МАРК 3

1Исса дагъыда синагогагъа келди. Анда къолу къурушхан бир адам бар эди. 2Бир къауумла Иссаны терслер ючюн, Ол аны шабат кюн сау этерми деп, Анга сынап къарай эдиле. 3Ол а къолу къурушхан адамгъа: «Ортагъа чыкъ!» – деди. 4Алагъа уа: «Шабат кюн ахшылыкъ этергеми керекди, огъесе аманлыкъ этергеми керекди? Жанны къутхарыргъамы, огъесе жояргъамы?» – деди. Ала уа зат айтмадыла. 5Ол а, аланы жюреклерини къатылыгъына жаны къыйналып, алагъа ачыуланып къарап, ол адамгъа: «Къолунгу узат!» – деди. Ол да узатды, узатханлай аны къолу, бирси къолуча сау болуп къалды. 6Фарисейле, чыгъып, Иссаны къалай жояйыкъ деп, мычымай иродчула бла бирге Анга къажау кенгеш этдиле. 7Алай а Исса Кесини сохталары бла кёл таба узайды эмда Аны ызындан Галилеядан кёп халкъ барды. Дагъыда Иудеядан, 8Иерусалимден, Идумеядан эм Иорданны ары жанындан Тирни бла Сидонну тёгереклеринден кёп халкъ, Аны битеу этгенлерин эшитип, Анга келе эдиле. 9Исса, бу кёп адамла Анга басынмаз ючюн, сохталарына Кесине къайыкъ хазырларгъа буюрду. 10Нек десегиз Ол кёплени сау этген эди, алай бла ауруулары болгъанла, Анга тиер ючюн, кеслерин Аны юсюне ата эдиле. 11Харам нюрле да, Аны кёрген заманда, Аны аллында аууп: «Сен Аллахны Уланыса!» – деп къычыра эдиле. 12Алай а Исса, ким болгъанын белгили этмезге, алагъа къаты буюрду. 13Андан сора Исса, таугъа чыгъып, Кеси кимни сюйсе да, Кесине чакъырды, ала да Анга келдиле. 14Сора ала Аны биргесине болур ючюн эм аланы ууаз берирге иер ючюн, 15Эмда аланы, аурууладан сау этерге эм жинлени къыстаргъа эркинликлери болур ючюн аладан онекисин сайлады. 16Аны сайлагъанлары: Кеси Петер атны берген Шимон, 17Бени-Регеш – аны магъанасы «кёк кюкюреуню уланлары» – атны берген Зебедейни жашлары Якъуп бла Ахия, 18Эндрей, Филип, Барталмай, Маттай, Тома, Алфай улу Якъуп, Тадай, Патриот Шимон, 19Эмда артда Иссаны сатхан Искариот Иуда. 20Сора бир юйге келдиле. Дагъыда халкъ жыйылды, алай бла алагъа ётмек ашаргъа да онг болмады. 21Иссаны жууукълары, муну эшитгенде: «Ол акъылындан шашханды», – деп Аны алып кетерге келдиле. 22Иерусалимден келген дин алимле уа, «Аны ичинде беелзебул барды; Ол, жинлени, жинлени бийини кючю бла къыстайды», – дей эдиле. 23Исса, аланы чакъырып, алагъа оюм берген таурухла бла былай айтды: «Шайтан шайтанны къалай къыстар? 24Патчахлыкъ кеси-кесинде юлешиннген эсе, ол патчахлыкъ чыдаяллыкъ тюйюлдю. 25Юй да кеси-кесинде айырылса, ол юй чыдаяллыкъ тюйюлдю. 26Сора шайтан кеси-кесине къажау туруп айырылгъан эсе, чыдаяллыкъ тюйюлдю, алай а аны ахыры келгенди. 27Бир киши да, кючлю адамны юйюне кирип, аны хапчукларын тонаяллыкъ тюйюлдю, алгъа кючлюню байламаса; сора ол заманда аны юйюн тонар. 28Кертисин айтама сизге: адам улуланы битеу гюняхлары да, не аман айтхан эселе да, аман айтханлары да кечилликдиле; 29Алай а Сыйлы Нюрге аман ким айтса, анга ёмюрде да кечгинлик болмаз, алай а ол ёмюрлюк айыпха тюшер». 30Ол муну айтханы: «Анда харам нюр барды», – дегенлери себепли эди. 31Сора Аны анасы бла къарындашлары келдиле, ала, юйден тышында тохтап, Аны чакъыртдыла. 32Аны тёгерегинде халкъ олтура эди. Сора Анга: «Ма, Сени ананг да, къарындаш ларынг да, эгечлеринг да тышында Сени сурайдыла», – деп айтдыла. 33Исса алагъа: «Мени анам, Мени къарындашларым кимдиле?» – деп жууап этди. 34Сора тёгерегинде олтургъанлагъа къарап: «Ма, Мени анам, ма, Мени къарындашларым! 35Нек десегиз Аллахны буйругъун ким толтурса, ол Манга къарындашды, эгечди, анады», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\