МАРК 16

1Шабат кюн озгъанлай, Магдаллы Мариям, Якъупну анасы Мариям эм Шеломит барып Иссагъа сюртюр ючюн, ариу ийисли жау сатып алдыла. 2Сора бек эртте, ыйыкъны биринчи кюнюнде, кюн чыкъгъан заманда къабыргъа келдиле. 3Келгенде бир-бирлерине: «Къабырны эшигинден ташны бизге ким аудурур?» – дедиле. 4Сора къарап, ташны аудурулуп тургъанын кёрдюле; ол а бек уллу таш эди. 5Эмда къабыргъа киргенде, акъ кийим кийген жашны, онг жанында олтуруп тургъанын кёрдюле; эм бек къоркъдула. 6Ол а алагъа: «Къоркъмагъыз! Къачха керилген Назаретли Иссаны излейсиз; Ол тиргизилгенди, Ол мында жокъду. Ма Ол асыралгъан жер. 7Алай а барыгъыз, Аны сохталарына, Петерге да: „Исса сизден алгъа Галилеягъа барады. Ол сизге айтханы кибик, Аны анда кёрюрсюз“ деп айтыгъыз», – деди. 8Ала, чыгъып, къабыр къатындан чабып кетдиле; аланы къоркъуу бла титиреу алгъан эди, къоркъгъандан бир кишиге да зат айтмадыла. 9[Ыйыкъны биринчи кюнюнде эрттенликде эртте тиргизилип, Исса бек алгъа, Ол андан жети жинни къыстагъан Магдаллы Мариямгъа кёрюннгенди. 10Мариям барып, муну Иссаны сохталарына билдиргенди; ала уа сарнап жиляй тура эдиле. 11Алай болгъанлыкъгъа ала, аны: «Исса сауду, мен Аны кёрдюм» дегенин эшитгенде, ийнанмадыла. 12Андан сора Исса аладан экисине ала бир элге бара тургъан заманда, жолда башха сыфатда кёрюннгенди. 13Ала да, къайтып, муну къалгъанлагъа билдирдиле, алай болгъанлыкъгъа алагъа да ийнанмадыла. 14Ахырында Исса, онбир сохтасына ашаргъа олтургъан заманларында кёрюнюп, Аны тиргизилип тургъанын кёргенлеге ийнанмагъанлары ючюн, аланы ийнаныусузлукъларына эм жюреклерини сезимсизлигине айып этди. 15Сора алагъа былай айтды: «Битеу дуниягъа жюрюп, жаратылгъанланы барысына да Хайыр Хапарны билдиригиз. 16Ийнаннган эмда сууда кёмюлдюрюлген адам къутхарыллыкъды; ийнанмагъан адамгъа уа сюд этилликди. 17Ийнаннганлада уа быллай илишанла боллукъдула: Мени атым бла жинлени къыстарыкъдыла, жангы тилле бла сёлеширикдиле. 18Жилянланы къолгъа аллыкъдыла; ёлтюрюр зат ичселе да, алагъа заран этерик тюйюлдю; ауругъанланы юслерине къолларын саллыкъдыла, ала да сау боллукъдула». 19Алай этип, Раббий, ала бла сёлешгенинден сора, кёкге кётюрюлюп, Аллахны онг жанында олтургъанды. 20Ала уа, кетип, хар жерде ууаз бергендиле. Раббий алагъа болушханды эмда сёзюн артда болгъан илишанла бла бегитгенди. Амин.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\