МАРК 6

1Исса, андан чыкъгъанлай, Кесини ата журтуна келди; Аны сохталары да Аны ызындан бардыла. 2Шабат кюн жетгенде, Ол синагогада юйретип башлады; эшитгенледен кёбюсю сейирсинип: «Бу Анга къайданды? Анга не акъылманлыкъ берилгенди эм быллай къудуретли ишле Аны къоллары бла къалай этиледиле? 3Ол агъач уста тюйюлмюдю, Мариямны жашы, Якъупну, Юсюпню, Яхуданы эм Шимонну къарындашы тюйюлмюдю? Аны эгечлери да мында бизни арабызда тюйюлмюдюле?» – деп, кёллери чыгъып Анга ийнанмай эдиле. 4Исса уа алагъа: «Файгъамбар кесини ата журтундан бла жууукъларындан эм кесини юйюнден башха жерде сансыз этилмейди», – деди. 5Эмда анда бир къудуретли иш этерге да болалмады; жаланда ауругъанланы биразыны юслерине къолларын салып, аланы сау этди ансы. 6Эмда аланы ийнаныусузлукъларына сейирсинди. Андан сора тёгерекдеги элледе юйретип жюрюдю. 7Сора онеки сохтасын чакъырып, аланы экишер-экишер ийип башлады эмда алагъа харам нюрлени хорларгъа эркинлик берди. 8Алагъа, жангыз таякъдан башха, жолгъа бир зат да алмазгъа буюрду. Не артмакъ, не ётмек, не белибауларында ахча алмазгъа, 9Алай а бош аякъ кийим киерге эм эки къат кийим жюрютмезге буюрду. 10Дагъыда алагъа: «Бир жерде не юйге кирсегиз, ол жерден кетгинчи анда къалыгъыз. 11Эмда сизни ким къабыл этмесе эм сизге тынгыламаса, андан чыгъа туруп, алагъа шагъатлыкъгъа, аякъларыгъыздагъы букъуну къагъып тюшюрюгюз. Кертисин айтама сизге: къыямат кюн ол шахардан эсе Содомгъа бла Гоморагъа тынчыракъ болур», – деди. 12Ала барып, адамланы тобагъа къайтышыргъа чакъырып жюрюдюле; 13Кёп жинлени къыстай эдиле эм кёп ауругъанлагъа жау сюртюп, сау эте эдиле. 14Иссаны аты белгили болгъаны себепли, Ирод патчах да быланы хапарын эшитди. Бир къауумла: «Бу сууда Кёмюлдюрюучю Ахия ёлгенледен тиргизилгенди, ол себепден къудуретли ишлени Ол этеди», – дей эдиле. 15Башхала: «Ол Илиясды», – дей эдиле. Бир къауумла уа: «Ол файгъамбарды, неда файгъамбарладан бири кибикди», – дей эдиле. 16Ирод а быланы эшитип: «Ол, мен аны башын кесдирген Ахияды; ол ёлгенледен тиргизилгенди», – дей эди. 17Нек десегиз Ирод кеси адам ийип, Ахияны тутдуруп, тюрмеге салгъан эди. Кесини къарындашы Филипни къатыны Иродиаданы Ирод кесине къатыннга алгъан эди, 18Ахия уа Иродха: «Санга къарындашынгы къатынын алыргъа жарарыкъ тюйюлдю», – деп айтхан эди. 19Иродиада уа, Ахиягъа дерт этип, аны ёлтюртюрге излей эди, алай а болалмай эди. 20Нек десегиз Ирод Ахиядан къоркъа эди. Ол тюзлюклю, сыйлы адам болгъанын билип, аны къоруулай эди. Аны сёзлеринден бек жунчуй эди, алай а анга бек сюйюп тынгылай эди. 21Ирод, кесини туугъан кюнюн эсге алып, кесини ёзюрлерине, аскер башчыларына эм Галилеяны таматаларына, той-оюн этгенде тап кюн болду. 22Иродиаданы къызы кирип, тепсеп, Иродну да, аны биргесине олтургъанланы да кёллерине жетди. Патчах къызгъа: «Не сюе эсенг, менден тиле, мен берирме санга», – деди. 23Эмда: «Менден не тилесенг да, патчахлыгъымы жартысын тилесенг да, берирме санга», – деп анга ант этди. 24Ол къыз чыгъып, анасына: «Не тилейим?» – деп сорду. Ол а: «Сууда Кёмюлдюрюучю Ахияны башын тиле», – деп жууап берди. 25Сора ол къыз олсагъатдан ашыгъышлыкъ бла патчахха барып: «Сен манга шёндю окъуна, сууда Кёмюлдюрюучю Ахияны башын табакъ бла бериринги сюеме», – деп тиледи. 26Патчах бек мудах болду; алай а анты ючюн эм аны бла олтургъанла ючюн, анга угъай дерге болалмады. 27Эмда олсагъатдан патчах жалдат ийип, Ахияны башын келтирирге буйрукъ этди. 28Жалдат барып, тюрмеде аны башын кесип, табакъ бла келтирип, къызгъа берди, къыз а анасына берди. 29Ахияны сохталары муну эшитип келдиле да, аны ёлюгюн алып, къабыргъа салдыла. 30Сора абустолла, Иссагъа жыйылып, не этгенлерин бла неге юйретгенлерин барын да Анга айтдыла. 31Ол алагъа: «Сиз кесигиз жангызлай адам болмагъан жерге барыгъыз да, бир кесек солугъуз», – деди. Нек десегиз келгенле бла кетгенле асыры кёпден, аланы ашаргъа заманлары да жокъ эди. 32Ала кеслери жангыз къайыкъ бла адам болмагъан жерге кетдиле. 33Аланы кетгенлерин халкъ кёрдю эмда кёпле аланы таныдыла; битеу шахарладан ары жаяу чапдыла эмда аладан алгъа келип, Иссаны къатына жыйылдыла. 34Исса, чыгъып, кёп халкъны кёргенде, алагъа жаны ауруду; нек десегиз ала сюрюучюлери болмагъан къойла кибик эдиле; сора алагъа кёп зат юйретип башлады. 35Заман кёп озгъаны себепли уа, Аны сохталары Аны къатына келип: «Былайы адам болмагъан жерди, энди заман а кеч болгъанды. 36Ий быланы, была тёгерекде эллеге бла аууллагъа барсынла да, кеслерине ётмек сатып алсынла . Алагъа ашаргъа зат жокъду», – дедиле. 37Ол алагъа жууапха: «Алагъа аш сиз беригиз», – деди. Ала анга: «Биз барып эки жюз динаргъа ётмек сатып алыпмы берейик алагъа ашаргъа?» – дедиле. 38Ол а алагъа: «Сизни ненча ётмегигиз барды? Барып, къарагъыз», – деп сорду. Ала билип: «Беш ётмек бла эки чабакъ барды», – дедиле. 39Ол заманда Исса, алагъа барысын да бёлюмле этип, жашил кырдыкда олтуртургъа буюрду. 40Сора тизгин сайын жюзюшер бла эллишер киши олтурдула. 41Исса, беш ётмекни бла эки чабакъны алып, кёкге къарап, алгъыш этди, сора ётмеклени сындырып, халкъгъа юлеширге сохталарына берди, эки чабакъны да барына да юлешди. 42Бары да ашап тойдула. 43Сора ётмек кесекледен бла чабакъладан къалгъандан онеки толу четен жыйдыла. 44Ётмеклени ашагъанла уа беш мингнге жууукъ адам бола эдиле. 45Сора олсагъат Исса, сохталарына къайыкъгъа минип, Кеси халкъны ашыргъынчы, Андан алгъа ары жанына Бейтсайдагъа барыргъа буюрду. 46Эмда аланы ашырып, Кеси тилек этерге таугъа чыкъды. 47Ингирде къайыкъ кёлню ортасында эди, Исса уа жангызлай жагъада къалгъан эди. 48Сора аланы къалакъ тартыуда палахха тюшгенлерин кёрдю, нек десегиз жел аланы алларындан эди; кечени тёртюнчю бёлюмюне жууукъ заманда уа, Ол кёлню юсю бла жюрюп, алагъа жууукълашып, аланы къатлары бла озуп кетерге мурат этди. 49Ала уа, Аны кёлню юсю бла жюрюп келгенин кёрюп, ол ауангы сунуп, къычырыкъ этдиле. 50Ала бары да Аны кёрюп, къоркъгъан эдиле. Исса олсагъатдан алагъа сёлешип: «Таукел этигиз; Менме, къоркъмагъыз», – деди. 51Сора алагъа барып къайыкъгъа минди; жел да тохтады. Ала кеси ичлеринде бек сейирсинип, тамаша этдиле. 52Ала ётмекле бла этилген сейирлик ишни кёргенлей да тюшюнмеген эдиле, нек десегиз аланы жюреклери сезимсиз болгъан эдиле. 53Сора, кёлден ётюп Гинесарны жерине келдиле да, жагъада тохтадыла. 54Ала къайыкъдан тюшгенлей, олсагъат анда жашагъанла, Иссаны танып, 55Битеу ол тийреге чапдыла; Иссаны къайда болгъанын эшитгенлей андагъы ауругъанланы жатхан жерлери бла ары келтирип башладыла. 56Ол къайры келсе да, эллеге болсада, шахарлагъа болсада, аууллагъа болсада, ауругъанланы чыгъарып ачыкъ жерлеге сала эдиле эмда ала Аны жаланда кийимини къыйырына тиерлерин Андан тилей эдиле; эмда Анга тийгенле бары да сау бола эдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\