МАРК 8

1Ол кюнледе, бек кёп халкъ жыйылып, аланы ашаргъа затлары болмагъанда, Исса Кесини сохталарын чакъырып, алагъа: 2«Халкъгъа жаным ауруйду, ала энди юч кюнню Мени къатымда турадыла, ашаргъа затлары уа жокъду. 3Ашатмагъанлай аланы юйлерине ийсем, жолда къарыусуз болуп къалырла; аладан бир къаууму узакъдан келгендиле», – деди. 4Аны сохталары Анга: «Аланы тойдурурча, мында адам болмагъан жерде ётмек къайдан табылыр?» – деп жууап этдиле. 5Исса алагъа: «Сизни ненча ётмегигиз барды?» – деп сорду. Ала: «Жети», – дедиле. 6Сора Ол халкъгъа жерге олтурургъа буюрду; эмда жети ётмекни алып, шукур этип, сындырып, халкъгъа юлеширге сохталарына берди; ала да халкъгъа юлешдиле. 7Аланы бираз чабакъчыкълары да бар эди; алгъыш этип, Ол, аланы да юлеширге буюрду. 8Барысы да ашап тойдула; къалгъан кесекледен да жети четен жыйып толтурдула. 9Ашагъанла уа тёрт минг чакълы бар эдиле. Исса аланы ийди 10Эмда олсагъатдан сохталары бла къайыкъгъа минип, Далманута тийресине келди. 11Фарисейле келип, Аны бла даулашып башладыла. Аны сынар ючюн, кёкден илишан кёргюзт деп даулай эдиле. 12Исса, терен ахтынып: «Бу тукъум илишан не ючюн даулайды? Кертисин айтама сизге, бу тукъумгъа илишан бериллик тюйюлдю», – деди. 13Сора аланы къоюп, дагъыда къайыкъгъа минип, ары жанына кетди. 14Ол заманда Аны сохталары ётмек алыргъа унутхан эдиле, аланы къайыкъда бир ётмекден башха биргелерине ётмеклери жокъ эди. 15Ол а алагъа: «Къарагъыз, фарисейлени ачытхычларындан бла Иродну ачытхычындан кесигизни сакълагъыз», – деп къаты айтды. 16Сора ала, кеси араларында ойлашып: «Муну, бизни ётмегибиз болмагъаны ючюн айтады», – дей эдиле. 17Исса муну билип, алагъа: «„Ётмегибиз жокъду“ деп нек ойлашасыз? Энтдамы ангыламайсыз эм тюшюнмейсиз? Сизни жюрегигиз энтдамы таш кибикди? 18Кёзлеригиз болгъанлай, кёрмеймисиз? Къулакъларыгъыз болгъанлай, эшитмеймисиз? Эм эсигизде тюйюлмюдю? 19Мен беш ётмекни беш минг адамгъа сындырып юлешген заманда, сиз ётмек кесекледен ненча толу четен жыйгъан эдигиз?» – деди. Ала Анга: «Онеки», – дедиле. 20«Жети ётмекни тёрт минг адамгъа сындырып юлешген заманда уа, сиз къалгъан кесекледен ненча четен жыйып толтургъан эдигиз?» – деди. Ала: «Жети», – дедиле. 21Исса алагъа: «Къалай ангыламайсыз?» – деди. 22Сора Исса Бейтсайдагъа келди. Анда Анга сокъурну келтирип: «Анга бир тий», – деп тиледиле. 23Ол, сокъурну къолундан тутуп, аны эл ден тышына чыгъарды эм аны кёзлерине тюкюрюп, аны юсюне къолларын салып, анга: «Зат кёремисе?» – деп сорду. 24Ол, ёрге къарап: «Озуп баргъан адамланы, тереклеча кёреме», – деди. 25Андан сора Исса дагъыда аны кёзлерине къолларын салып, анга: «Къара», – деди. Ол сау болуп, барын да ачыкъ кёрюп башлады. 26Сора Исса: «Элге да кирме, элде бир кишиге да айтма», – деп аны юйюне ийди. 27Сора Исса Кесини сохталары бла Филипни Кесариясыны эллерине кетди. Жолда бара туруп, Ол сохталарына: «Мени адамла кимге санайдыла?» – деп сорду. 28Ала: «Сууда Кёмюлдюрюучю Ахиягъа, башхала уа Илиясха, дагъыда башхала уа файгъамбарладан бирине», – деп жууап этдиле. 29Ол алагъа: «Сиз а Мени кимге санайсыз?» – деди. Петер Анга жууапха: «Сен Масихсе», – деди. 30Исса алагъа Кесини юсюнден муну биреуге да айтмазгъа буйрукъ этди. 31Сора Ол: «Адам Улу кёп азап чегерге керекди. Таматала, баш дин къуллукъчула эм дин алимле, Аны къабыл этмей къоярыкъдыла. Ол ёлтюрюллюкдю эм ючюнчю кюн тиргизилликди», – деп аланы юйретип башлады. 32Ол муну юсюнден ачыкъ айтды. Петер а, Аны бир жанына чакъырып, Анга сёз салып башлады. 33Исса уа айланып, сохталарына къарап, Петерге: «Мени къатымдан кет, шайтан! Нек десенг сен Аллах жанындан тюйюл, адам жанындан ойлайса», – деп къаты айтды. 34Сора сохталарын бла халкъны Кесини къатына чакъырып, алагъа: «Мени ызымдан келирге сюйген адам, кесин унутсун да, кесини къачын алып, Мени ызымдан келсин. 35Нек десегиз кесини жанын сакъларгъа сюйген адам, аны жояр; Мени ючюн эмда Хайыр Хапар ючюн кесини жанын жойгъан адам а, аны сакълар. 36Адам битеу дунияны алса да, кесини жанына уа заран салса анга не файда? 37Неда адам кесини жанын не берип жулалыр? 38Нек десегиз бу зийначы эм гюняхлы тукъумну арасында Менден эм Мени сёзлеримден ким ыйлыкъсынса, Адам Улу да Кесини Атасыны аламатлыгъы бла, сыйлы мёлекле бла келгенинде, ол адамдан ыйлыкъсынырыкъды», – деди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\