МАРК 1

1Аллахны Уланы Масих Иссаны юсюнден Хайыр Хапарны башланнганы. 2Файгъамбарланы китапларында: «Ма, Мен билдириучюмю Сени аллынгда иеме, ол а Сени аллынгда жолунгу хазырлар»; 3«Къум тюзде къычыргъанны ауазы: „Раббийге жол хазырлагъыз, Анга тюз ызла этигиз!“ дейди», – деп жазылгъаныча, 4Сууда Кёмюлдюрюучю Ахия къум тюзде кёрюндю. Ол, гюняхла кечилир ючюн тобагъа къайтышып, сууда кёмюлдюрюлюрге керекди деп ууаз бере эди. 5Битеу Иудея къыралны халкъы да, Иерусалимлиле да анга келип, бары да кеслерини гюняхларын айтып ачыкъ эте, анга Иордан сууунда кеслерин кёмюлдюрте эдиле. 6Ахияны кийими тюе жюнюнден эди, белинде белибауу да териден эди, ашы да мачала бла чегет бал эди. 7Ол: «Мени ызымдан менден Кючлю келеди; мен ийилип Аны аякъ кийимини бауун тешерге тийишли да тюйюлме. 8Мен сизни суу бла кёмюлдюргенме, Ол а сизни Сыйлы Нюр бла кёмюлдюрлюкдю», – деп ууаз бере эди. 9Сора ол кюнледе Исса, Галилеяны Назарет шахарындан келип, Ахиягъа Кесин Иордан сууунда кёмюлдюртдю. 10Исса суудан чыгъа туруб’а, олсагъат кёкле ачылып, Сыйлы Нюрню, кёгюрчюн кибик Кесине тюшгенин кёрдю. 11Сора кёкледен: «Сен Мени сюйюлюннген Уланымса, Мен Санга ыразыма», – деген ауаз келди. 12Андан сора мычымай Нюр Аны къум тюзге элтди. 13Исса анда къум тюзде, шайтандан сыналып, къыркъ кюн турду, жаныуарла бла болду. Анда Анга мёлекле къуллукъ эте эдиле. 14Ахия тутулгъандан сора уа, Исса Аллахны Патчахлыгъыны юсюнден Хайыр Хапарны билдире, Галилеягъа келди 15Эмда: «Заман жетгенди, Аллахны Патчахлыгъы жууукълашханды: тобагъа къайтышыгъыз эм Хайыр Хапаргъа ийнаныгъыз», – дей эди. 16Галилея кёлню къаты бла озуп бара туруб’а, Шимонну бла аны къарындашы Эндрейни, кёлге чабакъ ау ата тургъанларынлай кёрдю. Бу адамла чабакъчыла эдиле. 17Сора Исса алагъа: «Мени ызымдан келигиз, Мен сизни адамланы тутуучула болурча этерме», – деди. 18Ала да олсагъат, чабакъ ауларын къоюп, Аны ызындан тебиредиле. 19Сора, алайдан бир кесек озгъанлай, Ол Зебедейни жашлары Якъупну бла Ахияны кёрдю. Ала да къайыкъда чабакъ ауларын жамай тура эдиле. 20Исса олсагъат аланы чакъырды. Ала да, аталары Зебедейни ишчилери бла къайыкъда къоюп, Иссаны ызындан тебиредиле. 21Сора Кафарнахумгъа келдиле. Шабат кюн Исса, мычымай синагогагъа кирип, юйретип башлады. 22Аны юйретиуюне сейирсине эдиле, нек десегиз Ол аланы дин алимлеча тюйюл, къудурети болгъанча юйрете эди. 23Аланы синагогаларында харам нюрю болгъан бир адам бар эди, ол къычырып: 24«Къой бизни, Назаретли Исса! Сени бизни бла не ишинг барды? Сен бизни жояргъа келгенсе! Сени ким болгъанынгы билеме, Аллахны Сыйлысыса!» – деди. 25Исса уа: «Тын, бу адамдан чыкъ!» – деп харам нюрню тыйды. 26Харам нюр, аны къалтыратып, уллу ауаз бла къычырыкъ этип, аны ичинден чыкъды. 27Сора бары да сейирсиндиле, алай бла бир-бирлерине: «Бу неди? Неди бу жангы, къудуретли юйретиу? Ол харам нюрлеге да буйрукъ этеди, ала да Анга бойсунадыла!» – деп сора эдиле. 28Сора терк окъуна Аны юсюнден хапар Галилеяны битеу ол тийресинде жайылды. 29Кёп турмай синагогадан чыгъып, Якъуп бла эм Ахия бла, Шимонну бла Эндрейни юйюне келдиле. 30Шимонну къайын анасы уа къызыу ауруп жата эди эмда олсагъат Иссагъа аны айтдыла. 31Исса, аны къатына келип, къолундан тутуп къобарды. Тиширыу къызыу аурууундан олсагъат сау болду эмда алагъа шапалыкъ этип башлады. 32Ингир болгъанда уа, кюн батхан заманда, Иссагъа битеу ауругъанланы бла жинлилени келтирдиле. 33Битеу шахар эшиклени аллына жыйылды. 34Анда Исса кёп тюрлю аурууладан къыйналгъан кёплени сау этди, кёп жинлени адамладан къыстады эмда, Ол Масих болгъанын билгенлери себепли, жинлеге сёз айтыргъа къоймады. 35Эрттенликде уа бек эртте туруп чыкъды да адам болмагъан жерге кетип, анда тилек эте эди. 36Шимон да, аны бла болгъанла да Иссаны ызындан бардыла. 37Эмда Аны табып, Анга: «Бары да Сени излейдиле!» – деп айтдыла. 38Ол алагъа: «Жууукъ эллеге бла шахарлагъа барайыкъ, Мен анда да ууаз берейим, нек десегиз Мен аны ючюн чыгъып келгенме», – деди. 39Сора Ол битеу Галилеяда аланы синагогаларында ууаз берип жюрюй эди, жинлени да къыстай эди. 40Анга келепен ауруулу келип, Анга жалбарып эмда Аны аллында тобукъланып: «Сюйсенг, мени тазаларгъа болаллыкъса», – деди. 41Иссаны анга жаны ауруп, къолун узатып, анга тийип: «Сюеме, тазалан!» – деди. 42Ол сёзден сора келепен ауруу олсагъат андан кетип, ол тазаланып къалды. 43Исса анга къаты айтып: 44«Сакъ бол, бир кишиге бир зат айтма, алай а барып, дин къуллукъчугъа кёрюнюп, тазаланнганынг ючюн, адамлагъа шагъатлыкъгъа, Муса буйрукъ этген къурманланы элт», – деп олсагъат аны ийди. 45Ол а, чыкъгъанлай, болуннганны хар жерде жайып билдирип башлады. Ол себепден Исса энди шахаргъа ачыкъ киралмады, алай а тышында, адам болмагъан жерледе турду. Ары Анга хар жерден адамла келе эдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\