МАРК 13

1Исса табыныучу юйден чыкъгъан заманда, Аны сохталарындан бири Анга: «Устаз! Къара къаллай ташладыла, къаллай мекямладыла!» – деди. 2Исса анга жууапха: «Кёремисе бу уллу мекямланы? Мында таш юсюнде таш да къаллыкъ тюйюлдю; бары да чачыллыкъды», – деди. 3Сора, Ол Зейтун тауда табыныучу юйню туурасында олтургъан заманда, кеслери жангыз Петер, Якъуп, Ахия эм Эндрей Анга: 4«Айт бизге, бу ишле къачан боллукъдула эм была барысы да боллугъуну не илишаны барды?» – деп сордула. 5Алагъа жууап эте, Исса былай айтып башлады: «Сакъ болугъуз, сизни бир киши да жангылтмасын. 6Нек десегиз Мени атым бла кёпле келликдиле, „Масих менме“ деп айтырыкъдыла эм кёплени жангылтырыкъдыла. 7Къазауат тауушланы эм уруш хапарланы эшитген заманыгъызда уа, къоркъмагъыз; нек десегиз была болургъа керекдиле. Алай а ол алыкъа дунияны ахыры тюйюлдю. 8Нек десегиз миллет миллетге, патчахлыкъ патчахлыкъгъа къажау къазауат этерикди, жер-жерледе жер тебиуле боллукъдула, ачлыкъла, къозгъалыула боллукъдула. Бу аурууланы башланнганыды. 9Сиз а кесигизге сакъ болугъуз; нек десегиз сизни сюдлеге берликдиле, синагогалада тюерикдиле, Мени ючюн оноучуланы бла патчахланы алларына элтилликсиз. Алай бла аланы алларында шагъатлыкъ этериксиз. 10Алгъа битеу миллетлеге Хайыр Хапар билдирилирге керекди. 11Сизни сюдге берирге элтген заманларында уа, сиз не айтырбыз деп къайгъы этмегиз эм алгъадан ойламагъыз; алай а сизге ол сагъатда не берилсе, аны айтыгъыз; нек десегиз сиз айтырыкъ тюйюлсюз, алай а Сыйлы Нюр айтырыкъды. 12Къарындаш къарындашны, ата да сабийлерин ёлтюртюрге берликди; сабийле да ата-аналарына къажау туруп, аланы ёлтюртюрюкдюле. 13Мени атым ючюн сизни бары да кёрюп боллукъ тюйюлдюле; ахырына дери тёзген а къутхарыллыкъды. 14Даниял файгъамбар айтханча, халеклик келтириучю жийиргенчли затны, болмазгъа керек болгъан жеринде тургъанын кёрген заманыгъызда уа – окъугъан ангыласын, – ол заманда Иудеяда болгъанла таулагъа къачсынла; 15Юй башында болгъан адам да, юйюнден бир зат алыргъа энишге тюшмесин, ичине кирмесин. 16Аулакъда болгъан адам да, кийимин алыргъа артха айланмасын. 17Ол кюнледе бууаз къатынлагъа бла эмчек ичиргенлеге уа къыйынлыкъ боллукъду. 18Къачхынчылыгъыгъыз къышхыда болмаз ючюн, тилек этигиз. 19Нек десегиз ол кюнледе, Аллах жаратхан дуния башланнганындан эндиге дери да болмагъан эмда болмазлыкъ, аллай палах боллукъду. 20Раббий ол кюнлени аз этмесе эди, бир адам да къутулмаз эди; алай а Ол Кеси сайлагъан сайланнганлары ючюн, ол кюнлени аз этгенди. 21Ол заманда биреу сизге: „Ма, Масих мындады“, неда: „Ма, андады“ десе, ийнанмагъыз. 22Нек десегиз жалгъан масихле эм жалгъан файгъамбарла чыгъарыкъдыла; амал болса, сайланнганланы окъуна жангылтыр ючюн илишанла эм сейирликле кёргюзтюрюкдюле. 23Сиз а сакъ туругъуз; ма, Мен сизге барын да алгъындан айтдым». 24«Ол кюнледе уа, ол палахдан сора, кюн мутхуз боллукъду, ай да кесини жарыгъын берлик тюйюлдю, 25Жулдузла да кёкден къуюллукъдула, кёкледеги къудуретле да къозгъалырыкъдыла. 26Ол заманда Адам Улуну уллу къудурети эм аламатлыгъы бла булутланы ичинде келгенин кёрлюкдюле. 27Сора ол заманда Ол, Кесини мёлеклерин ийип, Кесини сайлагъанларын дунияны тёрт жанындан, жерни къыйырындан кёкню къыйырына дери жыйдырлыкъды. 28Инжир терекден юлгю алыгъыз: аны бутакълары жумушап чапыракъ ийгенде, жай жууукъ болгъанын билесиз. 29Ол халда сиз быланы болгъанын кёрген заманыгъызда Адам Улу энди жууукълашханын, эшик къатында болгъанын билигиз. 30Кертисин айтама сизге, бу тукъум озгъунчу бу затла бары да боллукъдула. 31Кёк бла жер жокъ болсала да, Мени сёзлерим а къаллыкъдыла». 32«Ол кюнню неда ол сагъатны уа бир киши да билмейди, не кёкдеги мёлекле, не Улан, жаланда жангыз Ата биледи. 33Къарагъыз, сагъайып туругъуз, тилек этигиз; нек десегиз ол заман къачан келлигин билмейсиз. 34Ол заман жолгъа атлана туруп, кесини юйюн къоюп, кесини къулларына эркинлик, хар бирине кесини ишин берип, эшик сакълаучугъа да жукъламай сакъ турургъа буйрукъ этип кетген кишиге ушашды. 35Алай бла сагъайып туругъуз; нек десегиз юйню иеси не заманда келлигин билмейсиз, ингирдеми, огъесе кечени арасындамы, огъесе хораз къычыргъан замандамы, огъесе эрттенликдеми. 36Билмей тургъанлай келип, сизни жукълап тургъаныгъызлай тапмасын! 37Сизге айтханымы уа, барысына да айтама: сагъайып туругъуз!».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\