МАРК 2

1Бир бёлек кюнден сора Исса дагъыда Кафарнахумгъа келди. Анда Аны бир юйде болгъаны эшитилди. 2Олсагъат кёпле жыйылдыла, алай бла энди эшиклени къатында да жер къалмады. Ол алагъа Аллахны Сёзюн айта эди. 3Ары Анга бир къауумла, тёрт кишиге кётюртюп, санлары къурушхан бир адамны келтирдиле 4Эмда адамланы кёплюгюнден Иссагъа жууукълашыр амал тапмагъанлай, Ол болгъан юйню башын ачып, къурушханны жатхан жери бла тюшюрдюле. 5Исса, аланы ийнаныуларын кёрюп, къурушханнга: «Жашым, гюняхларынг кечиледиле», – деди. 6Мында дин алимледен бир къауумла олтура эдиле. Ала кеслерини жюреклеринден: 7«Бу былай кяфырлыкъ нек этеди? Гюняхланы кечерге, бир Аллахдан башха ким болаллыкъды?» – деп ойлаша эдиле. 8Исса, ала кеслерини ичлеринден алай ойлашханларын олсагъат Кесини нюрю бла сезип, алагъа: «Жюреклеригизде алай нек ойлашасыз? 9Не тынчды? Саусузгъа: „Гюняхларынг кечиледиле“ дегенми? Огъесе: „Тур, жатхан жеринги ал да жюрю“ дегенми? 10Алай а Адам Улуну жер башында гюняхланы кечерге эркинлиги болгъанын сиз билир ючюн айтама», – деди. Сора саусузгъа: 11«Санга айтама: тур, жатхан жеринги ал да юйюнге бар!» – деди. 12Ол адам олсагъат турду да, жатхан жерин алып, барыны да алларында чыкъды, алай бла бары да сейирсинип: «Бир заманда да биз быллай иш кёрмегенбиз!» – деп, Аллахха махтау салдыла. 13Сора Исса дагъыда кёл къатына чыкъды. Битеу халкъ Анга барды, Ол да аланы юйрете эди. 14Кетип бара туруп, Ол, Алфай улу Левийни жасакъ жыйгъан жерде олтуруп тургъанлай кёрюп, анга: «Мени ызымдан кел», – деди. Ол да туруп, Иссаны ызындан кетди. 15Сора, Исса Левийни юйюнде олтургъан заманда, Аны бла Аны сохталары да, кёп жасакъ жыйыучула бла гюняхлыла да олтургъан эдиле, нек десегиз Аны ызындан жюрюген адамла кёп эдиле. 16Дин алимле бла фарисейле, Аны жасакъ жыйыучула бла эм гюняхлыла бла бирге ашагъанын кёрюп, Аны сохталарына: «Ол жасакъ жыйыучула бла эм гюняхлыла бла нек ашайды, ичеди?» – дей эдиле. 17Муну эшитип, Исса алагъа: «Дохтур керекли аурумагъанла тюйюлдюле, алай а ауругъанладыла. Мен тюзлюклюлени тюйюл, гюняхлыланы тобагъа къайтышыргъа чакъырыр ючюн келгенме», – деди. 18Ахияны бла фарисейлени сохталары ораза тута эдиле. Иссагъа келип: «Ахияны бла фарисейлени сохталары ораза тутадыла, Сени сохталарынг а ораза нек тутмайдыла?» – дедиле. 19Исса алагъа: «Киеуню нёгерлери, киеу ала бла болгъан заманда ораза туталлыкъмыдыла? Киеу ала бла болгъан заманда ораза туталлыкъ тюйюлдюле. 20Алай а киеу аладан сыйырылгъан кюнле келликдиле, сора ол кюнледе ораза тутарыкъдыла. 21Бир киши да эски кийимге жангы къумачдан жамау салмайды. Алайсыз жангы жамау эскиден жыртылып кетер, жыртыкъ андан да уллу болур. 22Бир киши да жангы чагъырны эски гыбытлагъа къуймайды. Алайсыз жангы чагъыр гыбытланы жыртыр, чагъыр да агъар, гыбытла да зыраф болурла. Алай а жангы чагъырны жангы гыбытлагъа къуяргъа керекди», – деди. 23Бир шабат кюн а Анга будай сабанланы ичи бла барыргъа тюшген эди, сора Аны сохталары, жолда бара, будай башланы юзюп башладыла. 24Сора фарисейле Анга: «Къара, ала шабат кюн этерге жарамагъанны нек этедиле?» – дедиле. 25Исса алагъа: «Дауут кеси да, аны биргесине болгъанла да ач болуп къыйналгъанда ол не этгенин сиз бир заманда да окъумагъанмысыз? 26Баш дин къуллукъчу Абиятарны заманында ол, Аллахны юйюне кирип, аланы дин къуллукъчуладан башха бир кишиге да ашаргъа тийишли болмагъан, анда салыннган ётмеклени ашагъанды, биргесине болгъанлагъа да бергенди», – деди. 27Дагъыда алагъа: «Адам шабат кюн ючюн тюйюл, шабат кюн адам ючюндю. 28Ол себепден Адам Улу шабат кюнню да Бийиди», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\