МАРК 15

1Мычымай эрттенликде баш дин къуллукъчула таматала бла, дин алимле бла эм битеу синедрион бла бирге кенгеш этип, Иссаны байлап, элтип, Пилатха бердиле. 2Пилат Анга: «Сен Иудей Патчахмыса?» – деп сорду. Ол а анга жууапха: «Сен айтханчады», – деди. 3Баш дин къуллукъчула Аны кёп затла бла терслей эдиле. 4Пилат а дагъыда Анга: «Сен бир жууап да бермеймисе? Кёремисе, Санга къажау ненча шагъатлыкъ этедиле», – деп сорду. 5Исса уа мындан ары бир жууап да бермеди, Пилат анга бек сейирсинди. 6Хар Къутхарылыу байрамгъа Пилат алагъа, ала тилеген бир тутмакъны эркин этиучю эди. 7Ол заманда тюрмеде кесини къозгъаучу нёгерлери бла Барабба атлы биреу бар эди, ала уа халкъ къозгъалгъан заманда адам ёлтюрген эдиле. 8Сора халкъ, къычырышып, Пилатдан, ол алагъа хар заманда этгенича этерин тилеп башлады. 9Ол алагъа жууапха: «Мен сизге Иудей Патчахны эркин этсем сюемисиз?» – деди. 10Нек десегиз ол баш дин къуллукъчула Иссаны зарлыкъдан тутдургъанларын биле эди. 11Алай а баш дин къуллукъчула Иссадан эсе алагъа Бараббаны эркин этерин тилерге халкъны къозутдула. 12Пилат дагъыда алагъа: «Ол сиз Иудей Патчах атагъаннга уа мен не этсем сюесиз?» – деди. 13Ала дагъыда: «Аны къачха кер!» – деп къычырып башладыла. 14Пилат алагъа: «Не аманлыкъ этгенди да Ол?» – деди. Ала уа: «Аны къачха кер!» – деп, андан да бек къычырышдыла. 15Сора Пилат, халкъны ыразы этерге сюйюп, алагъа Бараббаны эркин этди. Иссаны уа, тюйдюрюп къачха керирге берди. 16Аскерчиле уа Аны претория атлы арбазны ичине элтип, анда битеу полкну жыйдыла. 17Иссагъа къызгъылдым кийим кийдирдиле, чыгъанадан таж эшип, Аны башына кийдирдиле. 18Сора: «Жашасын, Иудей Патчах!» – деп, Анга салам берип башладыла. 19Аны башына таякъ бла ура эдиле, Анга тюкюре эдиле эм тобукъланып, Анга сежда эте эдиле. 20Аны хыликкя этгенден сора уа, юсюнден къызгъылдым кийимни тешип, Анга Кеси кийимлерин кийдирдиле, сора Аны къачха керирге алып кетдиле. 21Сабандан келе тургъан Шимон атлы Киринейли бир адам алайтын озуп бара эди. Ол Аскендирни бла Руфну аталары эди. Иссаны къачын анга кётюртюп элтдирдиле. 22Иссаны Голгота атлы жерге келтирдиле, аны магъанасы уа: «баш сюек жер». 23Анда Анга ичерге мюр къатышдырылгъан чагъыр бердиле. Ол а ичмеди. 24Аны къачха кергенден сора, кимге не тюшерине чёп атып Аны кийимлерин юлеше эдиле. 25Аны къачха керген заманларында ючюнчю сагъат эди. 26Аны юсюнде терслигин кёргюзтген ярлыкъда: «Иудей Патчах», – деп жазылгъан эди. 27Аны бла эки аманлыкъчыны да къачха керген эдиле, бирин Аны онг жанында, экинчисин а сол жанында. 28Алай бла Сыйлы Китапда: «Аманлыкъчыла бла тенгнге саналгъанды», – деп жазылгъан сёз толду. 29Озуп баргъанла Анга аман айта эдиле, башларын булгъап: «Эй! Табыныучу юйню бузуп, юч кюннге жангыдан ишлеучю! 30Кесинг-Кесинги къутхар да, къачдан тюш!» – дей эдиле. 31Аны кибик баш дин къуллукъчула да дин алимле бла бирге хыликкя этип, бирбирлерине: «Башхаланы къутхара эди, Кеси-Кесин а къутхаралмайды! 32Израильни Патчахы Масих, энди къачдан тюшсюн, сора биз кёрюп Анга ийнанырбыз», – дей эдиле. Аны бла бирге къачха керилгенле да Анга аман айта эдиле. 33Алтынчы сагъатдан а тогъузунчу сагъатха дери битеу жер башында къарангы болуп турду. 34Тогъузунчу сагъатда Исса уллу ауаз бла: «Элохий, Элохий! Лема шевакътаний?» – деп къычырды, аны магъанасы уа «Эй Аллахым, эй Аллахым! Сен Мени нек атып къойдунг?» деген сёздю. 35Былайда тургъанладан бир къауумла муну эшитип: «Ма, Илиясны чакъырады!» – дей эдиле. 36Биреу а, чабып барып, жуугъучну мысты чагъырдан толтуруп, таякъгъа тагъып, Анга ичерге берип: «Тохтагъыз, Илияс Аны тюшюрюрге келлик эсе кёрейик», – деди. 37Исса уа, уллу къычырып, жанын берди. 38Ол заманда табыныучу юйде жабыу башындан тюбюне дери жыртылып экиге айырылды. 39Иссаны туурасында тургъан жюзбашчы Аны, алай къычырып, жан бергенин кёрюп: «Кертиси да бу Адам Аллахны Уланы эди!» – деди. 40Мында, узакъдан къарап тургъан тиширыула да бар эдиле; аланы арасында Магдаллы Мариям да, кичи Якъупну бла Юсюпню аналары Мариям да, Шеломит да бар эдиле. 41Исса Галилеяда болгъан заманда да ала, Аны ызындан барып, Анга къуллукъ этип тургъан эдиле. Аны бла бирге Иерусалимге келген башха кёпле да узакъдан къарай эдиле. 42Ол хазырлау кюн – алай демеклик шабат кюнню аллында кюн – болгъаны себепли, ингир болгъанлай, 43Кенгешни белгили члени, Араматиялы Юсюп келди. Ол а кеси да Аллахны Патчахлыгъын сакълагъанладан эди. Ол, таукелленип Пилатха барып, Иссаны ёлюгюн тиледи. 44Аны алай терк ёлгенине Пилат сейирсинди эмда жюзбашчыны чакъырып, анга: «Эрттеми ёлгенди?» – деп сорду. 45Эмда жюзбашчыдан тюзюн билип, ёлюкню Юсюпге берди. 46Юсюп, гетен къумач сатып алып, Иссаны къачдан тюшюрюп, Аны гетен къумач бла кебинлеп, къаяны къазып этилген къабыргъа салды; къабырны эшигине да таш аудуруп сюеди. 47Магдаллы Мариям бла Юсюпню анасы Мариям а, Иссаны къайда асырагъанларына къарап тура эдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\