлай тапдыла. 34Ала уа, «Раббий кертиси да тиргизилгенди, Шимоннга да кёрюннгенди», – дей эдиле. 35Была да жолда алагъа не болгъанны да, Исса ётмекни сындыргъан заманында ала Аны къалай таныгъанларын да айтдыла. 36Ала муну айтханда, Исса Кеси аланы араларында тохтап, алагъа: «Сизге ырахатлыкъ!» – деди. 37Ала, жунчуп, къоркъуп, ауангы кёрген сундула. 38Ол а алагъа: «Нек жунчуйсуз, сизни жюреклеригизге аллай акъылла нек киредиле? 39Мени къолларыма эмда аякъларыма къарагъыз, бу Мен Кесимме. Манга тийип кёрюгюз эм эслеп къарагъыз, нек десегиз ауангыны, сиз Менде кёргенча эти бла сюеклери болмайды», – деди. 40Муну айтып, алагъа къолларын бла аякъларын кёргюзтдю. 41Ала асыры къууаннгандан энтда ийнанмай сейирсинип тургъан заманда уа, Ол алагъа: «Сизни мында бир ашар затыгъыз бармыды?» – деди. 42Ала Анга бишген чабакъ кесек бла таракъ бал бердиле. 43Ол да алып, аланы алларында ашады. 44Сора алагъа: «Мени юсюмден Мусаны Таурат китабында, файгъамбарланы китапларында эмда Забурда битеу жазылгъанла толургъа керекдиле деп, сизни бла болгъан заманында, ма муну юсюнден айтхан эдим Мен сизге», – деди. 45Ол заманда алагъа (Сыйлы) Китапланы ангыларгъа акъылларын ачды, 46Сора алагъа: «Алай жазылгъанды, Масих алай азап чегип, ёлгенледен ючюнчю кюн тиргизилирге керек эди 47Эмда, Иерусалимден башлап, битеу миллетлеге тобагъа къайтышыудан бла гюняхланы кечирилиуюнден хапар Аны аты бла билдирилирге керекди. 48Сиз а бу затлагъа шагъатласыз. 49Мен сизге Атамы берирге айтханын иерикме, сиз а, огъартындан кюч алгъынчы, Иерусалим шахарда къалыгъыз», – деди. 50Сора аланы шахардан Бейтхиниге дери чыгъарды эмда, къолларын кётюрюп, алагъа алгъыш этди. 51Алагъа алгъыш этген заманында, аладан кете-кете, кёкге кётюрюле башлады. 52Ала Анга сежда этдиле, сора уллу къууанч бла Иерусалимге къайтдыла 53Эмда хар заманда табыныучу юйде болуп, Аллахха шукур этип, махтау салып турдула. Амин.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\