ЛУКА 4

1Исса, Сыйлы Нюрден толуп, Иордандан къайтды, андан сора Нюр Аны къум тюзге элтди. 2Ол анда къыркъ кюнню ибилисден сыналды. Ол кюнледе бир зат да ашамады эм бу заманны ахырында ач болду. 3Сора ибилис Анга: «Сен Аллахны Уланы эсенг, бу ташха ётмек болургъа буюр»,–деди. 4Исса анга жууапха: «„Адам жаланда ётмек бла тюйюл, алай Аллахны хар сёзю бла жашарыкъды“ деп жазылгъанды», – деди. 5Сора Аны бийик таугъа чыгъарып, ибилис Анга бек къысха заманнга битеу дунияны патчахлыкъларын кёргюзтдю. 6Сора ибилис Анга: «Бу патчахлыкъланы битеу эркинликлерин эмда аламатлыкъларын Санга берликме, нек десенг была манга берилгендиле, мен аланы кимге сюйсем да береме. 7Алай бла, Сен манга сежда этсенг, бары да Сени боллукъду», – деди. 8Исса анга жууапха: «Мени къатымдан кет, шайтан! (Китапда): „Раббий Аллахынга сеждагъа бар эмда жангыз Анга къуллукъ эт“ деп жазылгъанды», – деди. 9Сора ибилис Аны Иерусалимге элтди эмда Аны табыныучу юйню башыны къыйырына сюеп, Анга: «Сен Аллахны Уланы эсенг, былайдан энишге секир. 10Нек десенг „(Аллах) Сени сакъларгъа Кесини мёлеклерине аманат этерикди“, 11Эмда: „Ала Сени къолларында элтирикдиле, аягъынг ташха да абынмаз“ деп жазылгъанды», – деди. 12Исса анга жууапха: «„Раббий Аллахынгы сынама“ деп айтылгъанды», – деди. 13Ибилис, битеу сынауларын бошагъандан сора, бир кезиуге дери Аны къатындан кетди. 14Сора Исса, Сыйлы Нюрню кючюнден толуп, Галилеягъа къайтды. Аны юсюнден хапар битеу тёгерекдеги къыралгъа жайылды. 15Ол аланы синагогаларында юйрете эди, Аны бары да махтай эдиле. 16Сора ёсген жерине Назаретге келди, анда Кесини адети бла, шабат кюн синагогагъа кирип, Сыйлы Китапладан окъургъа ёрге турду. 17Анга Иешая файгъамбарны китабын бердиле. Ол да, китапны ачып, анда: 18«Раббийни Нюрю Мени юсюмдеди; нек десегиз Ол Мени жарлылагъа хайыр хапар берирге майлагъанды эмда Мени жюреклери сыннганланы сау этерге, жесирлеге азатлыкъны, сокъурлагъа кёзлерини ачыллы гъын билдирирге, унукъдурулгъанланы эркинликге бошларгъа, 19Раббийни (адамлагъа) ыразылыкъ берлик жылы (келгенин) айтыргъа ийгенди», – деп жазылгъан жерни табып окъуду. 20Сора китапны жабып, аны синагоганы жумушчусуна берип олтурду. Синагогада барыны да кёзлери Анга аралып къалдыла. 21Исса алагъа: «Китапдан бу сиз эшитген жазыу бюгюн толгъанды», – деп айтып башлады. 22Бары да Аны юсюнден (ахшы) шагъатлыкъ эте эдиле эм Аны ауузундан чыкъгъан шафауат сёзлеге сейирсинип: «Бу Юсюпню жашы тюйюлмюдю?» – дей эдиле. 23Ол алагъа: «Ишексиз сиз Манга бу нарт сёзню эсгертирсиз: „Дохтур! Кесинг-Кесинги сау эт, мында Сени ата журтунгда да, Кафарнахумда этгенинги, биз эшитгенни эт“ деп айтырсыз», – деди. 24Дагъыда: «Кертисин айтама сизге: бир файгъамбар да кесини ата журтунда къабыл этилмейди. 25Тюзюн айтама сизге: Илиясны заманында, юч жыл бла алты айны кёк жабылып, алай бла битеу жерде уллу ачлыкъ болгъан заманда, Израильде башсыз къатынла кёп эдиле. 26Илияс а аладан бирине да жиберилмегенди, жаланда Сидонну Сарафат шахарында болгъан бир башсыз къатыннга жиберилгенди. 27Элиша файгъамбарны заманында да Израильде келепен ауруулула кёп эдиле, жаланда Сириялы Намандан башха аладан бири да тазаланмагъанды», – деди. 28Муну эшитип, синагогадагъыла бары да ачыудан толдула. 29Ёрге туруп, Иссаны шахардан тышына къыстадыла эм Аны жардан энишге атар ючюн аланы шахарлары орналгъан тауну башына элтдиле. 30Алай а Исса, аланы аралары бла ётюп, узайып кетди. 31Сора, Галилеяны Кафарнахум шахарына келип, шабат кюнледе халкъны юйретип турду. 32Аны юйретиуюне сейирсине эдиле, нек десегиз Аны сёзюню къудурети бар эди. 33Синагогада, харам нюрю болгъан бир жинли адам бар эди. Сора ол уллу ауаз бла: 34«Къой бизни, Назаретли Исса! Сени бизни бла не ишинг барды? Сен бизни жояргъа келгенсе! Сени ким болгъанынгы билеме, Аллахны Сыйлысыса!» – деп къычырды. 35Исса: «Тын, бу адамдан чыкъ!» – деп жинни тыйды. Сора жин, ол адамны синагоганы ортасында жыгъып, анга не аз да заран этмей, аны ичинден чыкъды. 36Барына да къоркъуу тюшюп, кеси араларында: «Бу не сёз болур? Ол аллай бийлиги бла эм кючю бла харам нюрлеге буйрукъ этеди, ала да чыгъадыла», – деп ойлаша эдиле. 37Сора Иссаны юсюнден хапар битеу тёгерекдеги жерлеге жайылды. 38Синагогадан чыгъып, Исса Шимонну юйюне келди. Шимонну къайын анасын а бек къызыу ауруу тутуп тура эди. Анга (болушурун) Иссадан тиледиле. 39Исса, тиширыуну къатына келип, къызыу аурууун тыйгъанда, ауруу аны къойду. Тиширыу, олсагъат туруп, алагъа шапалыкъ этип башлады. 40Кюн батхан заманда уа, хар тюрлю ауругъан адамлары болгъанла бары да аланы Иссагъа келтире эдиле. Ол да, аланы хар бирини юсюне къолларын салып, аланы сау эте эди. 41Аны кибик кёпледен жинле да къычырыкъ этип чыгъа эдиле эм: «Сен Аллахны Уланы Масихсе!» – дей эдиле. Ала Аны Масих болгъанын билгенлери себепли уа, Ол алагъа айтыргъа эркинлик бермей эди. 42Танг атхан заманда уа Ол, юйден чыгъып, адам жашамагъан жерге кетди. Халкъ Аны излей барды, Анга келип: «Бизден кетме», – деп, Аны тыя эдиле. 43Алай а Ол алагъа: «Аллахны Патчахлыгъындан Хайыр Хапарны Мен башха шахарлагъа да айтыргъа керекме, нек десегиз Мен аны ючюн ийилгенме», – деди. 44Сора Галилеяны синагогаларында ууаз берип жюрюдю.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\