МАРК 12

1Сора Исса алагъа оюм берген таурухла бла былай айтып башлады: «Бир адам, жюзюм бахча орнатып, тёгерегине буруу этгенди, жюзюм эзиучю орун къазгъанды, къала ишлегенди, сора аны жюзюмчюлеге жалгъа берип, узакъгъа кетгенди. 2Заман жетгенде, жюзюмчюледен жюзюм бахчаны кёгетлерин алыр ючюн, жюзюмчюлеге бир къулун ийгенди. 3Ала уа, аны тутуп, тюйюп, бир зат да бермей ийгендиле. 4Дагъыда алагъа башха къулун ийгенди; аны да ташла бла башын тешип, сансыз этип ийгендиле. 5Ол дагъыда башхасын ийгенди; аны да ёлтюргендиле. Башха кёбюсюн да ийгенди; кимин тюйгендиле, кимин ёлтюргендиле. 6Бахчаны иесини бек сюйген жангыз бир уланы бар эди. Ахырында, „Уланымдан уялырла“ деп аны да алагъа ийгенди. 7Жюзюмчюле уа бир-бирлерине: „Бу, мюлкге ие боллукъду; барып, аны ёлтюрейик, къалгъан мюлк бизни болур“ дегендиле. 8Алай бла аны тутуп ёлтюргендиле да, жюзюм бахчадан тышына атхандыла. 9Жюзюм бахчаны иеси энди не этер? Келир да, жюзюмчюлени жояр, жюзюм бахчаны да башхалагъа берир. 10Китапда: „Юй ишлеучюле къабыл этмей къойгъан таш, ма ол мюйюшню баш ташы болгъанды. 11Ол Раббийденди эм бизни кёзюбюзге сейир кёрюнеди“ деп жазылгъанны сиз окъумагъанмысыз?». 12Иссаны бу оюм берген таурухда аланы юслеринден айтханын ангылагъанлары себепли, Аны тутаргъа сылтау излей эдиле; алай болсада халкъдан къоркъуп къойдула. Сора Аны къоюп, кетдиле. 13Аны сёз бла тутар ючюн Анга фарисейледен бла иродчуладан бир къауумун ийдиле. 14Ала уа келип, Анга: «Устаз! Сен тюз сёзлю болгъанынгы эм биреуню кёлюне жетерге кюрешмегенинги биз билебиз; нек десенг бир кишиге да бет этип къарамайса, алай а Аллахны жолуна тюз юйретесе. Кесарьгъа жасакъ берирге тийишлимиди, огъесе тюйюлмюдю? Биз берейикми, огъесе бермейикми?» – дедиле. 15Ол а, аланы эки бетлиликлерин билип, алагъа: «Нек сынайсыз Мени? Келтиригиз Манга бир динар, Мен аны кёрейим», – деди. 16Ала келтирдиле. Ол алагъа: «Бу сурат бла жазыу кимнидиле?» – деди. Ала Анга: «Кесарьныдыла», – дедиле. 17Исса алагъа жууапха: «Кесарьныкъын кесарьгъа, Аллахныкъын а Аллахха беригиз», – деди. Сора Анга сейирсиндиле. 18Андан сора, тиргизилиу жокъду деп айтыучу садукейле, Анга келип: 19«Устаз! Муса Тауратда бизге: „Биреуню къарындашы ёлюп, аны къатыны къалса, сабийлери уа къалмаса, сора аны къарындашы аны къатынын алсын да, къарындашына урлукъ болдурсун“ деп жазгъанды. 20Жети къарындаш бар эдиле. Биринчиси къатын алып, сабийлери болмай ёлгенди. 21Ол къатынны экинчиси алгъанды, ол да сабийлери болмай ёлгенди. Ючюнчюсюне да алай болгъанды. 22Ол къатынны жетиси да алгъандыла, артларында сабийле къалдырмагъандыла. Барындан да артда къатын да ёлгенди. 23Алай бла тиргизилиуде, тиргизилип тургъанларында, ол аладан къайсыны къатыны боллукъду? Нек десенг ол жетисини да къатыны болгъанды», – деп сордула. 24Исса алагъа жууапха: «Не Сыйлы Китапланы, не Аллахны кючюн билмейсиз; жангылгъаныгъыз бу себепден тюйюлмюдю? 25Нек десегиз ёлгенледен тиргизилген заманларында, не къатын алмайдыла, не эрге бармайдыла, алай а кёкледе мёлеклеча турадыла. 26Ёлгенлени юсюнден а, аланы тиргизилликлерин сиз Мусаны китабында, жана тургъан кёкенни юсюнден жазылгъан бёлюмюнде Аллах анга: „Мен Ибрахимни Аллахыма, Исхакъны Аллахыма, Якъупну Аллахыма“ деп айтханын окъумагъанмысыз? 27Аллах ёлгенлени Аллахы тюйюл, сауланы Аллахыды. Алай бла, сиз бек жангыласыз», – деди. 28Дин алимледен бирлери, аланы даулашыуларын эшитип эмда Исса алагъа иги жууап этгенин кёрюп, къатына келип, Анга: «Битеу фарызладан эм уллусу къайсыды?» – деп сорду. 29Исса анга: «Битеу фарызладан эм уллусу буду: „Тынгыла, Израиль! Бизни Раббий Аллахыбыз бир Раббийди; 30Раббий Аллахынгы битеу жюрегинг бла, битеу жанынг бла, битеу акъылынг бла, битеу кючюнг бла сюй“ деген, ма, биринчи фарыз! 31Экинчиси да анга ушаш: „Жууугъунгу, кесинг-кесинги сюйгенча сюй“ деген; бу фарызладан уллу башха фарыз жокъду», – деп жууап этди. 32Дин алим Анга: «Ахшы айтдынг, Устаз! Аллах бирди эм Андан башха жокъду деп, тюз айтдынг. 33Аны битеу жюреги бла, битеу акъылы бла, битеу жаны бла, битеу кючю бла сюйюу, жууугъун да кеси-кесин сюйгенча сюйюу, саулай кюйдюрюлген къурманладан да, башха къурманладан да уллуду», – деди. 34Исса, аны акъыллы жууап этгенин кёрюп, анга: «Сен Аллахны Патчахлыгъындан узакъ тюйюлсе», – деди. Андан сора бир киши да энди Анга сорургъа базынмады. 35Табыныучу юйде юйретиуюн бардыра, Исса: «Масих Дауутну уланыды деп, дин алимле къалай айтадыла? 36Нек десегиз Дауут кеси Сыйлы Нюрню кёллендириую бла: „Раббий мени Бийиме:,Мен душманларынгы Сени аякъ тюбюнге салгъынчыгъа дери, Мени онг жанымда олтур‘, – дегенди“ деп айтханды. 37Алай бла Дауут кеси Анга Бий дейди: сора Ол Дауутну уланы къалай болур?» – деди. Кёп халкъ да Анга зауукъ этип тынгылай эди. 38Исса юйретиуюнде алагъа былай айтды: «Дин алимледен кесигизни сакълагъыз! Ала узун кийимле кийип жюрюрге, халкъ жыйылгъан жерледе салам алыргъа, 39Синагогалада алда олтурургъа, тойлада тёрде олтурургъа сюедиле. 40Ала башсыз къатынланы юйлерин ашайдыла, кёзбаугъа узун тилек этедиле. Бегирек да уллу терслик аллыкъдыла», – деди. 41Сора Исса, хазна жыйылыучу жерни туурасында олтуруп, халкъны хазна жыйылыучу жерге ахча салгъанына къарап турду. Кёп байла кёп сала эдиле. 42Бир жарлы, башсыз къатын а келип, эки лептон салды, ол а бир кодрантны тутады. 43Кесини сохталарын къатына чакъырып, Исса алагъа: «Кертисин айтама сизге, бу жарлы, башсыз къатын, хазна жыйылыучу жерге ахча салгъанланы барындан да кёп салгъанды. 44Нек десегиз бары да кеслерини артыкъларындан салгъандыла, бу къатын а къолайсызлыгъындан, битеу болгъанын, битеу кечинир затын бергенди», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\