ЛУКА 5

1Бир жолда Аллахны сёзюн эшитир ючюн, халкъ Иссагъа басынып, Ол а Гинесар кёлню къатында тургъан заманда, 2Кёлде тургъан эки къайыкъны кёрдю. Чабакъчыла уа, къайыкъладан тюшюп, чабакъ ауларын жууа эдиле. 3Шимоннукъу болгъан бир къайыкъгъа минип, жагъадан бираз арлакъ жюзерге Исса андан тиледи, сора къайыкъда олтуруп халкъны юйрете эди. 4Юйретиуюн тохтатханында уа, Шимоннга: «Теренине жюз да, чабакъ тутаргъа ауларыгъызны атыгъыз», – деди. 5Шимон Анга жууапха: «Устаз! Биз сау кечени кюрешгенбиз эм бир зат да туталмагъанбыз. Алай болсада, Сен айтхан ючюн ауну атайым», – деди. 6Былай этип, ала бек кёп чабакъ тутдула, алай бла аланы чабакъ аулары окъуна жыртыла эди. 7Сора башха къайыкъда болгъан нёгерлерине, алагъа болушургъа келсинле деп къол булгъап билдирдиле. Ала келдиле эм эки къайыкъны да толтурдула, алай бла ала батып башладыла. 8Муну кёрюп, Шимон Петер Иссаны тобукъларына аууп: «Раббий, менден кет! Нек десенг мен гюняхлы адамма», – деди. 9Нек десегиз аллай бир чабакъ тутханларындан, анга да, аны бла болгъанланы барысына да уллу къоркъуу тюшген эди. 10Аны кибик Шимонну нёгерлери болгъан Зебедейни жашлары Якъупха да, Ахиягъа да (къоркъуу тюшген эди). Исса Шимоннга: «Къоркъма, бюгюнден арысында адамланы тутарыкъса», – деди. 11Сора, эки къайыкъны да жагъагъа чыгъарып, барын да къоюп, Аны ызындан тебиредиле. 12Исса бир шахарда болгъан заманда, битеу санларын келепен ауруу алгъан бир адам келип, Иссаны кёрюп, Анга жалбара: «Раббий! Сюйсенг, мени тазаларгъа болаллыкъса», – дей, беттёбен ауду. 13Исса къолун узатып, анга тийип: «Сюеме, тазалан», – деди. Эм олсагъатдан келепен ауруу аны юсюнден кетди. 14Исса анга, муну бир кишиге да айтмазгъа, алай а барып дин къуллукъчугъа кёрюнюрге эм кесини тазаланнганы ючюн адамлагъа шагъатлыкъгъа, Муса буйрукъ этгенча, къурман этерге буюрду. 15Алай а Иссаны юсюнден хапар кёпден кёп жайыла эди, бек кёп халкъ да, Анга тынгылар ючюн эм аурууларындан сау этилир ючюн жыйыла эди. 16Ол а адам жашамагъан жерлеге кетип, тилек эте эди. 17Бир кюн, Исса юйрете тургъан заманда, Галилеяны бла Иудеяны эм Иерусалимни хар жерлеринден келген фарисейле бла Таурат устазла да мында олтура эдиле. Исса Раббийни кючю бла ауругъанланы сау эте эди. 18Ол заманда бир къауумла, санлары къурушхан бир адамны, жатхан жери бла келтирдиле, аны (юйге) кийирип, Иссаны аллына салыргъа кюрешдиле. 19Халкъны кёплюгюнден, аны кийирирге жер тапмай, юйню башына миндиле да, къошунланы ачып, саусузну жатхан жери бла ортагъа Иссаны аллына тюшюрдюле. 20Исса, аланы ийнаныуларын кёрюп, ол адамгъа: «Гюняхларынг кечиледиле», – деди. 21Дин алимле бла фарисейле: «Кяфыр сёлешген Бу кимди? Гюняхланы кечерге, бир Аллахдан башха ким болаллыкъды?» – деп ойлашып башладыла. 22Исса, аланы ойлашыуларын ангылап, алагъа жууапха: «Сиз жюреклеригизде не ойлашасыз? 23Не тынчды: „Гюняхларынг кечиледиле“ дегенми, огъесе: „Тур да жюрю“ дегенми? 24Алай а Адам Улуну жер юсюнде гюняхланы кечерге эркинлиги болгъанын сиз билир ючюн (айтама)», – деди. Сора Ол, саусузгъа: «Санга айтама: тур, жатхан жеринги ал да, юйюнге бар!» – деди. 25Ол да олсагъат аланы алларында къобуп, жатхан жерин алды да, Аллахха махтау сала, юйюне кетди. 26Сора барын да къоркъуу алып, Аллахха махтау салдыла эмда къоркъуудан толуп: «Сейирлик ишле кёрдюк биз бюгюн!» – дедиле. 27Андан сора Исса чыкъды эмда жасакъ жыйылгъан жерде олтургъан, Левий атлы жасакъ жыйыучуну кёрюп, анга: «Мени ызымдан кел!» – деди. 28Ол хар затын да къоюп, туруп, Иссаны ызындан кетип къалды. 29Сора Левий кесини юйюнде Анга уллу сыйлау этди. Анда бек кёп жасакъ жыйыучула эм ала бла олтургъан башхала бар эдиле. 30Дин алимле бла фарисейле уа ыразы болмай, Иссаны сохталарына: «Сиз жасакъ жыйыучула бла, гюняхлыла бла нек ашайсыз-ичесиз?» – дей эдиле. 31Исса уа алагъа жууапха: «Дохтур керекли саула тюйюлдюле, алай а ауругъанладыла. 32Мен тюзлюклюлени тюйюл, гюняхлыланы тобагъа къайтышыргъа чакъырыр ючюн келгенме», – деди. 33Ала уа Анга: «Ахияны сохталары кёп ораза тутадыла, тилек да этедиле, фарисейлени сохталары да алай. Сеникиле уа нек ашайдыла-ичедиле?» – дедиле. 34Ол алагъа: «Киеуню нёгерлерине, киеу ала бла болгъан заманда ораза тутдурургъа болаллыкъмысыз? 35Алай а киеу аладан сыйырылгъан кюнле келликдиле. Ол заманда, ол кюнледе ораза тутарыкъдыла», – деди. 36Сора алагъа: «Бир киши да жангы кийимден жыртып алып, эски кийимге жамау салмайды. Алай этсе, жангыны да жыртыр, жангы кийимден жамау эскиге да жарамаз. 37Бир киши да жангы чагъырны эски гыбытлагъа къуймайды. Алай этсе, жангы чагъыр гыбытланы жыртыр, чагъыр да агъар, гыбытла да зыраф болурла. 38Алай а жангы чагъырны жангы гыбытлагъа къуяргъа керекди. Алай болса, экиси да сакъланырыкъдыла. 39Эм бир киши да, эски чагъыр ичип, олсагъат жангы чагъыр ичерге сюерик тюйюлдю, нек десегиз: „Эски чагъыр игиди“ дерикди», – деп оюм берген таурух айтды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\