МАРК 14

1Эки кюнден сора Къутхарылыу байрам эм ачымагъан ётмеклени байрамы болургъа керек эди. Баш дин къуллукъчула бла дин алимле Иссаны хыйлалыкъ бла тутуп алып, ёлтюрюрге амал излей эдиле. 2Алай а: «Байрам заманда этмейик, халкъда къозгъалыу чыкъмасын», – дей эдиле. 3Исса Бейтхиниде, келепен ауруудан ауругъан Шимонну юйюнде болуп, ашаргъа олтургъан заманда, бир тиширыу акъ мермер сауут бла таза, багъалы нарддан этилген ариу ийисли жау келтирип келди эм сауутун сындырып, жауну Иссаны башына къуйду. 4Бир къауумла уа, мынга ачыуланып, кеси араларында: «Бу жауну былай жояргъа не кереги бар эди? 5Аны юч жюз динардан багъа сатып, ахчасын жарлылагъа юлеширге боллукъ эди», – деп, ол тиширыугъа тырман этдиле. 6Исса уа алагъа: «Къоюгъуз аны; аны нек жунчутасыз? Ол Манга огъурлу иш этгенди. 7Жарлыла сизни арагъызда хар заманда да бардыла, не заманда сюйсегиз да, алагъа ахшылыкъ эталлыкъсыз; Мен а сизни арагъызда хар заманда боллукъ тюйюлме. 8Ол къолундан келгенни этгенди: Мени чархымы алгъындан майлап, асыраргъа хазырлагъанды. 9Кертисин айтама сизге: битеу дунияда бу Хайыр Хапар къайда билдирилсе да, бу тиширыуну не этгени айтылыр, кеси да эсге тюшюрюлюр», – деди. 10Сора, онеки сохтадан бири, Искариот Иуда, Иссаны сатар ючюн, баш дин къуллукъчулагъа барды. 11Ала уа, муну эшитгенде къууандыла эм анга кюмюшле берирге айтдыла. Ол да Иссаны сатаргъа тап тюшген заманны излеп башлады. 12Ачымагъан ётмеклени байрамыны биринчи кюнюнде, Къутхарылыу байрамны къурманын кесген заманда, Иссаны сохталары Анга: «Къутхарылыу байрамны ашын къайда ашаргъа сюесе? Биз барып, хазырлайыкъ», – дедиле. 13Исса, сохталарындан экисин ийип, алагъа: «Шахаргъа барыгъыз; анда сизге, къошун бла суу алып баргъан адам жолугъур; аны ызындан барып, 14Ол кирген юйню иесине: „Устаз:,Мен сохталарым бла бирге Къутхарылыу байрамны ашын ашарыкъ отоу къайдады?‘ – дейди“ деп айтыгъыз. 15Ол сизге, жасалып, хазырланнган огъаргъы уллу отоуну кёргюзтюр; анда хазырлагъыз бизге», – деди. 16Сора сохталары кетдиле эмда шахаргъа келип, барын да Исса айтханыча табып, анда Къутхарылыу байрамны ашын хазырладыла. 17Ингир болгъанда, Ол онекиси бла келди. 18Сора ала олтуруп ашагъан заманда, Исса: «Кертисин айтама сизге, Мени бла ашагъанладан биригиз Мени сатарыкъды», – деди. 19Ала мудах болуп, Анга бир-бири ызындан: «Менми болурма, менми болурма?» – деп соруп башладыла. 20Ол а алагъа жууапха: «Къолундагъын Мени бла табакъгъа булгъай тургъан онекигизден биригиз. 21Болсада Адам Улу Аны юсюнден жазылгъаныча барады; алай а Адам Улуну сатарыкъ адамгъа палах! Ол адамгъа туумай къалса иги болур эди», – деди. 22Ашагъан кезиулеринде, Исса ётмекни алып, алгъыш этип, сындырды да, алагъа берип: «Алыгъыз, ашагъыз; бу Мени чархымды», – деди. 23Сора аякъны алып, шукур этип, алагъа берди; андан барысы да ичдиле. 24Дагъыда алагъа: «Бу Мени кёпле ючюн тёгюлген, жангы кесаматны бегим этген къанымды. 25Кертисин айтама сизге: Мен Аллахны Патчахлыгъында жангысын ичер кюнюме дери, энди жюзюмню кёгетинден этилгенни ичерик тюйюлме», – деди. 26Сора, зикир айтып, Зейтун таугъа кетдиле. 27Сора Исса алагъа: «Сиз барыгъыз да бюгече Мени амалтын тентирериксиз; нек десегиз: „Сюрюучюню урлукъма, къойлары чачыллыкъдыла“ деп жазылгъанды; 28Тиргизилгенимден сора уа, Мен сизден алгъа Галилеягъа барлыкъма», – деди. 29Петер Анга: «Бары да тентиреселе да, мен тентиремем», – деди. 30Исса анга: «Кертисин айтама санга, сен бюгече окъуна хораз эки кере къычыргъынчы, Мени юч кере инкяр этериксе», – деди. 31Петер дагъыда бек кюч салып: «Манга Сени бла ёлюрге окъуна керек болсада, Сени инкяр этерик тюйюлме», – деди. Бары да алай айта эдиле. 32Сора ала Гетсемани атлы жерге келдиле. Исса, сохталарына: «Мен тилек этгинчи, былайда олтуруп туругъуз», – деди. 33Сора, Кесини биргесине Петерни, Якъупну, Ахияны алып кетип, термилип, уллу къайгъы этип башлады. 34Алагъа да: «Мени жаным ёлюм къайгъы этеди; былайда туруп, сагъайып туругъуз», – деди. 35Сора, бир кесек арлакъ барып, жерге аууп, амал бар эсе, бу сагъат Андан кери болурун тилек этип: 36«Эй Абба, Атам! Сени къолунгдан неда келликди; бу аякъны Менден кери оздур; алай а Мен сюйген тюйюл, Сен сюйген болсун», – деди. 37Сора, къайтып, аланы жукълап тургъанлай табып, Петерге: «Шимон, сен жукълапмы тураса? Бир сагъатны жукъламай туралмадынгмы? 38Сыналыугъа тюшмез ючюн, сагъайып туругъуз, тилек этигиз. Нюр таукелди, чарх а къарыусузду», – деди. 39Дагъыда, арлакъ барып, бу сёзню айтып тилек этди. 40Эмда, къайтып келип, аланы дагъыда жукълап тургъанлай кёрдю; нек десегиз аланы кёзлерин жукъу басхан эди. Ала Анга не жууап этерге да билмей эдиле. 41Сора ючюнчю кере келип, алагъа: «Энтда жатып жукълапмы турасыз? Болду! Заман жетди. Ма, Адам Улу гюняхлыланы къолларына бериледи! 42Туругъуз, кетейик! Ма, Мени сатхан жууукълашханды!» – деди. 43Олсагъат, Ол муну айта тургъанлай, онекисинден бири болгъан Иуда келип жетди; аны биргесине да баш дин къуллукъчуладан, дин алимледен, таматаладан жиберилген кёп халкъ къылычла бла, къазыкъла бла келдиле. 44Иссаны сатхан а: «Мен Кимни уппа этсем, Олду; Аны тутугъуз да сакъ болуп элтигиз», – деп, алагъа белги берген эди. 45Келгенлей, олсагъат Иссаны къатына барып: «Устаз! Устаз!» – деп, Аны уппа этди. 46Ала уа къолларын узатып Аны тутдула. 47Былайда тургъанладан бири уа, къылычын чыгъарып, баш дин къуллукъчуну къулун уруп, къулагъын тюшюрдю. 48Ол заманда Исса алагъа: «Сиз, Мени тутар ючюн аманлыкъчыгъа чыкъгъанча, къылычла бла эм къазыкъла бла чыкъгъансыз. 49Мен хар кюнден табыныучу юйде сизни бла болуп юйрете эдим, сиз Мени тутмай эдигиз; алай а Китапда жазылгъан толсун», – деди. 50Ол заманда сохталары бары да Аны къоюп къачдыла. 51Бир жаш, къымыжалай жабыугъа чулгъанып, Аны ызындан бара эди; аскерчиле аны сермеп тутдула. 52Алай а ол, жабыуун къоюп, аладан къымыжалай къачып къутулду. 53Сора Иссаны баш дин къуллукъчугъа келтирдиле; битеу баш дин къуллукъчула, таматала, дин алимле ары жыйылдыла. 54Петер Иссаны ызындан артхаракъ къалып, баш дин къуллукъчуну арбазыны ичине дери барды; анда къалауурла бла олтуруп, от жанында жылына эди. 55Баш дин къуллукъчула бла битеу синедрион а, Иссаны ёлтюрюрге берир ючюн, Анга къажау шагъатлыкъ излей эдиле, алай а тапмай эдиле. 56Анга кёпле жалгъан шагъатлыкъ этселе да, ол шагъатлыкъла толу жетмей эдиле. 57Сора бир къауумла, туруп, Анга къажау жалгъан шагъатлыкъ этип: 58«Биз Аны: „Къол бла ишленнген бу табыныучу юйню бузарыкъма да, юч кюнден сора къол бла ишленмеген башха юй къурарыкъма“ деп айтханын эшитгенбиз», – дедиле. 59Алай а аланы аллай шагъатлыкълары да толу жетмеди. 60Ол заманда баш дин къуллукъчу ортагъа туруп, Иссагъа: «Бир жууап нек бермейсе? Неди быланы Санга къажау этген бу шагъатлыкълары?» – деп сорду. 61Ол а, тынгылап, бир жууап да бермеди. Дагъыда баш дин къуллукъчу Анга соруп: «Алгъышлыны Уланы Масих Сенмисе?» – деди. 62Исса: «Менме; эмда сиз Адам Улуну Къудуретлини онг жанында олтуруп эм кёкдеги булутла бла келгенин кёрюрсюз», – деди. 63Ол заманда баш дин къуллукъчу кесини кийимлерин жыртып: «Энди бизге шагъатла неге керекдиле? 64Кяфырлыкъ этгенин эшитдигиз, сизге къалай кёрюнеди?» – деди. Ала уа бары да: «Ол ёлтюрюлюрге тийишлиди», – дедиле. 65Сора бир къауумла Аны юсюне тюкюрюп башладыла; Аны бетин жабып, Аны уруп: «Файгъамбарлыгъынгы кёргюзт!» – дей эдиле. Къалауурла да Аны жаякъларына ура эдиле. 66Петер тюбюнде арбазда болгъан заманда, баш дин къуллукъчуну къарауашларындан бири келип, 67Жылына тургъан Петерни кёрюп, анга ышанлап къарап: «Сен да Назаретли Исса бла эдинг!» – деди. 68Алай а ол инкяр этди: «Сени не айтханынгы билмейме, ангыламайма», – деп, ары тыш арбазгъа чыкъды; сора хораз къычырды. 69Къарауаш, Петерни кёрюп, былайда тургъанлагъа дагъыда: «Бу адам аладанды», – деп айтып башлады. 70Ол а дагъыда инкяр этди. Бир ауукъдан сора, былайда тургъанла Петерге дагъыда: «Кертиси да сен аладанса; нек десенг сен Галилеялыса, сёлешиуюнг да ушайды», – дедиле. 71Ол а, къаргъанып: «Ол сиз айтхан Адамны танымайма», – деп Аллах бла ант этип башлады. 72Ол заманда хораз экинчи кере къычырды. Сора Петер Иссаны анга: «Хораз эки кере къычыргъынчы, Мени юч кере инкяр этериксе», – деп айтхан сёзюн эсине тюшюрюп, жюрексинип жиляды.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\