ЛУКА 6

1Бир шабат кюн, Исса урлукъ себилген сабанланы ичи бла баргъан заманда, Аны сохталары будай башланы юзюп, къоллары бла уууп ашай эдиле. 2Фарисейледен бир къауумлары уа алагъа: «Шабат кюн этерге жарамагъанны нек этесиз?» – дедиле. 3Исса алагъа жууапха: «Дауут кеси да, аны биргесине болгъанла да ач болгъан заманда ол не этгенин окъумагъанмысыз? 4Ол, Аллахны юйюне кирип, жаланда дин къуллукъчулагъа болмаса бир кишиге да ашаргъа тийишли болмагъан, анда салыннган ётмеклени алып ашагъанды, биргесине болгъанлагъа да бергенди», – деди. 5Сора алагъа: «Адам Улу шабат кюнню да Бийиди», – деди. 6Башха шабат кюнде да Анга синагогагъа кирип, юйретирге тюшдю. Анда онг къолу къуругъан бир адам бар эди. 7Дин алимле бла фарисейле уа, Иссаны терслерге сылтау табар ючюн, шабат кюн сау этерми деп, Аны сынап къарай эдиле. 8Ол а, аланы ойлашханларын билип, къолу къуругъан адамгъа: «Тур да ортагъа чыкъ», – деди. Ол турду да, алгъа чыкъды. 9Сора Исса алагъа: «Мен сизге сорайым: шабат кюн не этерге керекди? Ахшылыкъмы, огъесе аманлыкъмы? Жанны къутхарыргъамы, огъесе жояргъамы?» – деди. Ала зат айтмадыла. 10Сора, аланы барысына да къарап, ол адамгъа: «Къолунгу узат», – деди. Ол да узатды, узатханлай, аны къолу бирси къолуча сау болуп къалды. 11Ала уа, къутуруп, кеси араларында Иссагъа не этейик дей эдиле. 12Ол кюнледе Исса, тилек этерге таугъа чыгъып, сау кечени Аллахдан тилек этип турду. 13Танг атхан заманда уа, Кесини сохталарын чакъырып, аладан онекисин сайлап, алагъа абустолла атады. Аны сайлагъанлары: 14Кеси Петер атагъан Шимон, аны къарындашы Эндрей, Якъуп, Ахия, Филип, Барталмай, 15Маттай, Тома, Алфай улу Якъуп, Патриот аталгъан Шимон, 16Якъуп улу Иуда эм ол артда сатлыкъ болгъан Искариот Иуда эдиле. 17Исса, ала бла таудан тюшюп, тюз жерде тохтады, Аны кёп сохталары да, битеу Иудеядан бла Иерусалимден эм Тирни бла Сидонну тенгиз боюнунда жерлеринден келген бек кёп халкъ да (тохтады). 18Ала уа Анга тынгыларгъа эм аурууларындан сау этилирге келген эдиле, аны кибик харам нюрледен термилгенле да сау этиле эдиле. 19Битеу халкъ Иссагъа тиерге излей эди, нек десегиз Андан кюч чыгъып, барын да сау эте эди. 20Исса Кесини сохталарына къарап: «Жарлыла насыплысыз, нек десегиз Аллахны Патчахлыгъы сизниди. 21Бусагъат заманда ач болгъанла насыплысыз, нек десегиз тоярыкъсыз. Бусагъат заманда жилягъанла насыплысыз, нек десегиз къууанырыкъсыз. 22Адам Улу ючюн сизни адамла кёрюп болмагъан заманда, сизни (жамауатдан) къыстагъан, сёкген эм сизни атыгъызны аманнга чыгъаргъан заманда сиз насыплысыз. 23Ол кюн сюйюнюгюз эмда уллу къууанч этигиз, нек десегиз кёкледе сизни (аллыкъ) саугъагъыз уллуду. Аланы аталары да файгъамбарлагъа алай этгендиле. 24Байла, сизге уа палах! Нек десегиз сиз кесигизни жапсарылыуугъузну энди аласыз. 25Бусагъат заманда тойгъанла, сизге палах! Нек десегиз ач боллукъсуз. Бусагъат заманда кюлгенле, сизге палах! Нек десегиз жилярыкъсыз эм сарнарыкъсыз. 26Битеу адамла сизни юсюгюзден ахшы айтхан заманда, сизге палах! Нек десегиз аланы аталары да жалгъан файгъамбарлагъа алай этгендиле». 27«Алай а тынгылагъанла, сизге айтама: душманларыгъызны сюйюгюз, сизни кёрюп болмагъанлагъа ахшылыкъ этигиз. 28Сизге къаргъыш этгенлеге алгъыш этигиз эм сизни жюрегигизни къыйнагъанла ючюн тилек этигиз. 29Сени бир жаягъынга ургъаннга экинчисин да буруп тут, сени тыш кийиминги сыйыргъаннга кёлегинги алыргъа да чырмау этме. 30Сенден тилеген хар адамгъа бер эм сеникин алгъандан артха алыргъа излеме. 31Адамла сизге къалай этерлерин сюе эсегиз да, сиз да алагъа алай этигиз. 32(Жаланда) сизни сюйгенлени сюе эсегиз, аны ючюн сизге не ыспас? Нек десегиз гюняхлыла да аланы сюйгенлени сюедиле. 33Эмда сизге ахшылыкъ этгенлеге ахшылыкъ эте эсегиз, аны ючюн сизге не ыспас? Нек десегиз гюняхлыла да алай этедиле. 34Эм аладан артха алыргъа умут этгенлеригизге ёнгкюч бере эсегиз, аны ючюн сизге не ыспас? Нек десегиз гюняхлыла да бергенлерин артха алыр ючюн гюняхлылагъа ёнгкюч бередиле. 35Сиз а душманларыгъызны сюйюгюз, аладан бир зат да умут этмегенлей, ахшылыкъ да этигиз, ёнгкюч да беригиз. Сора сизге уллу саугъа болур, сиз Аллаху-Тааланы уланлары болурсуз, нек десегиз Ол, игиликни билмегенлеге да, огъурсузлагъа да игиликлиди. 36Алай бла сизни кёкдеги Атагъыз жумушакъ жюрекли болгъаны кибик, сиз да жумушакъ жюрекли болугъуз». 37«Терслемегиз, сиз да терсленмезсиз; айыпламагъыз, сиз да айыпланмазсыз; кечигиз, сиз да кечилирсиз. 38Беригиз, сизге да берилир: къагъылгъан, басылгъан эм топ-толу болгъан ахшы ёлчеу бла сизни къучагъыгъызгъа къуярла. Нек десегиз не ёлчеу бла ёлчелей эсегиз да, сизге да тамам ол ёлчеу бла ёлчеленирикди», – деди. 39Аны кибик алагъа бу оюм берген таурухну да айтды: «Сокъур сокъурну жюрютюрге болаллыкъмыды? Экиси да уругъа жыгъылмазламы? 40Сохта кесини устазындан уллу тюйюлдю, алай а билими тамам болгъан хар ким да устазыча боллукъду. 41Сен къарындашынгы кёзюндеги бутакъчыкъгъа нек къарайса, кесинги кёзюнгде томуроуну уа сезмеймисе? 42Неда, сен кесинги кёзюнгде томуроуну кёрмеген заманда къарындашынга: „Къарындашым! Эркинлик бер, мен сени кёзюнгден бутакъчыкъны чыгъарайым“ деп айтыргъа къалай болаллыкъса? Эки бетли! Алгъа кесинги кёзюнгден томуроуну чыгъар, сора къарындашынгы кёзюнден бутакъчыкъны къалай чыгъарыргъа ол заманда кёрюрсе». 43«Аман кёгет берген ахшы терек жокъду, ахшы кёгет берген аман терек да жокъду. 44Хар терек кесини кёгетинден танылады. Кёкен терекден инжир жыймайдыла, чырпыдан да жюзюм алмайдыла. 45Огъурлу адам кесини жюрегини огъурлу хазнасындан огъурлулукъ чыгъарады, огъурсуз адам а кесини жюрегини огъурсуз хазнасындан огъурсузлукъ чыгъарады; нек десегиз аны ауузу жюрегинде болгъанны айтады». 46«Сиз Манга: „Раббий! Раббий!“ деп, нек айтасыз, Мен сизге айтханны уа этмейсиз? 47Манга келип, Мени сёзлериме тынгылагъан эм аланы толтургъан хар адам кимге ушагъанын сизге айтайым: 48Ол, къазып, терен этип, мурдорун ташны юсюне салып юй ишлеген адамгъа ушайды. Суу къутургъан заманда, ырхы ол юйге бошланнганда, юй ташны юсюнде орналгъаны себепли, (суу) аны жеринден тепдиралмады. 49Тынгылагъан эм толтурмагъан адам а, юйюн мурдорсуз, жер юсюнде ишлеген адамгъа ушайды. Анга ырхы бошланнган заманда, олсагъат ол юй аууп саулай оюлуп кетди».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\