МАРК 7

1Иерусалимден келген фарисейле эм дин алимледен бир къаууму Иссаны къатына жыйылдыла. 2Ала Аны сохталарындан бир къауумун, харам, тюзюн айтсанг, жууулмагъан къоллары бла ётмек ашагъанларын кёрюп, гурушха этдиле. 3Нек десегиз фарисейле эм битеу иудейлиле, буруннгуланы адетлерин тутуп, къолларын иги жуумай ашамайдыла; 4Базардан къайтханда да, жууунмай ашамайдыла. Ала тутаргъа къабыл этген башха кёп затла да бардыла: аякъланы, къошунланы, къазанланы, тапчанланы жуууугъа къарайдыла. 5Андан сора фарисейле бла дин алимле Анга: «Сени сохталарынг буруннгуланы адетлерин нек тутмайдыла, алай а жууулмагъан къоллары бла ётмек ашайдыла?» – деп сордула. 6Ол алагъа жууапха: «Сиз эки бетлилени юсюгюзден Иешая файгъамбар тюз айтханды: „Бу халкъ Манга ауузу бла хурмет этеди, аланы жюреклери уа Менден узакъды. 7Манга бошуна табынадыла; ала юйретген затла, жаланда адамланы фарызларыдыла“ деп жазылгъаны кибик. 8Нек десегиз сиз, Аллахны фарызын къоюп, адамланы адетлерин тутасыз, къошунланы, аякъланы жуууу адетни эм аны кибик башха кёп затланы да этесиз», – деди. 9Дагъыда алагъа: «Сиз, кесигизни адетигизни тутар ючюн, Аллахны фарызын бузууда бек жетишимли болгъансыз! 10Нек десегиз Муса: „Атанга бла ананга хурмет эт“ эмда „Атасына неда анасына аман айтхан ёлтюрюлюрге керекди“ деп фарыз этгенди. 11Сиз а: „Атасына неда анасына:,Сен менден хайырланырыкъ зат къурманды – алай демеклик Аллахха берилгенди‘, – деп ким айтса, 12Анга энди атасына неда анасына бир зат да этмесе да жарайды“ дейсиз. 13Кесигиз этген адетигиз бла Аллахны сёзюн кетересиз эм аны кибик башха кёп затланы да этесиз», – деди. 14Сора битеу халкъны чакъырып, алагъа: «Тынгылагъыз барыгъыз да Манга эмда ангылагъыз; 15Тышындан адамны ичине баргъан бир зат да аны харам эталлыкъ тюйюлдю, алай а аны ичинден чыкъгъан затды адамны харам этиучю. 16Эшитирге къулакълары болгъан эшитсин!» – деди. 17Сора Исса халкъдан кетип юйге кирген заманда, Аны сохталары Анга бу таурухну магъанасын сордула. 18Ол алагъа: «Сиз да алай ангылаусузмусуз? Адамгъа тышындан кирген бир зат да аны харам эталмазлыгъын къалай ангыламайсыз? 19Тышындан кирген зат, аны жюрегине тюйюл, къарынына барады, андан да аякъ жолгъа атылады», – деди. Алай бла битеу ашланы халал болгъанын билдире эди. 20Дагъыда: «Адамны ичинден чыкъгъан, адамны харам этеди; 21Нек десегиз ичинден, адамны жюрегинден чыгъадыла аман ниетле, зийна этиуле, тос туруула, адам ёлтюрюуле, 22Урлаула, жутлукъ, огъурсузлукъ, хыйлачылыкъ, адепсизлик, зар кёз, аман айтыу, ёхтемлик, акъылсызлыкъ. 23Битеу бу аманлыкъла ичинден чыгъадыла, адамны харам ала этедиле», – деди. 24Сора, андан кетип, Тирни бла Сидонну тийресине келди; анда бир юйге кирип, киши билирин сюймеди; алай а жашырылыргъа болалмады. 25Нек десегиз къызын харам нюр бийлеген бир къатын, Иссаны юсюнден эшитген эди эмда келип, Аны аякъларына ауду. 26Ол тиширыу а мажюсю, Сирофиникиялы эди; ол къызындан жинни къыстарын Иссадан тилей эди. 27Исса уа анга: «Алгъа сабийлени тойма къой, нек десенг ётмекни сабийледен алып, итлеге атхан иги тюйюлдю», – деди. 28Ол тиширыу а Анга жууапха: «Алайды, Раббий! Алай а итле да стол тюбюнде сабийледен тюшген бурхуланы ашайдыла», – деди. 29Исса анга: «Бу сёзюнг ючюн, бар; энди жин къызынгдан чыкъгъанды», – деди. 30Ол къатын юйюне келгенинде, къы зындан жин чыгъып, къызы тёшегинде жатып тургъанын кёрдю. 31Тирни бла Сидонну тийресинден чыгъып, Исса Оншахарны жерини юсю бла дагъыда Галилея кёлню къатына келди. 32Анда Иссагъа бир сангырау тилкъауну келтирип, аны юсюне къолун салырын Андан тиледиле. 33Исса, аны халкъдан бир жанына элтип, Кесини бармакъларын аны къулакъларына сугъуп, тюкюрюп, аны тилине тийди 34Эмда, кёкге къарап, ахтынып, анга: «Эффата!» – деди, аны магъанасы «ачыл!» – деген сёздю. 35Сора олсагъат аны къулакълары ачылдыла, аны тилини байланнганы да эркин болуп, ол таза сёлешип башлады. 36Исса алагъа муну бир кишиге да айтмазгъа буйрукъ этди. Алай а Ол аланы ненча тыйса да, ала андан да бек хапар жая эдиле. 37Эмда бек сейирсине эдиле: «Барын да иги этеди: сангырауланы эшитиучюле этеди, тилсизлени сёлешиучюле этеди!»–дей эдиле.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\