МАРК 11

1Иерусалимге жууукълашып, Зейтун тауну къатындагъы Бейтпагейге эм Бейтхиниге жетген заманларында, Исса Кесини сохталарындан экисин ийип, 2Алагъа: «Бу аллыгъыздагъы элге барыгъыз; ары киргенлей олсагъат, анга алыкъа бир киши да минмеген, тагъылып тургъан гылыуну табарсыз; аны тешип келтиригиз. 3Сора сизге биреу: „Сиз муну не этесиз?“ деп айтса, сиз: „Ол Раббийге керекди“ деп жууап этигиз; ол аны олсагъат берип иер » деди. 4Ала барып, орамда къабакъ аллында тагъылып тургъан гылыуну табып, аны тешдиле. 5Сора алайда тургъанладан бир къауумла алагъа: «Не этесиз? Гылыуну нек тешесиз?» – дедиле. 6Была алагъа, Исса айтханча жууап этдиле; айтханлай аланы тыймадыла. 7Сохтала гылыуну Иссагъа келтирдиле эмда аны юсюне кеслерини кийимлерин салдыла; Исса анга минди. 8Кёпле кеслерини кийимлерин жол юсюне жая эдиле, башхалары уа терекледен бутакъла кесип алып, жол юсюне жая эдиле. 9Аллында баргъанла да, ызындан баргъанла да: «Хозана! Раббийни аты бла Келген алгъышлыды! 10Атабыз Дауутну, Раббийни аты бла келе тургъан патчахлыгъы алгъышлыды! Эм Бийикдегине хозана!» – деп къычыра эдиле. 11Сора Исса, Иерусалимге жетип, табыныучу юйге келди; анда барына да къарап, заман кеч болгъаны себепли, Онекиси бла Бейтхиниге кетди. 12Экинчи кюн, ала Бейтхиниден чыкъгъан заманда, Исса ач эди; 13Эмда чапыракълы бир инжир терекни узакъдан кёрюп, анда бир зат табар эсем деп, барды; алай а, анга жетип, чапыракъладан башха бир зат да тапмады; нек десегиз ол заманда инжирни кезиую тюйюл эди. 14Сора Исса терекге: «Мындан арысында ёмюрге сенден бир киши да кёгет ашамасын!» – деди. Муну сохталары эшитдиле. 15Сора Иерусалимге жетдиле. Исса, табыныучу юйге келип, ол юйде сатыу-алыу этгенлени къыстап башлады; ахча алышындырыучуланы столларын да, кёгюрчюн сатханланы шиндиклерин да аудурду. 16Табыныучу юйню жери бла бир тюрлю затны алып, ётерге бир кишини къоймады. 17Эмда алагъа: «Мени юйюме битеу миллетлеге да тилек юй деп аталлыкъды деп жазылмагъанмыды? Сиз а аны тонаучуланы уясы этгенсиз», – деп юйретди. 18Дин алимле бла баш дин къуллукъчула, муну эшитип, Иссаны къалай жояйыкъ деп, амал излей эдиле. Андан къоркъа эдиле; нек десегиз битеу халкъ Аны юйретиуюне сейирсине эди. 19Кеч болгъанда уа, Исса шахардан чыгъып кетди. 20Эрттенликде, озуп бара туруп, инжир терекни тамырына дери къуругъанын кёрдюле. 21Сора, Петер эсине тюшюрюп, Анга: «Устаз! Къара, ол сен къаргъагъан инжир терек къуругъанды!» – деди. 22Исса, жууап эте, алагъа: 23«Аллахха ышаныуну къаты тутугъуз. Кертисин айтама сизге: ким кеси жюрегинде ишекленмей, айтханымча болур деп ышанып, бу таугъа: „Кётюрюл да тенгизге атыл!“ десе, ол дегенча болур. 24Ол себепден сизге айтама: тилегигизде не тилесегиз да, алгъаныгъызгъа ийнаныгъыз – болур сизге. 25Сизни кёкледеги Атагъыз да сизни терсликлеригизни кечер ючюн, тилекде тургъан заманыгъызда, кимге не гурушхагъыз бар эсе да, кечигиз. 26Кечмей эсегиз а, сизни кёкледеги Атагъыз да сизни терсликлеригизни кечерик тюйюлдю», – деди. 27Дагъыда Иерусалимге келдиле. Исса табыныучу юйде жюрюген заманда, Аны къатына баш дин къуллукъчула, дин алимле эм таматала келип, 28Анга: «Сен быланы кимни эркинлиги бла этесе? Муну этерге быллай эркинликни Санга ким бергенди?» – дедиле. 29Исса алагъа жууапха: «Мен да сизге бир зат сорайым, Манга жууап этигиз; сора Мен да, быланы кимни эркинлиги бла этгеними айтырма сизге. 30Ахияны сууда кёмюлдюрюую кёкденми эди, огъесе адамладанмы? Манга жууап этигиз», – деди. 31Ала уа кеси араларында: «„Кёкден“ десек, Ол бизге: „Сора анга нек ийнанмагъан эдигиз?“ дер», – деп ойлаша эдиле. 32«Адамладан» дерге уа халкъдан къоркъа эдиле; нек десегиз Ахияны бары да керти файгъамбаргъа санай эдиле. 33Сора Иссагъа жууапха: «Билмейбиз», – дедиле. Исса да алагъа жууапха: «Мен да бу ишлени кимни эркинлиги бла этгеними айтырыкъ тюйюлме сизге», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\