ЛУКА 3

1Тиберий кесарьны патчахлыкъ этиуюню онбешинчи жылы эди. Понтий Пилат Иудеяда оноучулукъ эте эди. Ирод Галилеяны тетрархы, аны къарындашы Филип Итурея бла Трахонит областьны тетрархы, Лисаний а Абилинини тетрархы эди. 2Ханан бла Къаяфа баш дин къуллукъчула эдиле. Ол заманда Аллах къум тюзде Зекерияны уланы Ахиягъа сёзюн билдиргенди. 3Ахия, битеу тёгерекдеги Иордан къыралда айлана адамланы, гюняхлары кечилир ючюн тобагъа къайтышып, сууда кёмюлдюрюлюрге чакъыра эди. 4(Бу), Иешая файгъамбарны сёз китабында: «Къум тюзде къычыргъанны ауазы: „Раббийге жол хазырлагъыз, Анга тюз ызла этигиз; 5Хар алаша жер толсун эм хар тау бла дуппур алаша болсунла, къынгырлыкъла тюзелсинле, чунгурлу жолла сыйдам болсунла. 6Сора хар адам Аллахны къутхарыуун кёрлюкдю!“ (дейди)», – деп жазылгъаны кибик (болгъанды). 7Ахия кесине сууда кёмюлдюрюлюрге келген халкъгъа: «Жилянны балалары! Келлик чамланыудан къачаргъа сизни ким юйретгенди? 8Тобагъа къайтышыугъа тийишли ишле этигиз. Жюрегигизде: „Бизни атабыз Ибрахимди“ деп ойламагъыз, нек десегиз Аллах Ибрахимге сабийле бу ташладан да болдураллыкъды деп айтама сизге. 9Энди балта да тереклени тамырларыны къатында турады. Иги кёгет бермеген хар терек кесилир эм отха салыныр», – дей эди. 10Халкъ анга: «Сора биз не этейик?» – деп сорду. 11Ол алагъа жууапха: «Эки кёлеги болгъан адам бирин бир кёлеги да болмагъаннга берсин, ашы болгъан адам да ашы болмагъаннга берсин», – деди. 12Жасакъ жыйыучула да сууда кёмюлдюрюлюрге келип, анга: «Устаз! Биз не этейик?» – дедиле. 13Ол алагъа: «Сизге белгиленнгенден артыкъ дауламагъыз», – деп жууап этди. 14Аны кибик аскерчиле да анга: «Биз а не этейик?» – деп сордула. Алагъа да: «Бир кишиге да зулму этмегиз, жалгъан айтыу бла къоркъутуп ултха алмагъыз, кесигизни хакъыгъызгъа ыразы болуп туругъуз», – деди. 15Халкъ умут этиуде болуп, Ахияны юсюнден бары да кеси жюреклеринде, ол Масихми болур деп сагъыш этген заманда, 16Ахия барына да: «Мен сизни сууда кёмюлдюреме, алай а менден Кючлю келеди, Аны уа мен чарыгъыны бауун тешерге тийишли да тюйюлме. Ол сизни Сыйлы Нюр бла эмда от бла кёмюлдюрлюкдю . 17Аны кюреги Аны къолундады, Ол Кесини ындырын ариуларыкъды, будайны Кесини кюфюне жыярыкъды, саламны уа ёчюлмез от бла кюйдюрлюкдю», – деп жууап этди. 18Алай бла ол, халкъгъа башха кёп акъыл да юйретип, Хайыр Хапарны билдире эди. 19Тетрарх Ирод а, кесини къарындашыны къатыны Иродиада ючюн эм Иродну битеу этген аманлыкълары ючюн, Ахия аны уялтханы себепли, 20Битеу аманлыкъларыны юсюне Ахияны тюрмеге салгъанын да къошхан эди. 21Битеу халкъ сууда кёмюлдюрюлгенден сора уа, Исса да сууда кёмюлдюрюлюп тилек этген заманда, кёк ачылды. 22Анга Сыйлы Нюр, кёгюрчюн кибик, сан сыфатда тюшдю эмда Анга кёкледен: «Сен Мени сюйюлюннген Уланымса; Мен Санга ыразыма», – деген ауаз келди. 23Исса, Кесини къуллукъ этиуюн башлай, отуз жыллыкъ эди. Адамланы ойлашыуларына кёре, Юсюпню, Элийни, 24Мататны, Левийни, Малкийни, Янайны, Юсюпню, 25Матитияны, Амосну, Нахумну, Хеслийни, Нагайны, 26Махатны, Матитияны, Шимийни, Юсюпню, Яхуданы, 27Иохананны, Решаны, Зерубабелни, Шалтиелни, Нерийни, 28Малкийни, Аддийни, Косамны, Элмадамны, Эрни, 29Иешуну, Элиезерни, Йоримни, Мататны, Левийни, 30Шимонну, Яхуданы, Юсюпню, Йонамны, Элиякъымны, 31Маланы, Меннаны, Мататаны, Натанны, Дауутну, 32Ишайны, Обедни, Боазны, Салмонну, Нахшонну, 33Аминадабны, Арамны, Хесронну, Пересни, Яхуданы, 34Якъупну, Исхакъны, Ибрахимни, Терахны, Нахорну, 35Серукъну, Регуну, Пелекни, Эберни, Шалахны, 36Кенанны, Арпакшадны, Самны, Нухну, Ламехни, 37Метушелахны, Ханохну, Иередни, Махалалелни, Кенанны, 38Эношну, Шетни, Адамны, Аллахны Уланы эди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\